Články

Letíme do vesmíru! Pridáte sa?

Letíme do vesmíru! Pridáte sa?
Aj vy ste uvítali navrátenie témy Základné astronomické pojmy a javy v predškolskej príprave do vzdelávacej oblasti Človek a príroda, len teraz uvažujete, ako budete deti učiť o vesmírnych tajomstvách? Lámete si hlavu nad tým, ako žiakom na prvom stupni základnej školy priblížiť a atraktívnou formou vysvetliť astronomické fakty? Už viac nemusíte! Letí k vám pracovný zošit aj metodika práve s touto problematikou.

Tiež súhlasíte so známym výrokom, že „... deti vo veku 5 – 10 rokov zaujíma vesmír a dinosaury“? A radi by ste v tomto duchu podporili ich vzťah k poznávaniu a učeniu pomocou priamej skúsenosti a aktívneho bádania?

So zámerom formovať vzťah detí k astronómii a prírodným vedám a postaviť tak už v predškolskom veku základy astronomickej gramotnosti našej mládeže vydáva odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko jedinečnú kombináciu metodiky pre učiteľov materských aj základných škôl a pracovného zošita pre malých bádateľov:

LETÍME DO VESMÍRU – Metodická príručka pre učiteľov materských škôl a učiteľov základných škôl

Pomôže učiteľom MŠ a prvého stupňa ZŠ efektívne pracovať s pracovným zošitom Letíme do vesmíru tak, aby deti tému ľahko a rýchlo pochopili. 

Obsahuje vzdelávacie ciele, pomôcky, odporučený postup jednotlivých vzdelávacích aktivít, aj riešenia úloh zadaných v pracovnom zošite pre deti - Letíme do vesmíru.

Prináša prehĺbenie vedomostí o preberanej téme pre učiteľov a informácie o možnostiach s voľne prístupným počítačovým programom Stellarium, pomocou ktorého môžu deti vesmírne javy a telesá aj priamo pozorovať.
LETÍME DO VESMÍRU – Zábavné aktivity na spoznávanie vesmírnych tajomstiev (pracovný zošit)

Beletrizovaný pracovný zošit Letíme do vesmíru pútavým spôsobom cez príbeh o malej Kamilke, ktorej starý otec vysvetľuje záhady vesmíru, rozoberá základné astronomické javy a telesá. Svojím obsahom sa opiera o štandardy, ktoré hovoria, čo by malo dieťa MŠ a žiak prvého stupňa ZŠ o vesmíre vedieť. 


Tematické okruhy obsiahnuté v pracovnom zošite: 

 • Orientácia podľa úkazov (zmena tvaru Mesiaca, pohyb telies po oblohe)

• Spoznávanie súhvezdí

• Objekty slnečnej sústavy

• Objekty, ktoré môžeme vidieť ďalekohľadom

• Skúmanie vesmíru


„Knižné novinky sme pripravili so zámerom, aby mali učitelia a deti v MŠ, resp. žiaci na prvom stupni ZŠ k dispozícii kompletný nástroj na ich orientáciu v danej problematike, ale tiež na zaujatie detí zábavnými hrami,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko. Ako dodala: „Navrátenie témy Základné astronomické pojmy a javy v predškolskej príprave do vzdelávacej oblasti Človek a príroda je pozitívnym krokom, chýbal však komplexný materiál pre učiteľa i dieťa, ktorý by problematiku o vesmíre a základných vesmírnych javoch pútavým aj pre dieťa aktívnym  spôsobom vysvetľoval. Utváranie elementárnych astronomických poznatkov už v predškolskom veku je predpokladom utvorenia základnej astronomickej gramotnosti našej mládeže. Keďže nie všetky deti v predškolskom veku sa mali možnosť dostať k témam z astronómie, preto pre ďalšie kontinuálne vzdelávanie v tejto oblasti v rámci celku „Človek a príroda“ je možné tieto pracovné listy zaradiť aj pre deti 1. až 3. ročníka základnej školy.“