Články

Získajte pracovné listy pre žiakov s poruchami učenia!

Získajte pracovné listy pre žiakov s poruchami učenia!
Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti – taký je názov najnovšej publikácie, ktorá práve vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko. Prináša dôležité informácie a pracovné listy v štyroch úrovniach náročnosti s metodickými pokynmi pre pedagógov na 1. stupni základnej školy.


Publikácia prináša dôležité teoretické informácie o poruchách učenia a pozornosti a množstvo ilustrovaných pracovných listov rozdelených podľa typu porúch učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia), pre žiakov na 1. stupni základnej školy, špeciálnej školy, špeciálnej triedy.

Učitelia v nej nájdu aj:

• Návody pre učiteľov, ako v škole čo najľahšie pracovať s deťmi s poruchami učenia a pozornosti.

• Vhodné pracovné materiály na prácu s deťmi s poruchami učenia a pozornosti i pre špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa.

• Pracovné listy zamerané na rozvoj reči, nácvik čítania, utvrdenie tvarov písmen, osvojenie pravopisu a tiež pracovné listy určené na precvičovanie matematických operácií.

• Súbory pracovných listov s metodickými pokynmi rôznych stupňov náročnosti, využiteľné aj na hodinách cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk). 

Každý samostatný súbor pracovných listov je uvedený prehľadnou metodickou tabuľkou a každý pracovný list označený stupňom náročnosti.


Výhody publikácie: 

• Užitočné informácie v jednoduchom jazyku o poruchách učenia, pozornosti a hyperaktivite. 

• Pestrá paleta ilustrovaných pracovných listov rozdelená podľa špecifických porúch učenia (každý pracovný list označený stupňom náročnosti). 

• Osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať s deťmi s poruchami učenia, ktoré sú integrované v bežnej triede. 

• Odpovede odborníkov a možnosti riešenia konkrétnych problémov z učiteľskej praxe. 

• Pracovné listy využiteľné aj na hodinách cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk).


V publikácii nájdu učitelia informácie a odpovede na otázky:

Čo je potrebné vedieť o poruche čítania (dyslexii), pravopisu (dysortografii), písania (dysgrafii) a poruche matematických schopností (dyskalkúlii)?

Ako pracovať so žiakom s konkrétnou poruchou učenia?

Ako pracovať s hyperaktívnymi deťmi?

Pracovné listy zamerané na rozvoj reči, fonologického uvedomovania, nácvik čítania, utvrdenie tvarov písmen, osvojenie pravopisu.

Pracovné listy využiteľné na hodinách cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk).

Pracovné listy určené na precvičovanie matematických operácií.

Hry na podporu pozornosti.

Informácie o narušenej komunikačnej schopnosti detí.

Odpovede na problémy z praxe. 


Viac informácií o publikácii nájdete TU.