Články

Rezervujte si miesto na webinároch pre učiteľov

Rezervujte si miesto na webinároch pre učiteľov
Povinné predprimárne vzdelávanie, školské jedálne, matematika aj odborný podporný tím. Také sú témy na bezplatné RAABE webináre pre učiteľov, s ktorými uzatvárame aprílovú ponuku.   


Čítajte viac o RAABE bezplatných webinároch a prihláste sa.

Záznamy zo všetkých predchádzajúcich webinárov nájdete zoradené pekne podľa vyučovacích predmetov aj typu inštitúcií, či osôb tu: https://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare


 

OPAKOVANÝ: POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

O tom, čo všetko prinesie zavedenie povinného vzdelávania detí od 5 rokov do praxe materských škôl

Dátum: 26. apríl 2021 (pondelok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Michaela Vargová, PhD., predsedníčka OZ Rada pre rozvoj materských škôl a zároveň  riaditeľka materskej školy

Obsah webinára:

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie.  Jeho implementácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pomoc a metodickú podporu najmä pre riaditeľky materských škôl a  základných škôl.

 Webinár sa zameriava na to:

 • čo v praxi znamená povinné predprimárne vzdelávanie,
 • pre aký vek detí je určené,
 • čo znamená pre zákonných zástupcov, učiteľky, riaditeľky i zriaďovateľov.

Webinár je zameraný na vysvetlenie všetkých povinností aktérov, týkajúcich sa novej úlohy nielen materskej školy. Uľahčí nielen riaditeľkám materských škôl, orientáciu v zákonných predpisoch, týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre riaditeľky materských škôl, základných škôl, učitelia materských škôl, rodičov, zriaďovateľov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

KVALITA VÝROBY JEDÁL V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI s dôrazom na  DIÉTNE STRAVOVANIE OD 1. 9. 2021

Kvalita výroby jedál v školskej jedálni – ukazovateľ úrovne poskytovania školského stravovania s možnosťou rozšírenia portfólia o diétny systém pre deti a žiakov v školách, ako jeden z možných princípov voľby rodiča pri rozhodovaní o výbere školy.

Dátum: 27. apríl 2021 (utorok) o 17,00 hod.

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

 • Aplikácia materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie.
 • Využitie metodiky všeobecných a špecifických princípov v nadväznosti na zásady pre skladbu jedálnych lístkov.
 • Normovanie a možná zámena surovín.
 • Technologické postupy a eliminácia dochucovania jedál pridaným cukrom a soľou.
 • Potravinový semafor a aký má vplyv na výrobu jedál v školskom stravovaní.
 • Podmienky poskytovania diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania s určením minimálneho počtu stravníkov.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre zriaďovateľov, riaditeľov/vedúcich zariadení školského stravovania, riaditeľov škôl a samospráve ako zriaďovateľovi zariadenia školského stravovania.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 


TRÉNUJEME MATEMATIKU NA DRUHOM STUPNI ZŠ

Ako využiť Vedomat – digitálnu zbierku z matematiky na druhom stupni ZŠ na opakovanie učiva, zadávanie domácich úloh, a hlavne zlepšovanie výsledkov práce žiakov v matematike

Dátum: 28. apríl 2021 (streda) o 17:00

Lektor: PaedDr. Monika Reiterová, PhD., ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava

Obsah webinára:

 • Oboznámime sa s online platformou Vedomat - zbierkou úloh, cvičení a príkladov z predmetu MATEMATIKA pre žiakov na 2. stupni základnej školy.
 • Povieme si, aké výhody môže priniesť Vedomat žiakovi.
 • Ukážeme si, aké výhody môže priniesť Vedomat učiteľovi a ako si vďaka nemu zjednodušíte prípravu na hodiny, opakovanie aj zadávanie domácich úloh.
 • Predstavíme vám funkcionality platformy.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre učiteľov matematiky na 2. stupni ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií s osemročným štúdiom.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 


VIETE, AKO PODPORIŤ SVOJ ODBORNÝ TÍM?

Špecifiká pôsobenia a riadenia školského podporného tímu, poskytovania odbornej starostlivosti a vykonávania odbornej činnosti v školách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v rámci rozvoja inkluzívnej kultúry

Dátum: 29. apríl 2021 (štvrtok) o 17:00

Lektor: PhDr.  Marek Havrila, PhD.,OÚ Prešov – odbor školstva, oddelenie odborných a metodických činnosti

Obsah webinára:

 • Predstavíme základné legislatívne východiská pracovnej činnosti funkčného OPT v školách a školských zariadeniach.
 • Načrtneme si pripravovanú legislatívnu zmenu školského zákona, ktorá sa vzťahuje na činnosť školských podporných tímov a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.
 • Predstavíme pracovnú činnosť jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a kariérových pozícií v rámci výkonu špecializovaných činností.
 • Pozornosť upriamime aj na profesijný rozvoj členov OPT, ktorí tvoria jednotlivé zložky systému poradenstva a prevencie, ich pracovné podmienky a predpisy, ktoré sa na nich vzťahujú.
 • Upozorníme vás na hlavné úlohy, kompetencie a zásady práce i vzájomnej spolupráce jednotlivých členov OPT v prostredí škôl a školských poradenských zariadení.
 • Nezabudneme ani na viaceré odporúčania a príklady dobrej praxe.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre školských špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, školských logopédov, kariérových poradcov, výchovných poradcov, koordinátorov prevencie.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


Záznamy všetkých už zrealizovaných webinárov si môžete pozrieť TU.