Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Rozvoj komunikačnej gramotnosti žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ | 11.09.2023

Prieniky pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 2. a 3. ročník základných škôl s novým Štátnym vzdelávacím programom a komparácia s konsolidovaným Štátnym vzdelávacím programom


Lektori:

Mgr. Libuša Hoštáková

Mgr. Libuša Hoštáková

autorka pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl

Vyštudovala odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na PdF UK v Trnave. Od roku 1984 pracuje ako učiteľka na 1. stupni ZŠ. V roku 2002 absolvovala 2. atestačnú skúšku. Vytvorila pedagogické texty zamerané na čítanie v časopise Komenský a tiež publikácie Čítanie hrou (Bratislava: Metodické centrum Bratislava, 1997) a Čítanie s ceruzkou v ruke (Bratislava: Metodické centrum Bratislava, 2000). V minulosti spolupracovala so Štátnym pedagogickým ústavom aj Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Aktuálne pracuje ako učiteľka v základnej škole Brezová Piešťany v pozícii pedagogický zamestnanec špecialista.
Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.

Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.

autorka pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl

Je absolventkou štúdia učiteľstva pedagogika – vychovávateľstvo a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej a Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončila na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V edukačnej praxi má dlhodobé pracovné skúsenosti. Pôsobila v primárnom vzdelávaní ako vychovávateľka, učiteľka, v nižšom sekundárnom vzdelávaní ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry, v terciárnom vzdelávaní ako vysokoškolská učiteľka so zameraním na pedagogiku, pedagogickú komunikáciu a rétoriku. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka v Základnej škole na Nevädzovej ulici 2 v Bratislave. Má skúsenosti aj v publikačnej a redaktorskej činnosti. Publikovala odborné a vedecké články zamerané na vybrané javy slovenského jazyka a dejín pedagogiky. V roku 2014 publikovala monografiu Misia českých učiteľov na Slovensku v rokoch 1918 – 1939.