Články

Testovanie 5: Užitočná učebná pomôcka pre piatakov už v predaji

Testovanie 5: Užitočná učebná pomôcka pre piatakov už v predaji

Po úspešnej edícii pracovných zošitov Testovanie 9 prináša odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. aj pre žiakov 5. ročníka ZŠ pracovný zošit Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry. Piataci tak získavajú možnosť preskúšať sa a zopakovať si učivo zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa naučili na prvom stupni ZŠ. Navyše: obsah testov je vypracovaný v súlade so ŠVP pre ZŠ (ISCED 1).


„Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry je navrhnutá tak, aby obsahovala úlohy z jazykovej, komunikačnej aj literárnej zložky. Rôznorodosť testových úloh dopĺňajú ukážky zaujímavých a inšpiratívnych textov všetkých žánrov, ktoré si môžu žiaci prečítať v knihách, časopisoch alebo na internete," predstavuje nový pracovný zošit Monika Oravská, riaditeľka odborného nakladateľstva RAABE.

Autorský tím skúsených odborníčok PhDr. Katarína Hincová, PhD. - Mgr. Iveta Barková - Mgr. Zuzana Bartošová vychádzal pri tvorbe obsahu z toho, že len postupná a systematická príprava je zárukou úspešného zvládnutia Testovania 5 - tejto dôležitej a často vôbec prvej skúšky tohto druhu v živote školákov.

„Pracovný zošit Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ ako pomôcka na: overenie úrovne poznatkov zo slovenského jazyka a literatúry získaných na 1. stupni ZŠ, precvičenie čítania s porozumením, zdokonalenie čitateľskej gramotnosti – vyhľadanie a interpretáciu informácií a poznatkov, osvojenie si práce s formou a typmi úloh podobnými s úlohami Testovania 5," povedala Mgr. Iveta Barková.

Dodajme, že v pracovnom zošite sú použité jednak úlohy s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D, ale tiež úlohy, ktoré vyžadujú krátku odpoveď.

Súčasťou pracovného zošita Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry je aj stručné zhrnutie základných poznatkov zo SJL, ktoré si má osvojiť žiak na 1. stupni ZŠ.

Iveta Barková

Pozrite si reportáž STV1 a rozhovor s jednou z autoriek Mgr. Ivetou Barkovou o nevyhnutnosti rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov prvého stupňa ZŠ. (STV1, Dámsky klub – 9. 3. 2015)