Články

Viete, ako pracovať s evaluačnými otázkami v materskej škole?

Viete, ako pracovať s evaluačnými otázkami v materskej škole?
Od 1. septembra 2016 vstúpil do platnosti pre všetky materské školy na Slovensku nový Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý zavádza do oblasti hodnotenia/evaluácie v predprimárnom vzdelávaní nový prvok –  tzv. evaluačné otázky. 


Viete, čo všetko bude treba zohľadňovať pri hodnotení? Viete, ako bude treba hodnotiť deti v jednotlivých vzdelávacích oblastiach? Viete, ako budú vaše výsledky hodnotiť štátne inštitúcie? Viete, ako správne komunikovať výsledky detí ich rodičom?

Cieľom novej publikácie, ktorá vychádza začiatkom decembra 2016 v odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko, je učiteľkám a riaditeľkám materských škôl, objasniť, aké miesto patrí evaluačným otázkam v predškolskom vzdelávaní, čomu slúžia a ako ich efektívne používať vo výchovno-vzdelávacom procese.

„Evaluačné otázky sú však len jedným z aspektov evaluačných procesov v materskej škole. Naším zámerom bolo vytvoriť komplexnú príručku, ktorá sa viaže na viaceré úrovne práce v materskej škole. Preto v publikácii pedagógovia nájdu aj cenné informácie, ako bude hodnotená samotná materská škola, učiteľky a iní aktéri predškolského vzdelávania z pozície vedenia materských škôl, ale aj z pozície štátnej školskej inšpekcie,"
povedala o obsahu novej publikácie Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Ako dodala: „Garantmi vysokej kvality a jedinečnosti tejto publikácie sú tvorcovia inovovaného ŠVP (2016), ktorí publikáciu zostavili v spolupráci s ďalšími odborníkmi pre jednotlivé vzdelávacie oblasti, riaditeľkami materských škôl, ale aj štátnymi školskými inšpektorkami."

NOVÚ PUBLIKÁCIU PREDSTAVUJE DOC. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.


evaluaciaPublikácia s podtitulom Sprievodca evaluačnými procesmi v materskej škole prináša odpovede na tieto základné otázky:

Čo všetko treba zohľadňovať pri hodnotení od 1. 9. 2016 – komplexné informácie, ktoré pokryjú všetky formy evaluácie v predprimárnom vzdelávaní: evaluáciu vzdelávacieho procesu, internú evaluáciu prostredia materskej školy, externú evaluáciu (ŠŠI).

Ako treba hodnotiť deti v jednotlivých vzdelávacích oblastiach – popis jednotlivých vzdelávacích oblastí iŠVP z hľadiska evaluácie, spolu s praktickými ukážkami „príbehov o učení" pre každú vzdelávaciu oblasť.

Ako budú výsledky práce v materských školách hodnotiť štátne inštitúcie – návody a odporúčania ako jednoducho a efektívne pracovať s novým prvkom podľa iŠVP pre MŠ, t.j. s EVALUAČNÝMI OTÁZKAMI.

Ako správne komunikovať výsledky detí ich rodičom – rozpracovaná problematika spolupráce s rodinou.

Viac o publikácii nájdete tu.