Články

RAABE vydá Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ v tlačenej podobe

RAABE vydá Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ v tlačenej podobe

Na prekvapenie mnohých riaditeliek a učiteliek v materských školách vydal 17. augusta 2016 Štátny pedagogický ústav na svojej stránke strohý oznam, že „Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 je k dispozícii len v elektronickej verzii. Dokument nebude vydaný v tlačenej podobe“. Odborné nakladateľstvo RAABE sa rozhodlo vyjsť v ústrety nespokojným pedagógom a dôležitý dokument vydá na vlastné náklady aj v tlačenej podobe. 


Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016. „V školskom roku 2016/2017 budú už všetky materské školy povinné realizovať predprimárne vzdelávanie v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ide o záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie v materských školách smerovať. Plne chápeme rozhorčenie mnohých riaditeliek a učiteliek, ktoré svoju nespokojnosť vyjadrili aj na rôznych diskusných fórach po tom, ako sa dozvedeli, že tento pre nich zásadný dokument bude k dispozícii len v elektronickej podobe," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko. Ako dodala: „Sme presvedčení, že nielen v každej materskej škole, ale v každej triede by mal byť k dispozícii ŠVP v tlačenej podobe."

Dodajme, že RAABE vydá Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávania v materských školách v prvej polovici septembra 2016 – v kompletnom znení tak, ako ho schválilo MŠVVaŠ SR a ako ho vypracoval Štátny pedagogický ústav.

Viac informácií nájdete TU


Pracovné zošity Škôlkar
škôlkarV odbornom nakladateľstve vyšlo už v minulosti niekoľko diel v súlade s novým ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V leta 2015 RAABE predstavilo pracovné zošity Škôlkar – v tom čase absolútnu novinku v súlade s novým ŠVP pre materské školy. Ide o súbor siedmich pracovných zošitov pre deti vo veku 5 - 6 rokov, ktoré sú plné aktivít. Súbor obsahuje 7 pracovných zošitov: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.

Obsah pracovných zošitov tvoria aktivity pre jednotlivé podoblasti - v súlade s aktuálnymi požiadavkami nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Navyše: napĺňanie jednotlivých výkonových štandardov je možné opakovane a vždy rôznym spôsobom.


Pracovné zošity Škôlkar prinášajú:
• Netradičný formát.
• Kvalitný hrubý papier, špeciálne prispôsobený pre detskú rúčku.
• Plnofarebnú tlač.
• Rôzne typy aktivít pre jednotlivé podoblasti v súlade s aktuálnymi požiadavkami inovovaného ŠVP.
• Jednoduchú a rýchlu orientáciu a výbeh vhodnej aktivity – presne podľa stanovených cieľov.
• Možnosť napĺňania výkonových štandardov - opakovane a rôznym spôsobom.
• Až 28 strán aktivít a zábavy v súlade s inovovaným ŠVP.
• V každom pracovnom zošite praktická 4-stranová tvorivá príloha ako darček.

Viac informácií nájdete TU

Svet škôlkara
svet kompletVeľkej obľube sa už dlhší čas v RAABE tešia aj praktické edukačné aktivity spracované podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, prostredníctvom ktorých riaditeľky a učiteľky v MŠ bez problémov naplnia výkonové štandardy stanovené v ŠVP. Autorský tím zložený z tvorcov nového ŠVP pre materské školy je zárukou vysokej kvality spracovania jednotlivých vzdelávacích oblastí.

Prvá časť metodického materiálu obsahuje praktické príklady a popisy aktivít vhodné pre oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA a MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI.
Druhá časť materiálu obsahuje praktické príklady a popisy aktivít vhodné pre oblasť ČLOVEK A PRÍRODA, ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A SVET PRÁCE.
Tretia časť materiálu obsahuje praktické príklady a popisy aktivít vhodné pre oblasť UMENIE A KULTÚRA a ZDRAVIE A POHYB.

V jednotlivých častiach sprievodcu Svet škôlkara pedagógovia nájdu:
• podrobné metodické postupy aktivít v súlade s novým ŠVP
• každá aktivita je členená na cieľ, výkonový štandard, podrobný opis aktivity, metodické poznámky, hotové pracovné listy a prílohy

Viac informácií nájdete TU