Články

Konferencia ŠKOLA 2021/2022 - Sylaby

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.: Pripravované zmeny v legislatíve v oblasti školstva 

Obsahom príspevku je prehľad najvýznamnejších legislatívnych zmien v školskom zákone, zákone o odbornom vzdelávaní a príprave a v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorých účinnosť sa predpokladá od nového roka. 


Michal Rehúš: Dopady pandémie na vzdelávanie 

Pandémia výrazne zasiahla do života detí a mladých ľudí a negatívne poznačila ich vzdelávanie, ako aj duševné zdravie. Ovplyvnila však aj pracovné podmienky a psychickú pohodu učiteliek a učiteľov. V príspevku sa na základe dostupných dát pozrieme na to, ako prebiehalo vzdelávanie počas prvej a druhej vlny pandémie, koľko žiakov a žiačok sa zapájalo do dištančnej výučby a koľko toho zameškali v porovnaní s bežnou výučbou. Zároveň budeme prezentovať, aké zmeny učiteľky a učitelia počas pandémie zaviedli a ako pandémia ovplyvnila ich prácu a duševné zdravie."


PaedDr. Darina Výbohová, PhD.: Riadenie profesijného rozvoja v školách a školských zariadeniach

Témou vystúpenia bude systém riadenia procesu  prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií, získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo výkon činnosti vedúceho odborného zamestnanca, získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa, overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej pracovnej činnosti alebo využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií v školách a školských zariadenia.


prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.: Príležitosti, možnosti a limity v zmenách kurikula základného vzdelávania

Niet žiadnych pochybností o tom, že kurikulum základného vzdelávania vyžaduje primeranú dávku zmien. Zmena kurikula však má množstvo dimenzií, pretože nejde výhradne o zmenu kurikula ako formálneho dokumentu.  Poukážeme na to, o ktoré dimenzie ide, či už na vyššej úrovni vyššej legislatívy, komplexnosti pomoci školám alebo na úrovni zažitej tradície. Kurikulárna zmena je naozaj komplexný fenomén a musíme si byť vedomí, s akými obmedzeniami alebo aj výzvami, môžeme a musíme počítať. 


Ing. Marián Valent, PhD.: Nové trendy a plánované zmeny v oblasti profesijného rozvoja   

V príspevku sú spracované plánované zmeny, ktoré sa týkajú profesijného rozvoja podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. a zároveň aj trendy, ktoré sú pomenované v pláne obnovy pre ďalšie obdobie. Okrem predstavenia plánovaných zmien príspevok na konferencii venuje pozornosť aj dopadom, ktoré pripravované zmeny môžu znamenať pre pedagogických alebo odborných zamestnancov, samozrejme v prípade, že budú schválené v predloženej podobe.


Ing. Jarmila Belešová: Príplatok za profesijný rozvoj a podmienky jeho poskytovania

V príspevku vysvetlímečo je príplatok za profesijný rozvoj, za aké vzdelávacie aktivity sa poskytuje, aká je suma príplatku za profesijný rozvoj, aké sú podmienky jeho poskytovania, preukazovanie nároku a začiatok jeho poskytovania, praktické príklady.


PhDr. Dáša Spillerová, PCC (ICF); Ladislav Gabčo: Growth Mindset – Myseľ zameraná na rast

Ľudí, ktorí veria, že ich talent je vrodeným darom označujeme ľudia s pevným, alebo fixným nastavením mysle. Naproti tomu ľudí, ktorí veria, že ich talent sa dá rozvíjať usilovnou prácou, riešením ťažkých úloh, pozorovaním iných a pod., nazveme ľudia s prorastovým nastavením mysle. Ľudia s prorastovým zmýšľaním dosahujú dlhodobo lepšie výsledky, ako ľudia s fixným nastavením mysle. Dôvodom je to, že ľudia s mysľou zameranou na rast sa menej starajú o to, ako ich vnímajú iní ľudia a vkladajú viac energie do učenia. Ľudia s fixným zmýšľaním sa často porovnávajú s inými ľuďmi, čo ich vedie k tendencii používať intrigy a podvod, keď majú zo svojho výkonu zlé pocity a chcú sa iným vyrovnať, alebo ich prevýšiť. Príspevok sa zaoberá metódami a spôsobmi, ako ovplyvňovať študentov tak, aby menili svoju fixnú myseľ na prorastovú.