Články

Všetko, čo potrebujete vedieť o integrácii v škole

Všetko, čo potrebujete vedieť o integrácii v škole

Ťažko sa orientujete v zložitom procese integrácie? Chceli by ste si ujasniť príslušnú legislatívu a vyhnúť sa tak nedostatočne vypracovanej dokumentácii pre žiakov so ŠVVP? Radi by ste pripravili pre žiakov so ŠVVP dostatočné podmienky na proces integrácie? A čo vaši učitelia – máte pocit, že sú pripravení na prácu so žiakmi a žiakmi so ŠVVP v jednej triede? Dokážete spoločne pripraviť kvalitne vypracovaný individuálny program pre žiakov?


Toto všetko teraz môžete mať! Vďaka celkom novému sprievodcovi predpismi a poradcovi riaditeľa školy v procese školskej integrácie. Novinka, ktorá práve teraz vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko pod názvom Integrácia v škole obsahuje kompletný a pravidelne aktualizovaný výklad právnych noriem a iných predpisov z oblasti školskej integrácie.

Pomôže pri:
• zabezpečení procesu integrácie v škole v zmysle platnej legislatívy,
• vypracovaní potrebnej – štátom určenej dokumentácie,
• práci so žiakmi so ŠVVP, SZP a intelektovo nadanými na vyučovaní,
• práci s vypracovaním návrhov individuálnych programov pre žiakov,
• práci odborných zamestnancov,
• práci asistenta učiteľa v škole,
• práci pomocného asistenta,
• spolupráci školy a poradenského centra.

Integrácia v škole„Odborná pomôcka je určená nielen pre riaditeľa školy a pomáha mu pri orientovaní sa v aktuálnych právnych predpisoch, pri riadení, ale aj pri vytváraní vnútorných predpisov napr. smerníc, ktoré riaditeľ musí mať a ktoré mu z týchto predpisov vyplývajú. Rovnako tak je však pomôckou aj pre ďalších zainteresovaných, najmä pre zástupcov riaditeľa, učiteľov a odborných zamestnancov a zamestnancov z nepedagogickej oblasti. Veľmi sa tešíme, a veríme, že čoskoro to ocenia aj samotní čitatelia, že lektormi novej publikácie sú odborníci z oblasti, ktorá sa zaoberá problematikou integrácie v škole a špeciálnej pedagogiky – školská inšpektorka pre špeciálne školy a riaditeľka CŠPP. Spoločne tak garantujú odbornosť problematiky, ktorú musia riaditelia škôl v procese školskej integrácie rešpektovať a aj ju uplatňovať v praxi," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

„Vydaním publikácie by sme radi prispeli k eliminácii negatívnych dopadov neznalosti problematiky školskej integrácie, keď škola nemôže alebo nedokáže zabezpečiť úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP, ktoré vyplývajú z potrieb ich zdravotného znevýhodnenia alebo nadania, alebo ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí. Je smutné, ak v dnešnej dobe učiteľ nepozná a nerealizuje potrebnú špeciálnopedagogickú starostlivosť. Nehovoriac o tom, že pri nesprávnej realizácii školskej integrácie v škole môžu byť vyvodené voči riaditeľovi školy sankcie zo strany zriaďovateľa, Štátnej školskej inšpekcie i ďalších inštitúcií, ktoré môžu viesť až k jeho odvolaniu z funkcie," upozornila Mira Schrimpelová.

Viac o publikácii sa dozviete TU.