4. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Články

Program konferencie Učiteľ nie je Google 2

ČasProgram
  
Štvrtok 4.6.2015
8:30 - 9:30REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
  
9:30 - 10:00OTVORENIE KONFERENCIE
 Henrich Krejča
úvodné otvorenie konferencie
  
 Gabika Pirošková 
moderátorka konferencie
  
 Mgr. Mira Schrimpelová
Dr. Josef Raabe, konateľka
  
 prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
dekan pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
  
10:00 - 11:00HLAVNÉ REFERÁTY I
  
 Koncepcie vzdelávania: Kurikulárne dokumenty na rôznych stupňoch a ich porovnanie 
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave, vedúci autorského tímu nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
Referát bude zameraný na pohľad do histórie kurikulárnej politiky na Slovensku; zmeny školskej legislatívy od 90.rokov po súčasnosť; zásadné kurikulárne reformy a ich dopad v praxi, koncepcie vzdelávania; porovnanie kurikulárnych dokumentov na rôznych stupňoch a úrovniach. Dozviete sa, aké zmeny prinášajú nové kurikulárne dokumenty v porovnaní s tými predošlými, najmä toľko diskutovaný nový ŠVP pre materské školy (ISCED 0).
  
 Heterogenity vo vzdelávaní: Novozélandské perspektívy a skúsenosti 
Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC
The University of Auckland, New Zealand
Problém možnosti spolunažívania rozdielnych kultúr, etník a sociálno-ekonomických skupín obyvateľstva v školskom a predškolskom prostredí je v súčasnom svete mobility nielen lokálny, ale aj globálny. Napriek rozličnej kultúre, geografickej odlišnosti a rozdielnej politickej histórii Nového Zélandu mnohé skúsenosti a riešenia  sú užitočné a nápomocné aj v európskom a slovenskom kontexte.
  
 

Heterogenita triedy a jej manažment 
Christoph Eichhorn
Pedagogická vysoká škola, Sant Gallen
O tom, že dobré vyučovanie je založené na dobrom vzťahu učiteľ – žiak a tiež na učiteľovej analýze manažmentu triedy. Efektívny manažment triedy šetrí učiteľovi nervy, čas aj námahu. O to viac, ak učíte v triede, ktorá je špecifická svojou heterogenitou.

  
11:00 - 11:30PRESTÁVKA / TLAČOVÁ BESEDA
 Občerstvenie
  
11:30 - 12:45HLAVNÉ REFERÁTY II
  
 Spása alebo skaza? Úvahy o testovaní vo vzdelávaní.
RNDr. Vladimír Burjan
Exam Testing, Dobrá škola
  
 Čo je to kvalita školy? Prečo a čo hodnotiť? 
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prorektor Karlovej univerzity v Prahe
Viete, kedy sa vlastne zrodil záujem o pojem kvalita školy? Prečo je vôbec dôležité sledovať ju, a o akú kvalitu školy nám ide? Aké kritéria na posudzovanie kvality školy si máme zadefinovať a ako ich chceme vyhodnocovať? Pri tom všetkom je dobré uvedomiť si, že kvalita školy je viditeľným výsledkom neviditeľných procesov - aj preto sa tak často mýlime v interpretácii.
  
 Poďme snívať o šťastnom vzdelávacom systéme! 
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha
Ako sa má škola a celý vzdelávací systém vyvyrovať pred zjednodušeným pohľadom na vzdelávajúci systém produkujúci "len" budúcich zamestnancov? Ak má byť vzdelávací systém šťastný a podporujúci rozvoj spoločnosti, musí zohľadňovať vývoj a zmeny. Rovnako tak ale musí rešpektovať svoje korene, východiská a doterajší vývoj.
  
 KomposyT - budúcnosť komplexného poradenského procesu už dnes
PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD.
Predseda Riadiaceho výboru národného projektu VÚDPaP
Predstavíme vám revolučnú digitálnu technológiu, ktorá umožní prvýkrát v histórii poradenského systému na Slovensku online diagnostikovať žiakov s poruchami učenia, správania sa, nadaných žiakov či deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Skráti sa tak diagnostický proces a odborníci ušetria čas pri identifikácií problémových žiakov. Zároveň budú mať priestor na dôkladnejšie poradenstvo a odstraňovanie porúch u detí, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Podobný systém je úplnou novinkou aj v rámci EÚ.
  
