Články

Desať pravidiel pre správny rozvoj reči u predškolákov

Desať pravidiel pre správny rozvoj reči u predškolákov
Ako rozhovoriť predškoláka? Ponúkame vám tipy pre rodičov.

 

1. Na dieťa nešušleme - je veľmi dôležité, aby dieťa, ktoré si osvojuje prvé slová, tieto slová počulo v správnom tvare a s použitím správnych hlások.

2. Komunikácia - rodičia detí by mali vytvoriť dieťaťu vhodné komunikačné prostredie. Základom je, aby rodina spolu komunikovala. Dieťa by sa malo naučiť načúvať rodičom, vnímať ich a dokázať reagovať na otázky. Ale tiež naopak, rodičia by mali načúvať svojmu dieťaťu a trpezlivo mu odpovedať mnohokrát na veľmi únavné otázky.

3. Čítanie / rozprávanie pred spaním - sa žiaľ často zabúda. V dnešnej uponáhľanej dobe rodičia radšej púšťajú rozprávky z médií. Avšak čítanie pred spaním je veľmi dôležité pre rozvoj komunikačných zručností u dieťaťa. Dieťa sa učí nielen počúvať, udržať pozornosť rozvíjať predstavivosť a fantáziu, ale skvalitňujú sa aj vzájomné vzťahy medzi čítajúcim a dieťaťom. Čítanie by malo byť v každej rodine denným rituálom. Tým, že rodič dieťaťu číta, vzbudzuje v ňom záujem o knihu a vychováva budúceho čitateľa. Ešte významnejšie ako čítanie, je pre deti počúvanie rozprávanie rozprávok / príbehov dospelého.

4. Dostatok pohybu - rad rodičov si neuvedomuje, že rozvoj hrubej a jemnej motoriky súvisí s rozvojom rečových schopností. Platí všeobecné pravidlo, že "všetko súvisí so všetkým", a preto je veľmi dôležité, aby dieťa malo dostatok každodenného pohybu a učilo sa základy športovej činnosti alebo športy. Aj precvičovanie výslovnosti jednotlivých hlások je účinnejšie v spojení s pohybom.

5. Menej krúžkov a viac spoločných zážitkov - rodina by mala tráviť čo najviac času spolu. Pokiaľ má dieťa záujem o nejaký krúžok, je samozrejme dobré mu v rámci možností rodiny vyhovieť. Je dôležité, aby dieťa nebolo krúžkami zahltené, ale malo možnosť sa aj "nudiť", pasívne oddychovať. Dieťa si potom obvykle nájde vlastnú naplnenie voľného času. Tým, že bude rodina tráviť veľa času spolu, vytvorí si spoločné zážitky, ktoré budú predmetom komunikácie pri ďalších spoločných aktivitách.

6. Médiá áno - rad rodičov má pocit, že keď dieťa posadí k televízii alebo k počítaču, tak robí niečo zle, ale naopak médiá sú súčasťou dnešnej modernej doby a žiaľ sa do istej miery bez nich nezaobídeme. Dôležité je, aby čas strávený s médiami bol primeraný. Ešte väčší význam má pre deti spoločné sledovanie programov (s rodičmi - dospelými), ktoré umocňuje zážitok a umožňuje následnú komunikáciu. Ak si rodič vyžiada na dieťati reflexiu, rozvíja tým jeho komunikačné schopnosti (zapamätanie príbehu, časový sled, reprodukcie a pod.).

7. Na nesprávnu výslovnosť dieťaťa vhodne reagujeme - v prípade tzv. zkomolených výrazov dieťaťu nereagujeme vetou "takto sa to nehovorí!", ale iba vyslovíme správne, chybné slovo neopakujeme. Dieťa si postupom času správny tvar slova osvoja a nebude mať strach hovoriť v prípade, že si tvarom slova nie je isté.

8. Včas zahájiť logopedickú starostlivosť - problémom dnešnej doby je, že je málo klinických logopédov a čakacie lehoty sú dlhé. Mnoho rodičov zbytočne odkladá návštevu logopéda do doby, kedy ich na to upozornia pedagógovia v materskej škole. Základom je každodenné domáce precvičovanie logopedických cvičenie. Je dobré si z tejto činnosti urobiť každodenný rituál s motiváciou, pretože rad detí precvičovanie nebaví, najmä keď im výslovnosť danej hlásky robí problémy.

9. Spoločenské hry - sú dôležitou súčasťou celkového rozvoja dieťaťa, najmä rozvoja komunikačných schopností. Hry by sa mali pravidelne zaraďovať do programu rodiny. Práve pri hrách sa dieťa naučí rýchlej reakcii, pravidlám, trpezlivosti, sústredenosti a nemenej dôležité vlastnosti - vedieť prehrávať. 

10. Motivácia dieťaťa - najmä pozitívna motivácia je pre dieťa veľmi dôležitá. Každé dieťa je rado uznané a pochválené a tým je kladne motivované k ďalšej činnosti. Avšak je veľmi dôležité, aby rodič vhodne pracoval s odmenami. Rodičia by deti mali chváliť často, užívať rôzne druhy pochvál, ale vždy primerane k danej situácii. Hmotné odmeny by pre dieťa mali byť niečo výnimočné. Tým, že rodičia budú vhodne zaobchádzať s odmenami, predchádzajú tzv. návyku na odmenu, keď dieťa robí danú činnosť iba zo zištných dôvodov. 

Úlohou pedagóga v materskej škole je, aby prostredníctvom vhodnej motivácie rozvíjal detské schopnosti, zručnosti a vedomosti. Podľa odborníkov by si mal pedagóg dávať pozor na celý rad situácií: 

■ poskytnúť dieťaťu pomocnú ruku, ale iba v prípade, že dieťa o pomoc žiada, 

■ prejavovať záujem o dieťa - dieťa by malo vedieť, že pedagóg sa o neho zaujíma, tzn. načúva dieťaťu, zdieľa s ním rôzne zážitky, zaujíma sa o prostredie, v ktorom dieťa žije, 

■ udržiavať kontakt s dieťaťom - najmä zrakový, 

■ dať dieťaťu komunikačný priestor, 

■ pristupovať k dieťaťu láskavo, 

■ oceniť dieťa aj pred spolužiakmi, 

■ poskytovať bezpečné prostredie, podporovať zdravé sebavedomie. 


A ako ide rozprávanie vášmu dieťaťu?

Ukážka pochádza z publikácie Činnosti k rozvoju rečových schopností detí v predškolskom vzdelávaní.

Viac titulov pre materské školy nájdete TU.

Viac pracovných zošitov na rozvoj predškolákov nájdete TU.