Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Pedagogický asistent v MŠ a v ZŠ | 31.01.2023

Formy a metódy práce pedagogických asistentov


Lektori:

PhDr. Marek Havrila, PhD.

PhDr. Marek Havrila, PhD.

odborný radca, Regionálny úrad školskej správy Prešov – odbor metodiky

Vyštudoval odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov filozofia – dejepis na Prešovskej univerzite v Prešove. V roku 2003 ukončil doktorandské štúdium v študijnom odbore slovenské dejiny na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Pôsobí ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v špeciálnych školách a v špeciálnych triedach základných škôl a integrovaných žiakov v bežných triedach. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.