12:45 - 14:00OBEDNÁ PRESTÁVKA
 Obed, občerstvenie
  
14:00 - 15:30SEMINÁRE I
  
 Motivácia riaditeľov škôl pre vstup, výkon a zotrvanie vo funkcii 
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha, katedra Centrum školského manažmentu
Obsah seminára vychádza zo stručného vymedzenia dvoch základných termínov – motivácia a stimulácia a opiera sa o výsledky výskumu Centra školského manažmentu Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Ako asi dopadne porovnanie týchto výsledkov s názormi účastníkov seminára? Podarí sa spoločne vymedziť rozhodujúce motivačné faktory pre výkon funkcie riaditeľa školy?
  
 Komunitné miesto: škola. Spolupráca medzi obcou a školou vedie k vytvoreniu priestoru pre efektívne fungovanie spoločenstva 
Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC
The University of Auckland, New Zealand
Seminár sa zaoberá otázkou, ako sa škola alebo škôlka môžu stať centrom komunity, ktorá spája učiteľov, rodičov a deti. Vytvorenie komunity znamená vytvorenie lepšieho prostredia pre vzdelávanie a výchovu a spokojnejší život pre všetkých zainteresovaných.
  
 Kurikulárne dokumenty z rôznych krajín spojme sa! 
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave, vedúci autorského tímu nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
Seminár predstaví kurikulárne dokumenty z rôznych európskych aj mimoeurópskych krajín, princípy, z ktorých vychádzajú a porovná ich s dokumentmi platnými v slovenskom školstve. Tiež odpovie na otázky, čím sa môžeme v zahraničí inšpirovať a naopak, čo by sme nemali kopírovať.
  
 Načo deti testujeme? Príčiny a dôsledky v živote 
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave, spolugarant nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
Seminár odpovie na otázky prečo sa deti testujú a načo je to dobré. Aké dôsledky so sebou prináša testovanie detí v reálnom živote?
  
14:00 - 15:30WORKSHOPY I
  
 Rada školy: hrozba či výzva? 
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., Mgr. Silvia Kriváčková
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Aké povinnosti a úlohy musí plniť rada školy? Čo má všetko obsahovať štatút rady školy? Poznáte pravidlá komunikácie medzi riaditeľom a radou školy? Viete, kedy a pre koho môže byť hrozbou?
  
 Verejné obstarávanie v školách 
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
OVeS, s.r.o.
Verejné obstarávanie na školách prešlo začiatkom roku 2015 zmenami. Povinnosť používať elektronické trhovisko je najzásadnejšou z nich. Obstarávanie zákaziek – aký postup kedy použiť? Kedy a ako môžeme obstarávať cez internetové ponuky a cez reklamné katalógy, s výzvou na predloženie ponuky? Čo všetko má obsahovať dokumentácia verejného obstarávania?
  
 Rodič ako partner učiteľa: ako si vychovať rodiča svojho žiaka
PhDr. Eva Smiková, PhD.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
Vzájomná spolupráca medzi učiteľom a rodičom žiaka má výrazne pozitívny vplyv na prácu žiaka a jeho školské výsledky. Výmena informácií a kooperácia rodičov s učiteľom pri niektorých činnostiach v školskom prostredí sa môže významne uľahčiť a vzdelávanie žiaka výrazne zefektívniť. Výchova rodičov k spolupráci so školou by preto mala byť cielená.
  
15:30 - 16:15PRESTÁVKA
 Občerstvenie
  
16:15 - 17:45SEMINÁRE II
  
 Pedagogické riadenie školy: komu je toto dobré? 
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha
Je to stará a obohraná pieseň, ktorá hovorí, že riaditeľ nemá čas na riadenie kvality výuky a na kultiváciu pedagogického procesu. Dostali sme sa až tak ďaleko, že mnoho riaditeľov si ani nedokáže predstaviť, že by si na túto nevyhnutnú súčasť života školy našli viac času. Majú toľko povinností, že pedagogický proces odsúvajú na druhú či tretiu koľaj. A pritom každý vnímavý pedagogický pracovník (a nielen on) vie, že je to zlé! Cieľom seminára je presvedčiť účastníkov o nevyhnutnosti brať túto čsst života školy skutočne vážne, ale takisto sa im bude snažiť aj pomôcť. Ako? Príďte a uvidíte!
  
 Zákonník práce v škole 
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.
TASR, personálny manažér
Zákonník práce – pomocník, alebo hrozba manažmentu? Aplikácia ustanovení Zákonníka práce v praxi, príklady toho, kedy manažmentu pomáhajú a kedy môžu privodiť vážne problémy. Ako treba Zákonník práce „čítať", aby sme sa nedopustili chýb.
  
