• ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-515-0

ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

WEBINÁR
Teoretické informácie a metodické usmernenia pre školských digitálnych koordinátorov a pre učiteľov informatiky na základných a stredných školách.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

MŠVVaŠ SR zaviedlo pozíciu školský digitálny koordinátor ako špecialistu vo výchove a vzdelávaní v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (koordinátorov pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom IKT v zmysle § 38, ods. 3c zákona 138/2019 Z. z.), aby sa stali inovačnou silou v školách, kde budú realizovať digitálnu transformáciu školy, vzdelávať svojich kolegov a uskutočňovať transformáciu školy.

Požiadavky na rozvoj digitálnych zručností a kompetencií žiakov s ohľadom na život a prácu v digitálnej spoločnosti kladú zvýšené požiadavky aj na digitálne kompetencie učiteľov, ktoré sú obsiahnuté v Európskom rámci digitálnych kompetencií pedagógov DigCompEdu. Celkovo ide o dvadsaťdva kompetencií učiteľov v oblasti využívania digitálnych technológií zaradených do šiestich oblastí – profesijné zapojenie, digitálne zdroje, výučba, digitálne hodnotenie, podpora žiakov, podpora digitálnych kompetencií žiakov, ktoré sú podrobnejšie rozpracované v teoretickej časti brožúry.

Obsahom brožúry Školský digitálny koordinátor sú teoretické informácie vyplývajúce z európskeho dokumentu o digitálnej transformácii s názvom Akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý vydala Európska komisia v septembri 2020. Jeho hlavným cieľom je podpora využívania technológií vo vzdelávaní a rozvoj digitálnych kompetencií v krajinách EÚ.

Dozviete sa tiež informácie týkajúce sa národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, v rámci ktorého boli vytvorené metodiky, príručky a ostatný vzdelávací obsah. Projekt poskytuje učiteľom vzdelávanie nielen na podporu vedomostí a zručností, ale aj na rozvoj kompetencií pre 21. storočie rozvoj trinástich profesijných kompetencií potrebných na zvyšovanie digitálnych kompetencií u žiakov.

Z pozície školský digitálny koordinátor vyplývajú povinnosti a kompetencie zamerané na podporu a zlepšovanie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov na školách. Školský digitálny koordinátor rozumie znakom digitálnej školy ako vzdelávacieho prostredia a vníma väzby medzi pedagogickými postupmi a fyzickým aj virtuálnym vzdelávacím prostredím. Má prehľad o dostupných digitálnych technológiách pre vzdelávanie v rôznych predmetoch a na rôznych stupňoch vzdelávania, čím poskytuje kvalifikovanú odbornú aj metodickú podporu vedeniu školy aj jednotlivým učiteľom pri výbere vhodných nástrojov a didaktických postupov a v spolupráci so správcom siete na škole rieši praktické problémy učiteľov a vedenia s používaním digitálnych technológií.

V brožúre Školský digitálny koordinátor sú uvedené teoretické informácie a metodicko-aplikačné usmernenia pre učiteľov informatiky a pre digitálnych koordinátorov na školách aj na tieto témy:

• Digitálne zdroje a nástroje pre učiteľov,
• Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu,
• Možnosti vytvárania vlastných digitálnych edukačných materiálov,
• Formatívne hodnotenie a monitorovanie práce žiakov,
• Edukačné počítačové hry,
• Tvorba žiackych projektov s využitím digitálnych technológií,
• Vytváranie digitálnych portfólií žiakov a iné... 


ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

Mgr. Slavomír Kachman – pôsobil ako štátny radca na MŠVVaŠ, v súčasnosti pracuje na Okresnom úrode v Košiciach, Odbor školstva

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP – Víťazka Národnej Ceny Učiteľ Slovenska 2018 Vyštudovala umelú inteligenciu na TU v Košiciach. Vyštudovala nanoedukáciu na Central Michigan University a bionanotechnológie na Universität Kaiserslautern. Na Slovensku v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom rozbiehala špecializované nanovzdelávanie učiteľov prírodovedných a technických predmetov. Pracovala na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach ako expert pre didaktické inovácie v národnom projekte IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, v súčasnosti pracuje ako učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach. 


OBSAH

I TEORETICKÉ INFORMÁCIE O DIGITALIZÁCII V ŠKOLSTVE
1. Digitálne zručnosti a kompetencie pre 21. storočie

1.1 Pojem kompetencia
1.2 Kompetencie vo vzdelávaní v rámci Európskej únie
1.3 Kompetencie vo vzdelávaní v Slovenskej republike
1.4 Digitálne zručnosti a kompetencie vo vzdelávaní
1.5 Digitálne zručnosti a kompetencie pedagógov

2. Transformácia vzdelávania pomocou digitálnych technológií
2.1 Digitálna transformácia vzdelávania v európskom kontexte
2.2 Digitálna transformácia vzdelávania na Slovensku a jej podpora prostredníctvom projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie
     2.2.1 Projekty a aktivity Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
     2.2.2 Projekty metodicko-pedagogického centra (MPC)
     2.2.3 IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (CVTI)
     2.2.4 Vytvorenie novej skupiny odborov vzdelávania – Informačné a komunikačné technológie a tvorba kurikulárnych dokumentov (ŠIOV)
     2.2.5 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (NÚCEM)
     2.2.6 Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika (ŠPÚ)
2.3 Program digitálnej transformácie vzdelávania
     2.3.1 Digitálna škola

3. E-manažment školy

4. Akčný plán digitálnej transformácie vzdelávania na obdobie 2021 – 2024

5. Školský digitálny koordinátor – príklady z praxe 

II METODICKO-APLIKAČNÉ USMERNENIA PRE ŠKOLSKÉHO DIGITÁLNEHO KOORDINÁTORA

6. Prehľad digitálnych nástrojov v praxi školského digitálneho koordinátora
6.1 Vybavenie školy digitálnou technikou
6.2 Digitálne nástroje a zdroje pre učiteľov
     6.2.1 Profesijné zapojenie
     6.2.2 Digitálne zdroje
     6.2.3 Výučba, digitálne hodnotenie a podpora žiakov
     6.2.4 Podpora digitálnych kompetencií žiakov

Záver

Zdroje literatúryObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 100
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 100
Formát A5

Súvisiace produkty

KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU

KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU

Žiak, u ktorého sa objavia z rôznych príčin problémy rozličného druhu i charakteru, potrebuje už pri..

22,00 €

SEBAHODNOTENIE DIGITÁLNEJ PRIPRAVENOSTI ŠKÔL

SEBAHODNOTENIE DIGITÁLNEJ PRIPRAVENOSTI ŠKÔL

Novela školského zákona prináša novinku v monitorovaní kvality školy. Určuje, že účasť školy na moni..

22,00 €

INOVATÍVNA ŠKOLA

INOVATÍVNA ŠKOLA

Publikácia Inovatívna škola sa predáva v špeciálnom predplatnom aktualizačnom modeli – zahŕňa základ..

150,00 €