Články

Konferencia ŠKOLA 2021/2022 - Lektori

Mgr. Svetlana Síthová
štátna tajomníčka Ministerstva śkolstva, vedy, výskumu a športu SR
Špeciálna pedagogička, ktorá sa dlhodobo venuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Má bohaté praktické skúsenosti, ktorá nadobudla v centre pre deti a rodiny, v špeciálnej materskej a základnej škole, ako aj v praktickej škole. Okrem toho v minulosti pôsobila na strednej odbornej škole, ako aj v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Vyučovala tiež na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa venovala odborom špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných štúdií v oblasti špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami. Je víťazkou kategórie Mladý talent poradenstva (2019). V roku 2020 bola finalistkou ocenenia Učiteľ Slovenska. Pôsobila v Štátnom pedagogickom ústave v pozícii vedúcej sekcie inkluzívneho vzdelávania, národnostných menšín a rozvoja vzdelávacieho systému. Viedla Odbor inkluzívneho vzdelávania na MŠVVaŠ SR a aktuálne pracuje na komplexnej reforme poradenského systému. Podieľala sa na tvorbe Plánu obnovy a po jeho schválení bude mať zastrešovať implementáciu navrhovaných opatrení. 

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
profesor pedagogiky na Trnavskej univerzite a poradca riaditeľky Štátneho pedagogického ústavu 
Pôsobil na viacerých pozíciách v rezorte školstva, od učiteľa základnej a strednej školy, výskumného a metodického pracovníka až po vysokoškolské prostredie. Bol hosťujúcim profesorom a lektorom na mnohých zahraničných univerzitách, najmä na ázijskom a africkom kontinente. Venuje sa najmä predškolskému a základnému vzdelávaniu, s osobitným zreteľom na kurikulárnu politiku a porovnávací výskum vzdelávacích politík.
Ing. Jarmila Belešová
Odborníčka na personalistiku v školstve
Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského ako personalistka a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore. Podieľa sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov a je autorkou veľkého množstva odborných článkov v oblasti personálneho riadenia škôl. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia začala pracovať na odbore legislatívy a aproximácie práva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde od roku 2011 pôsobila v Kancelárii štátneho tajomníka ako poradkyňa pre legislatívu. V roku 2012 absolvovala doktorandské štúdium a bol jej udelený titul PhD. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR ako generálna riaditeľka Sekcie legislatívno-právnej, kde sa venuje najmä tvorbe zákonov a ostatných právnych predpisov v rezorte školstva. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg v predmetoch so zameraním na teóriu práva a teóriu a prax legislatívy a športové právo.
Michal Rehúš
Centrum vzdelávacích analýz
Pôsobí ako analytik v Centre vzdelávacích analýz. Vyštudoval učiteľstvo dejepisu a pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a má PhD. zo školskej pedagogiky.
Pracoval ako analytik a riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predtým pôsobil ako odborný asistent a vedecko-výskumný pracovník na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a ako odborník v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Je autorom viacerých štúdií a analýz týkajúcich sa predovšetkým problematiky obsahu vzdelávania a odmeňovania a hodnotenia učiteľov a učiteliek.Ing. Marián Valent, PhD.
Metodicko-pedagogické centrum v Banskej Bystrici, zástupca riaditeľky pre pedagogickú činnosť
Vo svojej práci sa zameriava na oblasť riadenia školy, najmä strategického a personálneho manažmentu škôl a školských zariadení vo funkčnom vzdelávaní. Doterajšie knižné publikácie: Ako pripraviť odbornú zložku maturitnej skúšky (2006), Inovácie v riadení odborného výcviku (2013), Ako napísať prácu k prvej atestácii v kategórii majster odbornej výchovy (2014), Strategické riadenie materskej školy (2014), v spoluautorstve Inovácie v sebahodnotení (2014). Je autorom alebo spoluautorom viac ako 50 článkov v odborných časopisoch a zborníkoch.


PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov fyzika a základy techniky na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po absolvovaní štúdia pôsobila ako pedagóg na ZŠ vo Zvolene. V dizertačnej práci sa venovala téme „Kompetencie učiteľa  potrebné pre riadenie procesov učenia sa na vyučovaní fyziky s podporou IKT“. Profesijná orientácia a odborný profil je aj na ďalej zameraný na obsahovú integráciu v prírodovedných predmetoch, rozvoj prírodovednej gramotnosti, projektové vyučovanie a riadenie procesov učenia sa s využitím digitálnych technológii. Aktuálne sa venuje aj profesijnému rozvoju vedúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vedenia ľudí. Od roku 2000 kontinuálne pracuje ako koordinátor viacerých projektov medzinárodnej spolupráce so školami, regionálnymi inštitúciami a zahraničnými partnermi so zameraním na transfer inovácii do edukačného procesu. 
  PhDr. Dáša Spillerová, PCC (ICF)
Spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti ADDA Consultants
Okrem práce konzultantky a trénerky pracuje aj ako koučka pre manažérov na najvyšších postoch. Svoje dlhoročné skúsenosti zúročuje aj pri tvorbe špecializovaných rozvojových programov pre talenty a lídrov.
Ladislav Gabčo
Senior tréner, konzultant, facilitátor a kouč
Svoju kvalifikáciu trénera a konzultanta nadobudol  na Institute of Personnel Development v Nottinghame a v Roffey Park Management Institute vo Veľkej Británii. Absolvoval niekoľko študijných pobytov v zahraničí –Nam-Yang Research Centre,  Occupational Research Centre a je licencovaným užívateľom programov Winning Complex Sales ™, Managing Strategic Accounts ™ Initiating New Businesses ™. Je partnerom švajčiarskych spoločností Infoteam Sales Process Consulting a Innovate +Grow. Manažérske skúsenosti rozvíjal na pozícii Manažéra pre tréning a rozvoj v spoločnosti KIA Motors Slovakia a neskôr na pozícii Obchodného riaditeľa v slovenskej IT spoločnosti. V tréningovom a konzultačnom businesse pôsobí už viac, ako 20 rokov, hlavne  v segmentoch telekomunikácií, bankovníctva, výroby, retailu a informačných technológií . 
Zoznam lektorov priebežne aktualizujeme.