16:15 - 17:45WORKSHOPY II
  
 Úderná dvojka: učiteľ a asistent v škole 
Mgr. Zuzana Endelová, Veronika Navrátilová
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
O spôsoboch uvádzania asistentky učiteľa, o potrebe naučiť, pravidlách spolupráce, príprave na vyučovanie, až po rady, ako zvládnuť prácu na samotnom vyučovaní.
  
 Mentoring učiteľov: keď ti ľudskosť a skúsenosť podajú pomocnú ruku 
Mgr. Dávid Králik
bývalý učiteľ ZŠ, aktuálne koordinátor mentoringového programu IRPU (Individuálny rozvojový program pre učiteľov)
Čo to vlastne mentoring je, ako konkrétne v školstve funguje (IRPU), čo všetko obnáša a v neposlednom rade, kto je ten nešťastný mentor? Že to nie je prísny pánko/prísna dámka s okuliarmi a „rákoskou", ale v prvom rade skúsený priateľ, ktorý učiteľovi urobí sprievodcu aj samotným peklom, ak to bude potrebné. Dozviete sa aj pár konkrétnych príbehov a tiež pár praktických cvičení. Nečaká vás kopa fráz, poučiek a balastu získaného z množstva múdrych kníh, keďže prednášajúci doteraz okrem Komenského Veľkej didaktiky nečítal žiadnu odbornú literatúru.
  
 Hlavné znaky kvalitného vyučovania = dobré vzťahy a dobrý manažment triedy 
Christoph Eichhorn
Pedagogická vysoká škola, Sant Gallen
Základom je dobrý vzťah medzi učiteľom a žiakom. Samotný tento aspekt redukuje problémy s disciplínou na strane žiakov až do výšky 30 %. Ústrednou je taktiež organizácia vyučovania zameraná na prevenciu, aby sa v triede vyskytovalo podľa možností čo najmenej vyrušení, problémov s disciplínou a konfliktov. Ťažisko triedneho manažmentu spočíva na plynulej organizácii vyučovania, nie na trestoch.
  
16:15 - 17:45OKRÚHLE STOLY
  
 Testovanie prečo a načo! 
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave, spolugarant nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
Prečo je potrebné deti testovať? Načo v praxi môžeme využiť hodnoty získané testovaním? Je testovanie objektívne a podáva relevantný obraz nášho školstva a vzdelanostnej úrovne žiakov? O čom výsledky testovania vypovedajú? Aké sú klady a zápory testovania?
  
 Každá škola sa dá efektívne riadiť, ale kde na to vziať? 
Mgr. Tatiana Kizivatová
riaditeľka ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského Bratislava
Keď tradičné zdroje financovania škôl nestačia, aktívny riaditeľ má možnosť získať peniaze aj inak.
  
 Ako pomôcť procesu integrácie žiaka z pohľadu rodiča 
Mgr. Lenka Ivančíková, Katarína Čonková
angažovaný rodič, spoluzakladateľka stránky Hyperaktívne deti - ADHD, členka Detského fondu SR
Vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami je z pohľadu pedagóga komplikovaný a náročný proces. Pohľad rodiča môže mnohé objasniť a pomôcť tak individuálnej integrácií žiaka v praxi.
  
 Duálne vzdelávanie 
Ing. Roman Csabay
riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu pre Bratislavský samosprávny kraj
Účastníci okrúhleho stola sa dozvedia základné informácie o Zákone 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, o prepojení teoretického a praktického vzdelávania, o uplatnení absolventov v praxi, pozícii samosprávnych krajov, resp. zriaďovateľov škôl v procese odborného vzdelávania, a o duálnom vzdelávaní na Slovensku v minulosti a v súčasnosti.
  
 

Spolupráca medzi zriaďovateľom a školou? Je možná a ako?
Ing. Jozef Turčány
výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)

17:45 - 20:00PRESTÁVKA
 Voľný program, priestor na diskusie
Filmová slučka: Škola a učiteľ vo filme (premietanie archívnych filmov)
  
20:00 - 0:00RAUT
 Krst knihy Len a Anne Frobishers: Didaktika matematiky I. Edícia "Vedieť učiť" 
spoločenský program
  
Piatok, 5.6.2015
8:30 - 9:00UVÍTANIE
 Šálka dobrej kávy na úvod dňa
  
9:00 - 10:30SEMINÁRE III
  
 Zmeny v právnych predpisoch v roku 2015 platné pre pracovnoprávnu oblasť
Ing. Jarmila Belešová
Odborník v oblasti personalistiky pre školy
V roku 2015 nastali zmeny pre pracovnoprávnu oblasť, ktoré sa týkajú hlavne uzatvárania pracovných pomerov s pedagogickými zamestnancami na určitú dobu, výmery dovolenky odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov,či doby platnosti kreditov. Pripravované sú aj zmeny zákona č. 317/2009 Z. z.
  
