Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Bádanie v prírodovede | 13.09.2023

Vzťah vedy a prírodovedy


Lektori:

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.

docentka na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pôsobí ako vysokoškolská učiteľka, docentka v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

https://www.pdf.umb.sk/irochovska/

Jej vedecký záujem je orientovaný na prírodovedné vzdelávanie, ale aj individuálne (domáce) vzdelávanie, umenie a využívanie zážitkového učenia v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Je autorkou monografií a štúdií (aj) na uvedené témy. Bola vedúcou riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých vedecko-výskumných projektov (KEGA, VEGA a i. vrátane medzinárodných) zameraných na predprimárne a primárne vzdelávanie. S vydavateľstvom Expol Pedagogika spolupracuje pri tvorbe učebníc a metodických materiálov pre primárne vzdelávanie. Ako dobrovoľníčka sa venuje deťom v materskej škole, najmä z hľadiska uplatňovania bádateľských a umeleckých aktivít.