Články

RAABE uvádza novú digitálnu platformu na vzdelávanie

RAABE uvádza novú digitálnu platformu na vzdelávanie
V polovici februára 2022 odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko predstavilo nový projekt – RAABE DIGITAL, ktorý bude v budúcnosti zastrešovať digitálne publikácie vydané odbornými vydavateľstvami RAABE a EXPOL PEDAGOGIKA


„Koronové obdobie nás zastihlo všetkých, čo pôsobíme na poli vzdelávania na Slovensku tak trochu nepripravených. Deti aj učitelia zostali bez učebníc a pracovných zošitov, školy riešili, ako sprístupniť učivo každému jednému žiakovi... Potreba a nevyhnutnosť vzdelávania na diaľku vyvolali dovtedy nebývalý dopyt po digitálnych učebniciach, resp. obsahoch. Pre nás ako vydavateľa, to nie je jednoduchý proces – zdigitalizovať a zinteraktívniť obsahy našich učebníc, tejto výzvy sme sa však nezľakli a postavili sa jej čelom,“ hovorí Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstvo RAABE Slovensko. 

Niekoľkomesačné úsilie tak teraz môžu pedagógovia, rodičia a aj žiaci vidieť v podobe celkom novej značky na poli digitálneho vzdelávania – RAABE DIGITAL. „Digitálne publikácie RAABE DIGITAL sú pripravované dlhoročnými odborníkmi z prostredia školskej praxe. Obsahovo vychádzajú z našich úspešných titulov, ktorých veľká väčšina má odporúčaciu, resp. schvaľovaciu doložku MŠVVaŠ SR. Učebnice, pracovné zošity, testy, cvičebnice a ďalšie, ktoré vychádzajú z aktuálnych učebných osnov, boli v digitálnej podobe rozšírené o celkom nové interaktívne prvky, ktoré pri tlačených publikáciách nie je možné použiť,“ predstavuje novú formu vzdelávania Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová.


Predstavujeme RAABE DIGITAL

V prvej fáze RAABE uvádza spolu 40 DIGI produktov, ktoré sú dostupné na stránke: https://www.raabe.sk/raabe-digital/. Zdigitalizované boli tituly pre vyučovacie predmety:


Biológia pre 5. – 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá

Fyzika pre 6. – 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá

Matematika 5. – 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá

Slovenský jazyk a literatúra 5. – 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá

Testovanie 5 a 9 


Hranie hier, riešenie kvízov a  zaujímavých otázok a hľadanie odpovedí preverujú zábavnou formou, či žiaci učivo pochopili správne, otestujú ich vedomosti. Pestrosť úloh a cvičení spolu s bohatým obrazovým materiálom udržujú pozornosť školákov a prispejú k vyššej miere zapamätateľnosti nových informácií. „Interaktívnym obsahom zapájame študentov úplne novým spôsobom. Uvedomujeme si, že každý z nás sa učí inak, a preto vďaka online materiálom obsah učiva vieme prispôsobiť žiakom podľa tempa a individuálnych potrieb každého z nich,“ hovorí Mira BIanchi Schrimpelová.


Pridaná hodnota DIGI titulov

Ako spomenula, vďaka rôznym interaktívnym prvkom sa pre žiaka stáva učenie zábavou. Digitálny obsah prebudí u žiakov záujem a zvedavosť o práve preberané učivo, spestrí vyučovanie, a čo je dôležité – súčasne je v súlade s aktuálnymi učebnými osnovami. 

Učiteľom zase možnosť interaktivity pri učení spestruje prácu na hodinách a zatraktívňuje tak vyučovací proces. Kombinované vzdelávanie ponúka obsah prispôsobený každému žiakovi, čo znamená rýchlejší pokrok a osvojenie si učiva pre celú triedu. Nehovoriac o tom, že v domácom prostredí sa vďaka pridanej funkcionalite vie školák kedykoľvek vyskúšať a systém ho nezaujatým spôsobom ohodnotí, resp. navedie k správnej odpovedi.

„Kombináciou tradičného vzdelávania a moderných digitálnych technológií chceme zvyšovať rýchlosť učenia sa, aj mieru zapamätateľnosti. Prepojením printových materiálov s online prostredím sme schopní neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných informácií pre žiakov a učiteľov a rozširovať tak bohatosť vyučovacieho obsahu,“ povedala Mira Bianchi Schrimpelová.RAABE DIGITAL – BENEFITY PRE VŠETKÝCH

Prispôsobivosť

Mení veľkosť písma pre ľahšie čítanie.

Čierne pozadie, ktoré šetrí oči.


Monitorovanie pokroku

Percentuálna úspešnosť riešenia testov.

Systém víťazných hviezdičiek pre každú časť. 


Testy

Množstvo interaktívnych otázok na overenie vedomostí.

V prípade viacerých neúspešných pokusov prezradí nakoniec aj správnu odpoveď.


Multimediálny obsah

Bohatý multimediálny obsah oživí abstraktný obsah.

Vizuálne prvky zvyšujú efektivitu učenia sa.


Interaktivita

Učenie sa na základe vlastnej skúsenosti = najlepšie učenie. 

Dynamické zobrazovanie

Obsahy optimalizované v maximálne možnej miere na všetky veľkosti obrazoviek.


Bezpečnosť

Obsah dostupný len pre registrovaných užívateľov.

Bez neželaných reklám.


Poznámky používateľa

Možnosť zvýrazniť si všetko dôležité v digitálnom obsahu.

Zaznamenávanie vlastných myšlienok a pripomienok. 


Všetky informácie o RAABE DIGITAL nájdu zákazníci na stránke: https://raabe.digital/