Články

Ukončenie projektu I – S.K.Y.P.E: Sme v cieli

Ukončenie projektu I – S.K.Y.P.E: Sme v cieli
30. júna 2019 sa projekt I – S.K.Y.P.E. (Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education) oficiálne dostal do svojho cieľa.

Po takmer troch rokoch intenzívnej spolupráce na medzinárodnej úrovni sa odbornému nakladateľstvu RAABE a ďalším siedmim partnerom z troch rôznych krajín podarilo vytvoriť 4 intelektuálne výstupy projektu, ku ktorým  sa zaviazali na jeho začiatku (v roku 2016) a ktoré budú môcť už čoskoro všetci neobmedzene používať vo svojej učiteľskej praxi. Ešte zostáva doladiť pár detailov, pri rôznych jazykových mutáciách a následne budeme učiteľskú obec informovať o dostupnosti projektových výstupov na stránkach Dr. Josef Raabe Slovensko www.raabe.sk, aj na profile projektu na Facebooku.

"V mene koordinátora projektu by som sa rada poďakovala všetkým, ktorí sa na projekte v jeho rôznych fázach akýmkoľvek spôsobom zúčastnili. Tiež ďakujem všetkým projektovým partnerom za výbornú spoluprácu nielen na tvorbe intelektuálnych výstupov, ale aj na projektových stretnutiach a administrácii projektu. Veríme, že vytvorené intelektuálne výstupy splnili svoj cieľ a budú výborným prostriedkom a metódou pre všetkých pedagógov na zlepšenie vyučovania prírodovedných predmetov na 1. stupni základných škôl," povedala konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko, Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová.

Dodajme, že projektu predchádzal prieskum medzi učiteľmi,  v ktorom sa väčšina učiteľov priznala, že pociťuje nedostatok sebadôvery vyučovať prírodovedné predmety na 1. stupni základnej školy, a to z dôvodu nedostatku dostupných zdrojov a nápadov, ako motivovať žiakov, a tiež kvôli špecifickosti učebných osnov prírodovedných predmetov. Aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sa nakladateľstvo RAABE Slovensko pustilo v roku 2016 do realizácie nadnárodného projektu s názvom I – S.K.Y.P.E., ktorý je zameraný práve na podporu učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základných škôl. Projekt I – S.K.Y.P.E. bol financovaný s podporou Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+.


Výstupy projektu:

• Metodická príručka pre učiteľov (komplexné metodické materiály určené pre učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ; 10 tematických celkov, rozdelené na dve časti – teoretická časť + metodické pokyny pre učiteľov (400 strán) a pracovné listy pre žiakov (200 strán); metodická príručka je v tlačenej verzii v 3 jazykových mutáciách – slovenskom, českom a nemeckom jazyku; pracovné listy pre žiakov sú dostupné na stiahnutie v online verzii na stránke projektu); 


PRÍRODOVEDA

Interaktívne bádanie pre deti a mládež v primárnom vzdelávaní

  • Metodická príručka pre učiteľov 1. stupňa základných škôl.
  • Didaktický materiál, ktorý pokrýva všetky oblasti prírodovedného vzdelávania v rámci primárneho vzdelávania.
  • Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
  • Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
  • Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.
  • Prináša nové spôsoby a efektívne metódy výučby prírodovedných predmetov.• Workshopy pre učiteľov (vybrané aktivity a ich praktická realizácia v škole z jednotlivých tematických okruhov ponúkajúce učiteľom inovatívne spôsoby výučby prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ; v 3 jazykových mutáciách – SVK, CZ, GER, dostupné online na okamžité použitie v praxi);

• On-line platforma (voľne dostupný interaktívny zdroj vytvorených metodických materiálov v digitalizovanej podobe, praktických workshopov ako návodov na praktické využitie aktivít a tiež videí natočených priamo v triedach počas realizácie workshopov; platforma je dostupná v 4 jazykových mutáciách, čo umožní využívanie a udržateľnosť projektových výstupov v budúcnosti);

• Koncept výučby prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ (zhrnutie poznatkov a skúseností získaných počas obdobia trvania projektu vo všetkých 3 projektových krajinách do podoby PDF dokumentu, ktorý bude slúžiť ako podklad pre budúcu školskú reformu a národné kurikulum v oblasti prírodovedných predmetov).


   

Projekt I–S.K.Y.P.E. sa v roku 2019 dostal do svojho cieľa, a tak prišiel čas na zhodnotenie jeho priebehu a úspešnosti. Zástupcovia všetkých partnerov spoločne vystúpili na pódium pred učiteľov v rámci galavečera 8. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 6, ktorá sa konala v Senci v dňoch 6. a 7. júna 2019: za koordinátora projektu Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Mgr. Mária Zelenková, za Trnavskú univerzitu v Trnave doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD., za ZNL Transfer Centrum pri univerzite Ulm Sabrina Braunert, za ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava Mgr. Jarmila Vargová, Mgr. Zuzana Gregušová a PaedDr. Paulína Krivosudská, za ZŠ J. Gutha-Jarkovského v Prahe Kateřina Vogel Bulínová a Petra Šolcová, za Stiftung Louisenlund Claudia Hoeschen a Nina Heinrich-Wrage a Ing. Ľuboslav Janovec za M7, s. r. o.


Partneri projektu:

Koordinátorom projektu I – S.K.Y.P.E. bolo odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave. Okrem neho sa na projekte podieľalo ďalších 7 partnerov z 3 rôznych krajín a oblastí pôsobenia:

• univerzity (Západočeská univerzita v Plzni, Trnavská univerzita v Trnave);

• školy (ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ J. Gutha-Jarkovského v Prahe, Stiftung Louisenlund – súkromná internátna škola v spolupráci so ZNL Transfer centrom pri univerzite Ulm) a

• spoločnosť venujúca sa programovaniu webových stránok a informačných systémov na mieru (M7, s.r.o.).