• KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-678-2

KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU


Efektívny sprievodca pre školy, ktoré pri narastajúcej diverzite žiakov chcú optimalizovať svoju činnosť v oblasti budovania a koordinácie školských podporných tímov.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Žiak, u ktorého sa objavia z rôznych príčin problémy rozličného druhu i charakteru, potrebuje už priamo v škole podporu a starostlivosť, ktorú mu má poskytovať práve školský podporný tím. Nevyhnutným predpokladom jeho efektívneho fungovania je vzájomná spolupráca a koordinácia činnosti jednotlivých členov školského podporného tímu a spolupráca tímu ako takého s ostatnými aktérmi výchovy a vzdelávania v škole a zariadeniami poradenstva a prevencie.

Brožúra spracovaná kolektívom autorov chce byť užitočným sprievodcom pre všetky školy, ktoré pri narastajúcej diverzite žiakov chcú optimalizovať svoju činnosť v oblasti budovania a koordinácie školských podporných tímov, aby si ich členovia poskytovali súčinnosť, vzájomne dobre spolupracovali a pomáhali deťom aj ich rodičom zvládať problémy, rizikové situácie a riešené prípady, ktoré so sebou výchovno-vzdelávací proces prináša. 

Výhody:

  • Školy a školské zariadenia sú čoraz viac konfrontované s potrebou riešiť komplexné prípady – brožúra im pomôže pri získavaní zručností koordinácie procesov, tímových kompetencií a pri realizácii inkluzívneho vzdelávania.
  • Poskytuje prierez problematikou – vysvetľuje význam spolupráce zamestnancov v škole vo všeobecnosti, objasňuje pôsobenie školských podporných tímov a ich koordinátorov z legislatívneho hľadiska, popisuje zloženie tímu, kompetencie jednotlivých členov a najmä podrobne rozoberá pôsobenie koordinátora školského podporného tímu v širokom zábere vykonávaných špecializovaných činností.
  • Ponúka vzor/návod na vytvorenie ročného plánu práce školského podporného tímu.
  • Obsahuje prípadovú štúdiu zaznamenanú prostredníctvom kazuistického nástroja – inšpiráciu ako spoločne plánovať, koordinovať a evalvovať intervenčné kroky podporného tímu v škole. 


ODBORNÁ GARANCIA

Editor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Autori:

Mgr. Simona Braciníková
PhDr. Marek Havrila, PhD.
PaedDr. Zuzana Kadlečíková, PhD.
PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD.
Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.
Mgr. Adam Škopp 


OBSAH

1. Úvod
2. Význam spolupráce pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v škole
3. Legislatívne východiská pôsobenia školských podporných tímov a koordinátorov školských podporných tímov
4. Úlohy školských podporných tímov v rámci realizácie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní
5. Zloženie školského podporného tímu
      5.1 Rozdelenie kompetencií
      5.2 Postavenie koordinátora školského podporného tímu
6. Pôsobenie koordinátora školského podporného tímu
      6.1 Činnosť koordinátora vo vzťahu k organizovaniu stretnutí, formulovaniu cieľov a vízií, prevencii a podpore, cielenej intervencii
      6.2 Činnosť koordinátora vo vzťahu k vedeniu školy
      6.3 Vytváranie podmienok rozvoja koordinácie multidisciplinárnej spolupráce
      6.4 Plánovanie aktivít pre žiakov, zamestnancov a rodičov uskutočňovaných členmi školského podporného tímu
      6.5 Koordinácia spolupráce s externými aktérmi školy
      6.6 Činnosť koordinátora vo vzťahu ku koordinácii spolupráce pedagogických a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami
      6.7 Činnosť koordinátora vo vzťahu ku komunikácii a facilitácii ako nástroja koordinácie školského podporného tímu
      6.8 Činnosť koordinátora vo vzťahu k riešeniu konfliktov
      6.9 Činnosť koordinátora vo vzťahu k hodnoteniu činnosti školského podporného tímu a účinnosti realizovaných aktivít
7. Prípadová štúdia sociálnoedukačne znevýhodneného dieťaťa počas pandemickej situácie
8. Záver  




Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 124
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 124
Formát A5

Súvisiace produkty

ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

MŠVVaŠ SR zaviedlo pozíciu školský digitálny koordinátor ako špecialistu vo výchove a vzdelávaní v s..

22,00 €

INOVATÍVNA ŠKOLA

INOVATÍVNA ŠKOLA

Publikácia Inovatívna škola sa predáva v špeciálnom predplatnom aktualizačnom modeli – zahŕňa základ..

150,00 €

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

V materskej, základnej i strednej škole môžu okrem učiteľov pôsobiť aj zamestnanci, ktorí poskytuj..

83,00 €

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

Sebahodnotenie ako špecifické hodnotenie je v podmienkach našich škôl teoreticky známe. Otázkou je p..

6,00 €