Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Školský klub detí od A po Z | 18.10.2022

Hľadanie teoretických a praktických súvislostí. Od teórie k praxi


Lektori:

PaedDr. Janette Gubricová, PhD.

PaedDr. Janette Gubricová, PhD.

odborná asistentka na Katedre pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Ukončila štúdium učiteľstva pre I. stupeň ZŠ na PdF TU v Trnave a doktorandské štúdium na PdF PU v Prešove. Pracovala ako učiteľka pre I. stupeň ZŠ a učiteľka literárno-dramatického odboru v ZUŠ. Od roku 2000 pôsobí na PdF TU v Trnave ako odborný asistent. Profesijne sa zameriava na oblasť výchovy a vzdelávania vo voľnom čase, tvorivú dramatiku a pedagogickú prax v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých a odborných monografii, vysokoškolských skrípt, vedeckých a odborných štúdií, odbornou posudzovateľkou pre agentúru KEGA a recenzentkou viacerých publikácií. Je hlavnou autorkou a lektorkou projektu Adamko zdravo-hravo zameraného na podporu zdravia s využitím metód tvorivej dramatiky. Pôsobí ako porotkyňa v oblasti umeleckého prednesu na úrovni obvodu, okresu a kraja. V súčasnosti je jej predmetom výskumu výchova a vzdelávanie vo voľnom čase v období socializmu.