 Vzdelávanie v ranom detstve 
Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC
The University of Auckland, New Zealand
Seminár prináša najnovšie poznatky zo svetového, a najmä novozélandského kontextu výchovy a vzdelávania v ranom detstve. Nový Zéland je prvou západnou krajinou s národným kurikulom pre malé deti a miestom, kam pedagógovia z celého sveta chodia na stáže a pozorovania ako s malými deťmi pracovať.
  
 Leadership ako cesta k uľahčeniu realizácie zmeny 
PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Mgr. Irena Trojanová, Ph. D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha
Byť dobrým lídrom si vyžaduje značné umenie. V prípade školy je to práve riaditeľ, ktorý si musí vedieť vybrať tých správnych ľudí, a súčasne ich aj nadchnúť pre dobrú vec, podporovať ich, naučiť sa delegovať na nich aspoň časť zo svojich právomocí a kompetencií.... V tomto kontexte leadership nie je žiadnym módnym výstrelkom. Je to nevyhnutná cesta ku kvalitnej a úspešnej škole. Špecifikom seminára budú rôzne pohľady dvoch lektorov – riaditeľky školy a lektora riaditeľov.
  
9:00 - 10:30WORKSHOPY III
  
 Umenie diskutovať: z rôznych pozícií za spoločný stôl 
doc. RNDr. Peter Bero, PhD.
LiberaTerra, s.r.o.
Škola je miestom, kde dochádza k stretu rozmanitých osobností, názorov a konfrontáciám. Vyťažiť z toho čo najviac je naozaj umením. Na workshope sa budeme zaoberať nedoceňovaným umením komunikácie všeobecne, ale hlavne riešením zložitých komunikačných situácií. Ako kritizovať, ako prijímať kritiku, ako riešiť agresivitu, ako vyjednávať a ako viesť krízový rozhovor. Cieľom pritom musí byť, aby podľa možnosti nikomu nezostal pocit horkosti.
  
 Problém ICT: ako zapojiť všetkých žiakov? 
Mgr. Andrej Fujas
ZŠ Hradná, Nové Zámky
O rôznych spôsoboch motivácie žiaka a aktivizácii žiaka na hodine. Ako aktívne vyžívať ICT na vašich vyučovacích hodinách? Čo všetko má učiteľ v súčasnosti k dispozícii k svojej príprave a vedeniu vyučovacej hodiny? Dotkneme sa rôznych oblastí, napríklad : Interaktívna tabuľa ako nadčasový nástroj, Skype vo vyučovaní, Edukačné weby ,Testy – hlasovacie zariadenia, Socrative – online hlasovacie systémy, Pracovné zošity ako kvalitný nástroj na zefektívnenie vyučovania, Tabletové aplikácie android, iOS, Vlastné prezentácie a úlohy s využitím digitálneho kurikula atď.
  
 Ako učiť v súlade s výskumami o fungovaní mozgu 
RNDr. Tatiana Piovarčiová
Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku
Na workshope sa účastníci dozvedia o fungovaní mozgu, o druhoch ohrození blokujúcich učenie. Zoznámia sa so zložkami Vysoko efektívneho učenia podľa S. Kovalikovej, s postupmi ako vytvárať prostredie pre efektívne učenie a výchovu a ako podporiť vnútornú motiváciu k učeniu. Workshop poskytne zážitok s niektorými nástrojmi pozitívneho usmerňovania triedy.
  
 Ako sa deti učia matematiku 
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.
Katedra algebry, geometrie a diaktiky matematiky; Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Aktivity, kde si môžete znovu vyskúšať a rozanalyzovať, ako deti pristupujú k riešeniu problémov. Zažite matematiku, ktorá provokuje myslenie a učí nás používať intuíciu a spontánne myslenie.
  
10:30 - 11:15PRESTÁVKA
 Občerstvenie, výstava a prezentácia sprievodnej odbornej výstavy
  
11:15 - 12:45SEMINÁRE IV
  
 Erasmus+. Mobilita učiteľov jednoducho a rýchlo 
Mgr. Evelína Trubiansky
Erasmus plus teachers
Aj slovenský učiteľ môže získať grant? Seminár prezradí školskému manažmentu a pedagógom ich možnosti celoživotného vzdelávania v krajinách EU s plným hradením pobytov a ciest Európskou komisiou. Ako zvýšiť štandard školy na európsky? Ako sa prepojiť so školami v blízkych aj ďalekých krajinách? Ako otvoriť učiace sa partnerstvá? Kam a za čo vziať študentov na zahraničné stáže? Kde nájsť jedinečné profesijné školenia v krajinách Európy?
  
