Články

RAABE na konferencii slovenčinárov

RAABE na konferencii slovenčinárov

V dňoch 20. - 21. novembra 2014 sa v Bratislave konal už 3. ročník konferencie Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, ktorá sa už pravidelne venuje aktuálnym otázkam vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Nakladateľstvo RAABE bolo pri tom.


Akcie sa každoročne zúčastňujú nielen členovia Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny (SAUS), ale aj sympatizanti a záujemcovia o predmet slovenský jazyk a literatúra. Z bohatého programu s množstvom hostí spomeňme aspoň niektoré zaujímavé témy, ktoré tu počas stretnutia odzneli:

  • Slovenská štylistika 3. tisícročia v teórii a praxi.
  • Lingvistika v škole.
  • Uplatňovanie prvkov etickej výchovy na hodinách literárnej výchovy.
  • Adaptácia cudzích krstných mien v slovenskej antroponýmii a toponýmii.
  • Tvorivé písanie.
  • Korektné štatistické spracovanie výsledkov v školskej praxi: vyhodnocovanie testov.
  • Novinky v národnom testovaní, elektronické nástroje T5, T9.
  • Slovenčina v menšinovom prostredí.

V rámci programu so svojím príspevkom „Rozumejú vaši žiaci tomu, čo čítajú?" vystúpila aj Mgr. Jana Dandelová, odborná konzultantka nakladateľstva RAABE. Prítomným slovenčinárom, ktorých sa na konferencii SAUS zíde každoročne asi 80, predstavila komplexnú ponuku RAABE produktov pre učiteľov slovenčiny: brožúru Predčitateľská gramotnosť pre učiteľky v materských školách na rozvoj slovnej zásoby a podporu komunikačných zručností, pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník základnej školy na rozvíjanie čítania s porozumením a tiež pracovné zošity Testovanie 9 pre 8. aj 9. ročník zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré pripravujú žiakov na úspešné absolvovanie celoslovenského testovania.

Konferencia slovenčinárov Konferencia SAUS