Články

A vo vašej zborovni? Hráte fair-play?

A vo vašej zborovni? Hráte fair-play?
Už 6. novembra v Bratislave a 14. novembra v Košiciach sa bude konať 10. ročník odbornej konferencie pre riaditeľov všetkých stupňov škôl – ŠKOLA 2017/2018. Aký program ponúkne účastníkom z radov vedúcich pedagogických zamestnancov?

Program konferencie je postavený na troch tematických celkoch, ktoré sú zároveň rozhodovacími oblasťami každého riaditeľa školy: ekonomické riadenie, personálne riadenie a riadenie medziľudských vzťahov na pracovisku.


V rámci ekonomického riadenia so svojimi príspevkami vystúpi Ing. Gabriela Petrúšková, vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností na odbore školstva Okresného úradu v Trenčíne – s témou Zmeny vo financovaní regionálneho školstva. Účastníkom konferencie poskytne základné informácie o zmenách v prideľovaní normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva a na prideľovanie podielových daní na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva, ktoré so sebou od septembra 2017 priniesla novela zákona č. 597/2003 Z. z.

Popoludní potom povedie seminár s názvom Financovanie v školskej praxi. Riaditeľom škôl v rámci neho poradí, ako správne posúdiť havarijný stav budovy školy s ohľadom na možnosť získania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Upozorní ich na zmeny pravidiel pri poskytovaní príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, či príspevku na dopravu žiakov a príspevku na výchovu a vzdelávanie detí MŠ zo štátneho rozpočtu. Nevynechá samozrejme ani zmenené pravidlá v oblasti poskytovania finančných prostriedkov na rozvojové projekty zo štátneho rozpočtu, či zmeny vo financovaní základných umeleckých škôl, školských klubov detí a školských stravovacích zariadení prostredníctvom podielových daní.

Ako si v praxi poradiť so zverejnením zmlúv, faktúr a objednávok, účastníkom konferencie odhalí Mgr. Jozef Sýkora, MBA, kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zámerom lektora bude poukázať najmä na časovú, formálnu a zákonnú stránku zverejňovaných údajov, pričom sa nevyhne ani najčastejším nedostatkom, ktoré sa objavili pri jeho vlastnej kontrolnej činnosti v praxi v rokoch 2011-2017 v rámci kontrol zameraných na správne zverejňovanie.

O nič menej poučným bude aj druhý blok konferencie, venovaný personálnemu riadeniu. V tejto časti programu vystúpi napríklad Mgr. Ján Sitarčík, PhD., riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Názov jeho prednášky znie: Evidencia pracovného času vedúcich zamestnancov. Jej obsah vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákonníka práce, zákona o výkone prác vo verejnom záujme, zákona o pedagogických zamestnancoch a ďalších. Lektor bude v rámci témy klásť dôraz na praktické zameranie s návodmi na riešenie niektorých špecifík práce riaditeľov škôl v súčasnosti.

V rámci popoludňajšieho programu, ktorý si každý z účastníkov môže zvoliť podľa svojich preferencií, stojí istotne za zmienku seminár Ing. Dr. Nory Laukovej, terapeutky a profesionálnej externej koučky, konateľky F.A.M.E., s.r.o. s názvom: Keď sa z podriadených stanú tyrani. Ako sa ochrániť voči staffingu/šikane podriadených. „V súčasnej dobe sa o šikane často hovorí a píše nielen v zamestnaní, ale aj v súkromnom živote. Hovorí sa o tom, ako šikana vzniká, čo ju spôsobuje a ako by sme s ňou mali vedieť pracovať. Všetci si uvedomujeme, že šikana by do ľudského a pracovného života nemala patriť, pretože niektorým ľuďom pomáha tento spôsob "násilia" zbohatnúť, iným spôsobuje psychické či fyzické ujmy a trvale znižuje osobnú dôstojnosť. Avšak stále je tam jediný cieľ "tyrana" – šikanou zastrašiť, ponížiť a získať osobný prospech. Keďže ide o psychické násilie, ktoré je už dnes častým javom aj u podriadených smerom k manažérom, je nevyhnutné, aby sme staffingu venovali náležitú pozornosť. Tomu, čo je staffing, ako vzniká, ako ho rozpoznať, ktoré osoby mu podliehajú a ako sa mu správne vedieť technikami ubrániť, sa budeme prakticky venovať na seminári," priblížila jeho zameranie Ing. Dr. Nora Lauková.

Celý program konferencie si môžete pozrieť tu.

Záujemcovia sa môžu ešte stále na konferenciu ŠKOLA 2017/2018 prihlasovať tu.

Len pripomíname, že práve teraz a len do 31. októbra 2017 môžu záujemcovia
využiť 50 % zľavu na účastnícky poplatok.

Využite zľavu a prihláste sa hneď TU.