Články

Konferencia ŠKOLA 2022/2023 - Lektori

Ing. Jarmila Belešová
Odborníčka na personalistiku v školstve
Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského ako personalistka a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore. Podieľa sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov a je autorkou veľkého množstva odborných článkov v oblasti personálneho riadenia škôl. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia začala pracovať na odbore legislatívy a aproximácie práva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde od roku 2011 pôsobila v Kancelárii štátneho tajomníka ako poradkyňa pre legislatívu. V roku 2012 absolvovala doktorandské štúdium a bol jej udelený titul PhD. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR ako generálna riaditeľka Sekcie legislatívno-právnej, kde sa venuje najmä tvorbe zákonov a ostatných právnych predpisov v rezorte školstva. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg v predmetoch so zameraním na teóriu práva a teóriu a prax legislatívy a športové právo.
Michal Rehúš
Centrum vzdelávacích analýz
Pôsobí ako analytik v Centre vzdelávacích analýz. Vyštudoval učiteľstvo dejepisu a pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a má PhD. zo školskej pedagogiky.
Pracoval ako analytik a riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predtým pôsobil ako odborný asistent a vedecko-výskumný pracovník na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a ako odborník v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Je autorom viacerých štúdií a analýz týkajúcich sa predovšetkým problematiky obsahu vzdelávania a odmeňovania a hodnotenia učiteľov a učiteliek.Ing. Jozef Mikula, PhD.
Odborník v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Jozef Mikula je dlhoročný pracovník (25 rokov) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na Národnom inšpektoráte práce pôsobil vo funkcii hlavného radcu a inšpektora práce viac ako 13 rokov, je lektorom BOZP aj pre oblasť novej legislatívy EU (Brigita Melin PPA, Twinning project), autorizovaný bezpečnostný technik (ABT). Štyri roky prednášal BOZP na Fakulte BERG TU Košice, kde bol členom skúšobnej komisie pre štátne skúšky, ako aj členom skúšobnej komisie pre vykonávanie skúšok doktorantov.
Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.
analytik
Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na katedre Verejnej ekonomiky. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Momentálne pôsobí aj ako research fellow na vysokej škole CEVRO Institut v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu. Publikoval v Journal of Institutional Economics; je autorom knihy Pokrok bez povolenia: Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet; a pravidelne píše newsletter.
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
dekan, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre
V roku 1998 ukončil doktorandské štúdium v odbore Technológia vzdelávania na UKF v Nitre a v roku 2009 habilitoval v odbore Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Šesť rokov pôsobil ako riaditeľ Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Momentálne je už siedmy rok dekanom Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Jeho vedeckovýskumné zameranie súvisí s edukáciou chudobných a rómskych detí. Bol a je zodpovedným riešiteľom mnohých grantových národných a medzinárodných projektov zameraných na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je členom viacerých expertných skupín zameraných na inklúziu. Je autorom niekoľkých vedeckých monografií a desiatok vedeckých štúdií publikovaných v renomovaných časopisoch a vydavateľstvách.
PhDr. Anna Janovská, PhD.
školská psychologička v základnej škole, odborná asistentka na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
V roku 1984 absolvovala štúdium psychológie na filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde v roku 2012 úspešne ukončila externé doktorandské štúdium. V priebehu svojej profesionálnej kariéry pracovala najprv ako klinická psychologička v nemocnici, následne ako psychologička v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach. Od roku 2008 pracuje ako odborná asistentka na univerzite (PU v Prešove, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) a aktuálne popri tom aj ak školská psychologička v základnej škole. V priebehu svojej psychologickej praxe, zamerania predmetov, ktoré vyučuje vo veľkej miere aj študentov učiteľstva, ale tiež výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje problematike školskej psychológie, problémového správania sa žiakov, výchovného poradenstva, ale aj rozvíjaniu komunikačných a kooperačných spôsobilosti a riešeniu konfliktov v školskej praxi. Pôsobila aj ako lektorka programov zameraných na rozvoj sociálno-psychologických spôsobilosti pre rôzne vekové aj profesné skupiny, vrátene učiteľov.


Lukáš Bakoš
managing director, Maxman consultants
Lukáš pracuje v slobodnej firme – bez hierarchickej štruktúry, kde si ľudia spoločne nastavujú platy aj rozdeľujú bonusy.Pomáha manažérkam, manažérom a tímom lepšie zvládať výzvy, ktorým čelia. Má manažérske skúsenosti z Telco a IT firiem. Viedol množstvo projektov pre lokálne aj nadnárodné firmy v Európe a Ázii. Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, nadstavbové vzdelanie získal na austrálskej UC Sydney a PhD. na Fakulte manažmentu UK. Jeho srdcovkou je budovanie samoriadiacich tímov a pomoc firmám vytvárať prostredie s vysokou samostatnosťou, agilitou a autonómiou. Popri práci v Maxman-e učí budúcich psychológov na FSEV a FiF Univerzity Komenského.
Ing. Ladislav Kobza   
Cyber Security Specialist, SEAL IT Services, s.r.o.
Vyštudoval softvérové inžinierstvo na fakulte Informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. no svoju záľubu pre kybernetickú bezpečnosť objavil už počas štúdia na strednej škole. Po štúdiu začal pôsobiť ako správca IT sietí pre spoločnosť SEAL IT Services, s.r.o. a svoj voľný čas využil na získanie certifikácii ako Certified Ethical Hacker alebo ISACA Cybersecurity Practitioner, ktorý získal medzi prvými na svete. Pri práci správcu IT sa stretol s rôznorodými sieťami a systémami, ktoré si osvojil. Okrem správy sietí vykonáva pre organizácie aj penetračné testy, školenia IT bezpečnosti a konzultácie k zabezpečeniu prostredia.Zoznam lektorov priebežne aktualizujeme.