Články

V RAABE hlavne zodpovedne: Bezplatné školenia meníme na webináre!

V RAABE hlavne zodpovedne: Bezplatné školenia meníme na webináre!
Vzhľadom na aktuálnu situáciu odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko mení podobu avizovaných bezplatných školení v piatich mestách Slovenska na webináre. Učitelia tak nemusia vycestovať mimo svojich miest, ale školenia môžu absolvovať bezpečne a v pohodlí svojich domovov.

Pôvodne avizované bezplatné školenia sa mali konať v termíne od 7. do 11. septembra 2020 v mestách Bratislava, Žilina, Košice, Trenčín a Banská Bystrica.

Učitelia, resp. aj iní odborní zamestnanci teraz môžu obe témy sledovať cez svoje počítače vďaka aplikácii ZOOM v podobe webinárov. Lektorky dvoch pôvodných tém sa im prihovoria v dvoch termínoch, aby si každý vybral, ktorý mu viac vyhovuje.


Témy webinárov sú:

ANGLIČTINA S PRVÁKMI A DRUHÁKMI – HRAVO A EFEKTÍVNE
O tom, ako u najmenších žiakov prebudiť a budovať motiváciu k cudzím jazykom

ČÍTAM, teda VIEM!
Rozvíjanie čítania s porozumením a čitateľskej gramotnosti v základných školách

Bližšie informácie, ako aj prelinky na prihlásenie sa na webináre nájdete nižšie.


Dôležité upozornenie pre tých, ktorí už boli prihlásení na bezplatné školenia v piatich mestách Slovenska: Je potrebné opätovne sa prihlásiť na príslušný termín webinára.


Ďakujeme za porozumenie

Vaše RAABE

WEBINÁR: ANGLIČTINA S PRVÁKMI A DRUHÁKMI –
HRAVO A EFEKTÍVNE
O tom, ako u najmenších žiakov prebudiť a budovať motiváciu k cudzím jazykom
MEDZERA

 

Dátum: 09. september 2020
| streda | o 17.00 hodine
Dátum: 17. september 2020
| štvrtok | o 17.00 hodine
Lektorka: Mgr. Elena Kováčiková, PhD., odborný asistent katedry
lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií na Pedagogickej fakulte UKF Nitra
OBSAH WEBINÁROV:
✺ Predstavíme účinné metódy a formy práce zážitkového učenia angličtiny pomocou príbehov, riekaniek, pesničiek a hier.
✺ Ukážeme si, ako si učiteľ môže pomocou týchto foriem na hodinách uľahčiť u žiakov osvojenie cudzieho jazyka a rozvoj jazykových zručností počúvania a hovorenia s interkultúrnymi špecifikami v angličtine.
✺ Dáme vám návody, ako pracovať s motiváciou u detí mladšieho školského veku na hodinách anglického jazyka, ako efektívne rozvíjať zručnosť počúvania a hovorenia, ako učiť výslovnosť a slovnú zásobu.
✺ Prinesieme námety, ako prirodzene zakomponovať interkultúrne špecifiká anglického jazyka do vyučovacieho procesu už od mladšieho školského veku.
✺ Poskytneme vám metodické postupy pri rozvoji zručnosti POČÚVANIE a následne HOVORENIE v anglickom jazyku.
✺ Predstavíme ukážky a použitie konkrétnych aktivít a práce s učebnicou Matt the Bat a doplnkových materiálov.
✺ Získate nápady, ako uplatniť prvky zážitkového učenia pri použití konkrétnych príbehov, riekaniek, pesničiek a hier s cieľom osvojenia správnej výslovnosti a slovnej zásoby v zmysluplnom kontexte tém z detského sveta.
Pre koho webinár odporúčame:
učitelia anglického jazyka, pedagógovia ZŠ, učitelia jazykových škôl, študenti 1. a 2. stupňa VŠ, študijného odboru: učiteľstvo – anglický jazyk a literatúra
Dátum: 09. september 2020
| streda | o 17.00 hodine
Dátum: 17. september 2020
| štvrtok | o 17.00 hodine
MEDZERA
MEDZERA
WEBINÁRE: ČÍTAM, teda VIEM!
Rozvíjanie čítania s porozumením a čitateľskej gramotnosti v základných školách
MEDZERA

Dátum: 10. september 2020
| štvrtok | o 17.00 hodine
Dátum: 16. september 2020
| streda | o 17.00 hodine
Lektorka: Ivana Repová, dlhoročná učiteľka na 1. stupni ZŠ, lektorka
OBSAH WEBINÁROV:
✺ Predstavíme účinné metódy na rozvíjanie čítania s porozumením a práce s textom u žiakov na prvom stupni základných škôl a čitateľskej gramotnosti na druhom stupni základných škôl, s využitím medzipredmetových vzťahov.
✺ Poskytneme námety, ako rozvíjať čítanie s porozumením na prvom stupni ZŠ, s dôrazom na prácu s najmenšími žiakmi v prvom ročníku základnej školy a ako rozvíjať a zdokonaľovať čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni ZŠ, resp. osemročných gymnázií.
✺ Ukážeme si, ako rozvíjať čítanie s porozumením a prácu s textom na prvom stupni základných škôl.
✺ Zameriame sa na rozvíjanie čitateľských zručností už v prvom ročníku základnej školy.
✺ Na konkrétnych príkladoch si ukážeme, ako sa už z malých prváčikov môžu stať v druhom polroku veľkí čitatelia.
✺ Prinesieme dôkazy, že čítanie nie je len doménou predmetu slovenský jazyk a literatúra, ale čítať sa žiaci učia na každej vyučovacej hodine.
✺ Predstavíme koncept rozvíjania čitateľskej gramotnosti na druhom stupni základných škôl u starších žiakov.
✺ Ukážeme si, ako predchádzať nudným poučkám a textom, ktoré tínedžerov nebavia.
✺ Ponúkneme alternatívu učebných materiálov, ktoré naučia mladých vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textu, a ktoré budujú pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu ako takému.
Pre koho webinár odporúčame:
učitelia základných škôl na prvom aj druhom stupni ZŠ, učitelia osemročných gymnázií, vychovávatelia
Dátum: 10. september 2020
| štvrtok | o 17.00 hodine
Dátum: 16. september 2020
| streda | o 17.00 hodine