Články

Konferencia ŠKOLA 2022/2023 - Sylaby

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. 
Zmeny v školskej legislatíve
Komplexný prehľad uskutočnených legislatívnych zmien v regionálnom školstve, ktoré sú aktuálne v tomto školskom roku a tiež prehľad najvýznamnejších pripravovaných legislatívnych zmien.


Ing. Jozef Mikula, PhD. 
Mobbing a bossing ako šikana na pracovisku 
Cieľom je poskytnúť účastníkom pohľad na „mobbing“ – šikanu z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tento fenomén je, žiaľ, rozšírený oveľa viac, než sa nám páči a ako je spoločnosť ochotná uznať. Mobbing sa týka každého z nás – niekto je obeťou, iný mobberom a ostatní sú viac či menej aktívnymi alebo pasívnymi spoluúčastníkmi. Navyše mobbing nemá logiku, podľa ktorej by boli obete vyberané, to znamená, že nikto si nemôže byť istý a povedať „mne sa to nikdy nestane“.


Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.
Čo sa môže škola naučiť od McDonalds? 
Služba vzdelávania na škole je balíkom veľkého počtu aktivít: učenie, testovanie, kontrola, hodnotenie, koučovanie žiakov, ale aj učiteľov (!). Taktiež sem patrí príprava obsahu vyučovania, formovanie vzdelávacej filozofie školy, manažment a organizácia práce učiteľov, administratívnych pracovníkov atď. Kľúčovou otázkou je: kto je za jednotlivé činnosti zodpovedný a do akej miery sa dajú štandardizovať. Na Slovenských školách je odpoveď na prvú otázku: všetci a nikto. A odpoveď na druhú nie. Príklady zo sveta ukazujú, že sa to dá aj inak.


doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
Katalóg podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní – blízka budúcnosť vo všetkých  školách
Inklúzia sa dostáva bližšie do našich škôl. Cieľom príspevku je priblížiť obsah katalógu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, ktorý sa stane v blízkej dobe súčasťou škôl. Mnohé podporné opatrenia budú nárokovateľné a za ich implementáciu bude zodpovedný riaditeľ školy a jej zamestnanci. Príspevok sumarizuje najdôležitejšie podporné opatrenia, na ktoré budú mať žiaci nárok a ich zabezpečenie zostane na pleciach škôl.


PhDr. Anna Janovská, PhD.
Škola - miesto pohody a bezpečia
Ostatné roky priniesli do našich životov veľa stresu, obáv, neistoty a úzkosti, čo sa premietlo aj do oblasti duševného zdravia a pohody, vrátane pohody v školách. Prednáška bude zameraná na možnosti podpory well-beingu v školách a na jednotlivé faktory, ktoré pri vytváraní pohody v školách spolupôsobia. Cieľom bude hľadať riešenia z pozície vedenia školy, ktoré by boli nápomocné pri redukcii záťaže a stresu, ktorý zažívajú žiaci v školách, hľadať ako systémové riešenia, tak aj poukázať na postupy pri riešení konkrétnych situácií. 


Lukáš Bakoš
Líder pod tlakom
Niesť zodpovednosť za druhých ľudí znamená niesť na pleciach veľký náklad. Ako sa s týmto nákladom dokážu vysporiadať manažéri a manažérky, akú rolu zohrávajú ľudia v tímoch a čo z toho by sme mohli aplikovať v školstve a na akademickej pôde? O tom vám porozprávam v krátkej prednáške. A dotkneme sa aj osamelosti lídrov a líderiek, syndrómu vyhorenia ale tiež nádeje na lepšie fungovanie. 


Ing. Jarmila Belešová
Kariérové stupne a ich vplyv na zaradenie PZ a OZ do platových tried
Kariérové stupne; podmienky a postup zaraďovania PZ a OZ do jednotlivých kariérových stupňov; vykonávanie a platnosť atestácií; zaraďovanie PZ a OZ v nadväznosti na zaradenie PZ a OZ do kariérového stupňa. 


Ing. Ladislav Kobza
Kyberbezpečnosť a IT hrozby na školách 
Kybernetická bezpečnosť je vo väčšine prípadov braná ako problém, ktorým by sa mali zaoberať podniky, aby ochránili svoje know-how a majetok. Avšak, prečo si myslíme, že základná či stredná škola by nebola pre útočníkov zaujímavým cieľom? Pre školy je IT neoddeliteľnou súčasťou jej fungovania, školy by sme mohli ľahko zaradiť na úroveň stredne veľkého podniku. O tom, že by mala každá zo škôl tím odborníkov zaoberajúcich sa kybernetickou bezpečnosťou, môžeme asi iba snívať. Riešiť pritom je potrebné ako technickú infraštruktúru, tak aj prípravu používateľov, aby včas rozpoznali konanie útočníkov a nestali sa obeťou alebo prostriedkom pre šírenie škodlivých kybernetických činností.  Zanedbanie riešenia kybernetickej bezpečnosti má obvykle aj priame straty údajov, financií, reputácie. Ochrana v tejto oblasti nemusí byť nesplniteľným a finančne nákladným cieľom, no bude jej potrebné venovať čas a úsilie.


Michal Rehúš
Nedostatok učiteliek a učiteľov – ako na tom sme a čo s tým
Príspevok predstaví základné údaje o chýbajúcich učiteľkách a učiteľoch. Kde je najväčší nedostatok vyučujúcich a aké sú jeho príčiny? Prezentácia zároveň pomenuje návrhy, ako by sa dal tento problém riešiť. Súčasne ukáže, ako nedostatok učiteliek a učiteľov riešia niektoré iné krajiny.