Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Ako pomôcť žiakom so ŠVVP | 20.02.2023

O tom, ako efektívne a pritom hravo rozvíjať špecifické funkcie žiakov na prvom stupni ZŠ pri dyslexii, dysortografii a dysgrafii


Lektori:

Mgr. Magdaléna Labudová

Mgr. Magdaléna Labudová

špeciálna pedagogička, logopedička

Ukončila štúdium špeciálnej pedagogiky v odbore logopédia. V tom čase už pracovala v školstve. Viac ako štyridsať rokov sa venuje deťom s výchovno-vzdelávacími potrebami. Podieľala sa na príprave materiálov Štátneho pedagogického ústavu a MŠ SR v oblasti porúch učenia a správania. Spracovala odborné posudky na knihy, pracovné listy a učebnice pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Viedla študentov pri diplomových prácach. Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede, špeciálna pedagogička pre okres Bratislava I, zástupkyňa riaditeľa školy aj ako riaditeľka základnej školy, ktorá mala okrem klasických tried zaintegrované kolektívy žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a žiakov s poruchami učenia. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka na dôchodku a naďalej sa venuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najviac deťom s Aspergerovým syndrómom.