Články

Školy môžu získať metodiku PrírodoVEDY ZADARMO!

Školy môžu získať metodiku PrírodoVEDY ZADARMO!
Základné školy môžu teraz získať ucelený didaktický materiál, ktorý pokrýva všetky oblasti prírodovedného vzdelávania v rámci primárneho vzdelávania. 

Metodická príručka pre učiteľov 1. stupňa ZŠ je prvým intelektuálnym výstupom projektu I – S.K.Y.P.E. (Interaktívna veda pre deti a mládež v primárnom vzdelávaní) v rámci programu Erasmus+, ktorý odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. realizuje od októbra 2016. 

Ide o praktickú a komplexnú príručku vytvorenú pre učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy, ktorí chcú pre svojich žiakov objaviť nové spôsoby a efektívne metódy výučby týchto predmetov.

Metodická príručka je rozdelená na 10 hlavných tematických celkov a jej obsah bol vyvinutý expertmi z danej oblasti z 3 rôznych univerzít v 3 rôznych krajinách: Česka, Nemecka a Slovenska (Trnavská univerzita v Trnave, Západočeská univerzita v Plzni a ZNL Transfer Centrum pri univerzite ULM).  Každá z kapitol je rozdelená na:

teoretickú časť, 

vedecké pozadie témy pre učiteľa,

metodické pokyny pre učiteľa.


Z obsahu metodickej príručky vyberáme:

1. Všetka hmota vo vesmíre je tvorená veľmi malými časticami

2. Telesá pôsobia na iné telesá na diaľku

3. Zmenu pohybu telesa spôsobuje výsledná sila pôsobiaca na teleso

4. Energia a jej druhy

5. Zloženie Zeme a jej atmosféry; procesy, ktoré ovplyvňujú povrch Zeme a jej klímu

6. Naša slnečná sústava je veľmi malou časťou jednej z miliárd galaxií vo vesmíre

7. Bez buniek nie je možný život

8. Organizmy sú závislé na príjme energie a látok, o ktoré súperia s inými organizmami

9. Gény a generácie

10. Biodiverzita, výskyt druhov a ich vymieranie je výsledkom evolúcie


Príručka pre učiteľov aj pracovný zošit pre žiakov

Didaktický materiál je pre lepšiu manipuláciu a využitie na vyučovaní rozdelená na dve samostatné časti – metodickú príručku pre učiteľov a pracovný zošit pre žiakov (ten je dostupný už teraz na stránke: http://www.i-skype.com/ciele-projektu).

Štruktúra a obsah metodických materiálov vychádza z diela Wynne Harlen, a to z dôvodu univerzálnosti a zrozumiteľnosti tohto materiálu, ktorý je ľahko aplikovateľný na všetky vzdelávacie systémy v rámci EÚ, a tým pádom má široké použitie v praxi.


Ako metodická príručka vznikla?

„Na základe výsledkov prieskumov väčšina učiteľov pociťuje nedostatok sebadôvery vyučovať prírodovedné predmety na 1. stupni základnej školy, a to z dôvodu nedostatku dostupných zdrojov a nápadov, ako motivovať žiakov, a tiež kvôli špecifickosti kurikula a učebných osnov prírodovedných predmetov. Naším zámerom bolo, aby projekt I – S.K.Y.P.E. mal výrazný vplyv na vzdelávací systém, tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, prostredníctvom výmeny vedomostí a skúseností medzi školami, univerzitami, vedeckými združeniami a firmami,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko. Ako dodala: „v najbližšom období bude projekt I–S.K.Y.P.E. pokračovať prípravou pilotnej verzie 2. intelektuálneho výstupu projektu – workshopov pre učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ." 


AKO ZÍSKAŤ METODICKÚ PRÍRUČKU PrírodoVEDA ZADARMO?

 

PRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 20 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV PRÍRODOVEDA, BIOLÓGIA ALEBO FYZIKA môžu teraz školy získať METODIKU PRÍRODOVEDY ZADARMO!


Stačí, ak pri objednávke ľubovoľných 20 pracovných zošitov PRÍRODOVEDA, BIOLÓGIA ALEBO FYZIKA
(akákoľvek kombinácia týchto troch predmetov a ročníkov) 
uvedú školy do poznámky heslo: METODIKA