Články

Odporučili vám odklad školskej dochádzky? Čo to znamená a ako ďalej?

Odporučili vám odklad školskej dochádzky? Čo to znamená a ako ďalej?
Zápis do prvého ročníka je za vami a s ním aj správa, s ktorou ste možno nepočítali: Odklad školskej dochádzky. Namiesto očakávaného septembra v lavici nastane pre vaše dieťa ďalší rok predškolského vzdelávania.


Čo je odklad školskej dochádzky a prečo sa odporúča?

Odklad školskej dochádzky je odloženie povinnosti nastúpiť do prvého ročníka o jeden rok. Dôvodov môže byť viacero:

Dieťa nie je na školu dostatočne zrelé: To sa môže prejavovať v rôznych oblastiach, ako napríklad v oblasti emocionálnej, sociálnej, kognitívnej alebo motorickej. Dieťa nemusí zvládať odlúčenie od rodičov, sústrediť sa na výklad počas celého vyučovania, spracovávať pokyny a požiadavky, či mať dostatočne rozvinutú jemnú a hrubú motoriku.

Zdravotné dôvody: Niektoré deti čelia zdravotným problémom, ktoré si vyžadujú individuálny prístup a doliečenie pred nástupom do školského prostredia.

Neskorší termín narodenia: Deti narodené v letných mesiacoch nemusia mať dostatočný čas na dozrievanie do nástupu do školy v septembri.


Čo ďalej?

Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky je v rukách riaditeľa školy, ktorý ho berie na základe odporúčania pedagogickej psychologickej poradne, detského lekára a po zvážení vášho názoru ako rodiča. Ak vám bol odklad odporučený, nevnímajte to ako neúspech vášho dieťaťa. Naopak, vnímajte to ako príležitosť na jeho dozretie a posilnenie v oblastiach, v ktorých to potrebuje.


Ako môžete pomôcť vášmu dieťaťu počas odkladu:

Pokračujte v predškolskom vzdelávaní: Dôležitá je stimulácia v rôznych oblastiach, ako je jazyk, matematika, grafomotorika, práca s nožnicami a lepidlom, ale aj rozvoj hrubej motoriky a pohybu.

Venujte sa rozvoju sociálnych zručností: Podporujte kontakt s rovesníkmi, zapíšte dieťa do krúžkov alebo navštevujte detské ihriská.

Pracujte na emocionálnej zrelosti: Učte dieťa zvládať frustráciu, odkladať uspokojenie potrieb a rešpektovať pravidlá.

Posilňujte zdravé návyky: Dodržiavajte režim dňa, dbajte na dostatok spánku a zdravú stravu.

Spolupracujte so školou a poradňou: Riaďte sa ich odporúčaniami a konzultujte s nimi vaše otázky a obavy.


TIP PRE RODIČOV aj MATERSKÉ ŠKOLY: Tlačený pracovný zošit alebo digitálne pracovné listy

Kuliferdo – O rok dlhšie v materskej škole


Rozvíjajúce aktivity pre deti pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

Pracovný zošit ponúka variabilné hrové situácie pre zábavný rozvoj spôsobilostí dieťaťa, ktoré podmieňujú jeho úspešný štart v 1. ročníku základnej školy:

• perceptuálno-motorický rozvoj osobnosti dieťaťa – precvičenie drobného svalstva rúk, pohyblivosť prstov, vizuomotorika, elementárne pracovné a technické zručnosti, postreh a zraková diferenciácia, precíznejšie pozorovanie a skúmanie, grafomotorika, počiatočné písanie,

• kognitívny rozvoj osobnosti dieťaťa – rozumové, jazykové, rečové a predmatematické schopnosti, fonematický sluch, predstavivosť, pamäť a pozornosť, tvorivosť v reči,

• sociálno-emocionálny rozvoj osobnosti dieťaťa - komunikačné schopnosti, sociálna komunikácia, empatia,

• pracovno-motivačný rozvoj osobnosti dieťaťa – integrálna súčasť všetkých troch predchádzajúcich skupín.

Pracovné listy majú uľahčiť prácu pedagógom, ktorí sa programom inšpirujú. Rovnako tým, ktorí deti na úspešný vstup do školy pripravujú individuálne v domácom prostredí, či už zo zdravotných, alebo iných dôvodov.

Ciele aktivít sú modifikované k aktuálnemu obsahu predprimárneho vzdelávania a podporené prvkami v súlade s osobnostne orientovanou edukáciou. Umožňujú ponúknuť všetkým deťom veľmi cenné zážitky úspechu. Prostredníctvom netradičných motivačných prostriedkov vedú dieťa nielen k zámernej samostatnej činnosti, ale aj k samostatnému overovaniu správnosti riešenia úlohy, jednoduchšie nazývanej sebakontrola. Prostriedkom na jej realizáciu sú autokorektívne prvky v rôznej podobe, ktoré sú priamo zakomponované v pracovných listoch.

Odklad školskej dochádzky nie je prekážkou, ale skôr príležitosťou pre individuálny rozvoj vášho dieťaťa. S vašou podporou a pomocou pedagógov a odborníkov zvládne tento krok bez problémov a do prvého ročníka nastúpi plne pripravené.


Pracovný zošit aj digitálne pracovné listy nájdete tu