Články

RAABE Slovensko podpísalo memorandum o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska

RAABE Slovensko podpísalo memorandum o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska
Konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko Mgr. Mira Schrimpelová a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora včera svojím podpisom otvorili nový priestor spolupráci. Jej spoločným menovateľom bude podpora, zvyšovanie povedomia a informovanosť zriaďovateľov škôl a školských zariadení z oblasti školstva.


Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora na margo začínajúcej spolupráce uviedol: „Každá spolupráca je tak prínosná, aký je záujem zúčastnených strán. Ten náš, ale aj ochota zástupcov vydavateľstva napovedajú, že nás čaká veľa spoločných aktivít s úžitkom pre obidve strany."

ZMOS aj RAABE sa podpisom memoranda dohodli na spolupráci pri konkrétnych aktivitách. Presnejšie, spolupráca sa týka napríklad uverejňovania odborných textov, prípadne časti materiálov z oblasti školstva od spolupracovníkov nakladateľstva RAABE Slovensko v Obecných novinách, a tiež spolupráce pri zriadení odbornej knižnice v priestoroch Kancelárie ZMOS. V zmysle tejto spolupráce budú stanoviská ZMOS ku školstvu publikované v newsletteri vydavateľstva RAABE „Zriaďovateľ", na webovom portáli „Školský portál" www.skolskyportal.sk a v elektronických správach pre zriaďovateľov. Ďalšou z palety aktivít bude tiež umožnenie účasti zástupcu ZMOS na vzdelávacích aktivitách organizovaných vydavateľstvom RAABE.

Konateľka Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. Mira Schrimpelová pri podpise Memoranda uviedla: „Myslím si, že v oblasti školstva máme spoločný záujem a to podporovať odborný rast zamestnancov a zvyšovať kvalitu riadenia. Keď sme v RAABE pred rokom začali s vydávaním dvojmesačníka s názvom Zriaďovateľ, urobili sme tak v presvedčení, že o otázkach školstva je nevyhnutné hovoriť verejne, že vzdelávanie na Slovensku (ak chceme zabezpečiť jeho vzrastajúcu kvalitu) si vyžaduje kompetentné vedenie i permanentné vzdelávanie všetkých zúčastnených. S týmto zámerom vznikol časopis pre štátnych i neštátnych zriaďovateľov a zamestnancov samospráv v oblasti školstva, a s rovnakým zámerom sme začali aj s vydávaním bezplatného newslettera s rovnakým názvom. Veríme, že dnešným dňom nastupuje nová etapa vzájomnej spolupráce, ktorú v konečnom dôsledku ocenia tí, ktorým je adresovaná, teda zamestnanci škôl a školských zariadení ako aj pracovníci samospráv pôsobiaci v školstve."

JEDINÝ ČASOPIS, KTORÝ POMÁHA PREDCHÁDZAŤ KONFLIKTOM MEDZI RIADITEĽMI SKÔL A ICH ZRIAĎOVATEĽMI


zriadovatel
dvojmesačník Zriaďovateľ

● Vychádza 6-krát ročne.
● Jeho obsah je prispôsobený potrebám zriaďovateľov škôl.
● Prináša informácie o právach a povinnostiach zriaďovateľov voči riaditeľom škôl.
● Obsahuje vzory, návody aj odpovede na otázky, ktoré priamo súvisia s činnosťou zriaďovateľov škôl.

Súčasťou zákazníckeho servisu je aj bezplatná poradňa, v ktorej odborníci čitateľom poradia, ako riešiť problémové otázky.