RAABE Akadémia

RAABE Akadémia

Raabe akadémia

Obchodné a platobné podmienky pre vzdelávanie


Nakupovanie tovaru a objednávanie služieb na našich internetových stránkach www.raabe.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel:


  • vo všeobecných obchodných a platobných podmienkach a
  • v obchodných a platobných podmienkach platných pre jednotlivé typy produktov a služieb, ktoré sú vypracované v súlade so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami, neodporujú im, len detailnejšie špecifikujú konferencie:

 

I. OBJEDNÁVKA


1. Objednávateľ objednáva službu predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na 
www.raabe.sk formou objednávky cez e-shop. Predávajúci je EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., so sídlom Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 711 302, DIČ: 202021871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 14073/B, adresa elektronickej pošty: info@expolpedagogika.sk, tel. číslo 02/32 66 18 50 alebo Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., so sídlom Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718, DIČ: 2021907492, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 33936/B, adresa elektronickej pošty: raabe@raabe.sk, tel. číslo 02/32 66 18 50 (ďalej len „predávajúci“). Údaje o príslušnom predávajúcom budú uvedené v objednávkovom formulári. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a ide o „objednávku s povinnosťou platby“, ktorá je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ svojou objednávkou tiež potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami ako aj s obchodnými a platobnými podmienkami platnými pre jednotlivé typy produktov a služieb predávajúceho.

 

2. Pri každej objednávke musí objednávateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov služby, jej popis, počet, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

 

3. Predávajúci spracúva osobné údaje objednávateľa ako prevádzkovateľ internetového systému www.raabe.sk v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ dobrovoľne poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie zmluvy s predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie objednávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi predávajúcim a objednávateľom. Pre tento účel je poskytovanie osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by predávajúci nebol schopný zmluvu s objednávateľom uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov.

4. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Objednávateľ obdrží po zaevidovaní objednávky od predávajúceho potvrdzujúci email o zaevidovaní objednávky. Od tohto momentu vzniká zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom.


5. V prípade, ak objednávateľ po obdržaní potvrdzujúceho emailu zo strany predávajúceho chce objednávku zmeniť, doplniť alebo zrušiť, môže tak urobiť do 24 hodín po obdržaní potvrdzujúceho emailu a to e-mailom na 
abo@raabe.sk alebo telefonicky na čísle 02/32 66 18 50.

 

6. Objednávateľ je povinný pred vykonaním objednávky overiť, či mu jeho technické vybavenie a internetové pripojenie umožňuje použiť službu. Neskoršiu reklamáciu objednávateľa z uvedeného dôvodu má právo predávajúci zamietnuť. Táto povinnosť sa na objednávateľa vzťahuje aj v prípade ak nie je zároveň užívateľom.

II. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Vzdelávacia služba sa poskytuje prostredníctvom platformy predávajúceho raabeakademia.sk (ďalej len „platforma“). Službu užíva, t.j. vzdelávanie absolvuje objednávateľ, alebo tretia osoba, ktorú určí objednávateľ (ďalej len „užívateľ“).

2. Užívateľ je povinný sa pred spustením vzdelávania registrovať na platforme. Na platforme bude užívateľovi vytvorený používateľský účet. Takáto registrácia je pre užívateľa bezplatná. Pred registráciou je užívateľ povinný sa oboznámiť s týmito obchodnými a platobnými podmienkami.

3. Užívateľ nebude nikomu oznamovať svoje jedinečné prihlasovacie heslo na prihlásenie vytvorené pri registrácii pre účely ochrany svojho prístupu a s tým spojených práv. V prípade straty hesla bude heslo obnovené prostredníctvom požiadavky užívateľa, a to zaslaním odkazu na obnovenie hesla na e-mailovú adresu užívateľa.

4. Užívateľ je oprávnený registrovať sa iba pod svojím vlastným menom a zadávať do systému iba údaje o svojej osobe.

5. Pri druhoch vzdelávania, ktoré sú spojené s aktívnou účasťou užívateľa, najmä vypracovanie dištančných úloh alebo vyhotovenie záverečnej prezentácie, sú tieto archivované na platforme pre potreby budúcej kontroly. Takto archivované výstupy užívateľa môžu byť v anonymizovanej forme použité ako edukačné príklady.

