Články

Dve novinky alebo Bezpečnosť detí v materskej škole na prvom mieste

Dve novinky alebo Bezpečnosť detí v materskej škole na prvom mieste

Škola v prírode v materskej škole a Aktivity v materskej škole – exkurzie, výlety, vychádzky... sú názvy dvoch najnovších príručiek pre materské školy. Sprevádzajú čitateľov platnými právnymi predpismi a upozorňujú na povinnosti i dokumentáciu súvisiacu s organizovaním školy v prírode v materskej škole, exkurzií, výletov, vychádzok... V oboch príručkách sú obsiahnuté povinnosti vo vzťahu k riaditeľovi materskej školy, poverenému vedúcemu pedagogickému zamestnancovi aj ďalším zamestnancom. Obe poskytujú informácie a návod, ako postupovať pri príprave školy v prírode, exkurzie, výletu aj vychádzky a spracovávaní s tým súvisiacej dokumentácie.

Pridanou hodnotou oboch titulov sú priložené CD nosiče, na ktorých riaditeľ materskej školy, resp. iní pedagogickí zamestnanci materskej školy nájdu vzory dokumentácie na okamžité využitie.

Škola v prírode v materskej školeŠkola v prírode v materskej škole
Autorky: PaedDr. Iveta Feketeová, Mgr. Slávka Iľková
Počet strán: 68
NAHLIADNITE DO OBSAHU BROŽÚRY A CD

Aktivity v materskej školeAktivity v materskej škole – exkurzie, výlety, vychádzky
Autorky: PaedDr. Iveta Feketeová
Počet strán: 62
NAHLIADNITE DO OBSAHU BROŽÚRY A CD

„Škola v prírode patrí medzi zaujímavé a výchovno-vzdelávací proces obohacujúce školské aktivity. Jej organizovanie pomáha eliminovať nedostatok pohybovej aktivity detí dnešných čias. Na fyzickú i psychickú stránku dieťaťa má významný zdravotný účinok, ktorý je znásobovaný aktívnym pohybom detí v prírodnom prostredí v spojení s poznávaním, emocionálnymi zážitkami a nadobúdaním environmentálnych skúseností. Súčasťou pobytu detí v škole v prírode môžu byť športové výcviky, lyžiarsky, korčuliarsky alebo plavecký, jazykové kurzy, rôzne zamerané vzdelávacie či kultúrne aktivity. Výlety a exkurzie sú rovnako neodmysliteľnou súčasťou života takmer každej materskej školy. Umožňujú sprostredkovávať poznatky deťom priamym pozorovaním, poznávať javy v reálnom prostredí. Všetky tieto aktivity sa realizujú v školách v nadväznosti na ich školské vzdelávacie programy, v ktorých majú byť zapracované. Dopĺňajú výchovno-vzdelávaciu činnosť školy, napomáhajú dosahovanie zámerov školy a rozvoj elementárnych základov kľúčových kompetencií detí. Pri ich príprave je však dôležité dôkladne premyslieť každý krok, vždy v zmysle platných právnych predpisov určujúcich základné požiadavky na ich organizovanie," hovorí PaedDr. Iveta Feketeová, autorka oboch nových príručiek RAABE pre materské školy.

„Dôsledná príprava sa nám pozitívne prejaví v ich plynulej a bezproblémovej realizácii, v rozšírení poznatkov a upevnení kompetencií detí cez interaktívne metódy založené na zážitkovom a skúsenostnom učení, ale aj v ich nezabudnuteľných zážitkoch a spomienkach," dodala Mgr. Slávka Iľková, ktorá sa autorsky podieľala na brožúre Škola v prírode v materskej škole.

Trojica brožúrDodajme, že odborné nakladateľstvo RAABE v predchádzajúcom období vydalo podobné odborné brožúry aj pre prostredie základných škôl. Trojica titulov s názvami: Škola v prírode, Školské akcie – exkurzie, výlety, vychádzky... a Športové výcviky v základnej škole prináša pre riaditeľov a pedagogických pracovníkov v základných školách všetky potrebné informácie súvisiace s organizáciou týchto aktivít. Obsah každej z trojice brožúr dopĺňa CD so vzormi dokumentácie, ktoré sú riaditeľom aj učiteľom okamžite k dispozícii.

Ako povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko, „vydávaním takýchto odborných príručiek smerujeme k motivovaniu riaditeľov materských aj základných škôl, učiteľov, triednych učiteľov, ako aj samotných rodičov k využívaniu školských akcií na plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov vzdelávacích programov, na upevňovanie detských, resp. žiackych kolektívov".