Články

Školy dostanú peniaze na podporu digitálnej transformácie vzdelávania

Školy dostanú peniaze na podporu digitálnej transformácie vzdelávania
Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky zriaďovateľom základných a stredných škôl na podporu digitálnej transformácie vzdelávania.


Finančné prostriedky sú určené na podporu pedagogických aktivít s využitím hardvérových alebo softvérových produktov.  Ide najmä o produkty ako sú pomôcky na rozvíjanie 3D tlače, programovania, robotiky, alebo digitálnej gramotnosti; pomôcky na inovatívne pedagogické aktivity v oblasti prírodovednej gramotnosti a STEM predmetov ako sú digitálne laboratóriá, meracie zariadenia a senzory; pomôcky na vytvorenie kreatívneho, grafického alebo mediálneho štúdia; softvérové licencie na edukačné aplikácie;  predplatné online vyučovacích portálov; digitálne pomôcky pre podporu vzdelávania detí s rôznymi znevýhodneniami.

Finančné prostriedky nie je možné použiť na nákup  digitálnej techniky (počítače, notebooky, tablety, dataprojektory a projekčné plátna, interaktívne tabule, slúchadlá  a náhlavné súpravy, tlačiarne a kopírovacie zariadenia); na licencie na kancelárske balíky.

V prípade otázok ohľadne oprávnenosti výdavkov sa môžete obrátiť na email digi@minedu.sk.


Kompletnú ponuku digitálnych titulov, na nákup ktorých možno využiť príspevok ministerstva, nájdete tu 


Výška príspevku bola pre každú školu stanovená podľa počtu žiakov školy denného štúdia.

Pre základné školy bol stanovený príspevok:

940 eur pre základnú školu s 1-99 žiakmi
1 870 eur pre základnú školu s 100-199 žiakmi
4 660 eur pre základnú školu s  200 až 499 žiakmi
9 320 eur pre základnú školu s 500 a viac žiakmi.

Pre stredné školy bol stanovený príspevok:

1 870 eur pre strednú školu s 1-99 žiakmi
3 730 eur pre strednú školu s 100-199 žiakmi
4 660 eur pre strednú školu s  200 až 499 žiakmi
9 320 eur pre strednú školu s 500 a viac žiakmi.

Oprávnenými školami sú všetky základné a stredné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Pridelenie finančných prostriedkov na  podporu digitálnej transformácie vzdelávania sa netýka špeciálnych základných a stredných škôl.

V prípade, ak škola pridelené finančné prostriedky nevyužije v súlade s účelom do 31.12.2023, je možné použiť ich v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so stanoveným účelom  do 31. marca 2024.  Prenos finančných prostriedkov do ďalšieho roka sa netýka škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu školskej správy.

Súbory na stiahnutie:

Rozpis príspevku na špecifiká – Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

Zdroj: minedu.sk