 

III. DODANIE SLUŽBY


1. Deň dodania služby je (i) deň uskutočnenia konkrétneho vzdelávania, (ii) v prípade druhov vzdelávania, ktorých uskutočnenie môže závisieť od vôle užívateľa, najmä inovačného a aktualizačného vzdelávania, je deň dodania sprístupnenie príslušného vzdelávania užívateľovi na platforme.


2. Deň uskutočnenia vzdelávania určuje predávajúci a tento deň je uvedený pri ponuke  vzdelávaní RAABE akadémie na 
www.raabe.sk.

 

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY


1. Cena služby je uvedená na stránke www.raabe.sk pri príslušnej službe. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platná cena služby bude vždy uvedená pri konkrétnom vzdelávaní na stránke 
www.raabe.sk alebo v špeciálnej marketingovej akcii predávajúceho adresovanej objednávateľovi, ktorá má vždy prednosť pred cenami zverejnenými na www.raabe.sk,  pokiaľ je to pre objednávateľa výhodnejšie v súlade s podmienkami špeciálnej marketingovej akcie.


2. Objednávateľ uhrádza platbu kartou alebo bankovým prevodom priamo pri kúpe produktu vzdelávania cez e-shop.


3. Ceny jednotlivého vzdelávania sú na 
www.raabe.sk uvádzané vrátane DPH.V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


1. Objednávateľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín po jej potvrdení, oznámením predávajúcemu. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).


2. Ak sa má na základe zmluvy začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predávajúci poučí objednávateľa, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci si výslovný súhlas objednávateľa so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy vyžiada spolu s vyhlásením, že objednávateľ bol riadne o strate práva na odstúpenie poučený.


3. V prípade akceptovania požiadavky objednávateľa na odstúpenie od zmluvy na diaľku po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.


4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:


a) služba - vzdelávacia aktivita z rôznych dôvodov aj bez uvedenia dôvodu poskytnutá nebude,

b) zmenila sa cena služby - vzdelávacej aktivity,

c) zverejnená cena služby - vzdelávacej aktivity bola chybná.

 

5. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

 

Popri práve v bode jedna čo má každý.

 

Ak je objednávateľ fyzická osoba, ktorá je podľa príslušnej právnej úpravy spotrebiteľom, teda taká, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy podľa týchto obchodných a platobných podmienok nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu predávajúceho alebo e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na nasledovnom linku https://www.raabe.sk/raabe/Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy  a ktorý mu predávajúci zaslal spolu s potvrdzujúcim e-mailom o zaevidovaní objednávky.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

6. Dôsledky odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom:

 

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti všetky platby, ktoré v súvislosti s uzavretím zmluvy uhradil spotrebiteľ, najmä kúpnu cenu.

 

Ak spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy spotrebiteľ oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

 

Platba bude spotrebiteľovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Úhrada platby podľa vyššie uvedeného bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za službu a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

VI. REKLAMÁCIE


1. Reklamovať je možné len službu zakúpenú a zaplatenú u predávajúceho.


2. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča objednávateľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daná služba vykazovala chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí objednávateľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Ak je objednávateľ zároveň spotrebiteľ, predávajúci zodpovedá za vady služby podľa príslušnej právnej úpravy. Predávajúci neposkytuje záruku podľa prísnejších zásad, ako vyplývajú z príslušnej právnej úpravy, ani ďalšiu pomoc a služby spotrebiteľovi po poskytnutí služby.

 

2. Predávajúci v zmysle príslušnej právnej úpravy poučuje spotrebiteľa, že spotrebiteľ má v prípade vád služby v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku týchto obchodných a platobných podmienok nároky z takýchto vád vyplývajúce podľa príslušnej právnej úpravy (viď predchádzajúci bod).

 

3. Ak objednávateľ nie je zároveň spotrebiteľom, predávajúci zodpovedá za vady služby podľa príslušnej právnej úpravy len v rozsahu, v akom sa od ustanovení vyžadujúcich zodpovednosť predávajúceho nemožno odchýliť dohodou.

 

4. Dodávateľ nie je zaviazaný dodržiavať osobitný kódex správania.


VIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)


1. Objednávateľ – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na 
abo@raabe.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné a platobné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a objednávateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka okrem prípadov, ak objednávateľom je spotrebiteľ v zmysle príslušných platných predpisov, kedy sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými pre tento prípad.

2. Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných a platobných podmienok. Takáto zmena sa však nedotýka vzťahov už založených podľa týchto obchodných a platobných podmienok v znení účinnom v čase založenia vzťahu podľa týchto obchodných a platobných podmienok.