Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Geografické pátranie v mojom sídle vs. vo vybraných mestách Európy | 23.08.2023

Exkurzia bude prebiehať interaktívne, súčasťou budú ankety a komunikácia, práca s učebnicami a pracovnými zošitmi geografie pre 7., 8. a 9. ročník


Lektori:

RNDr. Mária Nogová, PhD.

RNDr. Mária Nogová, PhD.

autorka súboru učebníc, pracovných zošitov a metodických materiálov z geografie 8 a 9 pre ZŠ a GOŠ

Absolventka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v odboroch matematika a geografia, ktoré si rozšírila o pedagogiku, psychológiu a didaktiku geografie. Pôsobila v riadení Národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, v kontinuálnom vzdelávaní MPC v Bratislave tvorila a lektorovala akreditované programy zamerané na geografiu, bola pri príprave a realizácii kurikulárnych dokumentov ŠPÚ v Bratislave. Je autorkou i spoluautorkou učebníc a viacerých publikácií so zameraním na odborné a profesijné zručnosti pedagógov. V súčasnosti je lektorkou v oblasti vzdelávania pedagógov, vedúcich pedagogických zamestnancov pre štátne inštitúcie, vysoké školy i neziskové organizácie a svoje odborné zručnosti a skúsenosti implementuje do tvorby učebníc geografie pre ZŠ.