 Kurikulárne dokumenty pre ZUŠ 
PaedDr. Ján Palkovič
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Mgr. Jaroslava Markofová, PhD.; Mgr.art. Tomáš Boroš, PhD. ArtD.
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Štátny pedagogický ústav
Aké je povinné materálno-technické vybavenie základných umeleckých škôl a aké zmeny v štátnom vzdelávacom programe vstupujú do platnosti 1.9.2015?
  
 Mýty, povesti a fakty o domácom vzdelávaní 
Mgr. Vierka Krajčovičová
OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku
Problematika domáceho vzdelávania je dnes veľmi modernou a často diskutovanou témou. Aká je však legislatívna realita v súvislosti s domácim vzdelávaním na Slovensku? Ako sa domáce vzdelávanie realizuje v zahraničí? Aké sú jeho výhody aj nevýhody? Dá sa povedať, kto volí domáce vzdelávanie? Aké to je, učiť doma? Je domáce vzdelávanie vhodné pre každého žiaka? Ako je to napríklad s deťmi so špeciálnymi potrebami? Aké sú dôsledky a úskalia domáceho vzdelávania po ukončení druhého stupňa ZŠ? A čo potom?
  
11:15 - 12:45WORKSHOPY IV
  
 Pracovné vyučovanie: cesta k tvorivosti a objavovaniu 
Ing. Rastislav Geschwandtner
pedagóg
Zažite pocit slobodnej tvorby. Zatlačte naučené poznatky do podvedomia a zažite to, čo zažíva dieťa, ktoré dostalo v škole možnosť ísť svojou cestou a využívať vlastné nápady. Zažite špecifickú povahu predmetu pracovné vyučovanie a využite princípy tvorivého prístupu aj v iných sférach života.
  
 Interaktívny ALF na hodine: využite techniku konečne naplno 
Ing. Baloga Juraj, Mgr. Tatranská Lucia
PcProfi s.r.o.
Môže byť ALF z Melmaku na hodine? Praktická ukážka práce s ALFom a jeho možné využitie s Hravým čítaním. Ako vám môže ALF pomôcť pri tvorbe úloh svojou jednoduchosťou a rýchlosťou? A kde skrýva všetky svoje úlohy pre žiakov?
  
11:15 - 12:45MODEROVANÁ DISKUSIA
  
 

Moderovaná diskusia: Absolvent ako polotovar. I o (ne)pripravenosti na učiteľovanie 
Moderátor: 
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
diskutéri: 
zástupca univerzity z Nového Zélandu - Dr. Marek Tesar,PhD, MA, TTC
zástupca univerzity z ČR - prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
zástupca univerzity zo Slovenska - prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
zástupca riaditeľa školy - RNDr. Mária Smreková
uvádzajúci učiteľ - Mgr. Andrej Fujas
začínajúci učiteľ - Mgr. Mária Zelenková

novinka

TÉMA 1: MENTÁLNY SVET ŽIAKOV A UČITEĽOV

a) Škola vs. virtuálny svet informácií
- Akú rolu zastáva škola v procese získavania poznatkov u žiakov?
b) Informácie vs. kritické myslenie
- Ako škola rozvíja kritické myslenie a kreativitu?
c) Hodnoty: škola vs. spoločnosť
- Ako učiteľ a škola formuje hodnotový systém a charakter žiakov?

TÉMA 2: NAJVÁŽNEJŠIE PROBLÉMY VŠ VO VZŤAHU K PRIMÁRNEMU A SEKUNDÁRNEMU VZDELÁVANIU
a) Teória vs. prax
- Ako implementovať princíp „duálneho vzdelávania" pri príprave absolventov VŠ?
b) Vyučovanie vs. riadenie (triedy)
- Ako pripravuje VŠ svojich absolventov na manažment triedy?
c) Tradičné vs. inovatívne metódy vyučovania
- Ako si vybrať na vzdelávanie najvhodnejšie stratégie a metódy vyučovania?

  
13:00 - 13:30UKONČENIE
 Ukončenie a poďakovanie účastníkom 
Vyhodnotenie a pozvanie na ďalší ročník 
Tombola
  
13:30 - 15:00OBED
 Obed, občerstvenie