• ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-515-0

ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

NOVINKA WEBINÁR
Teoretické informácie a metodické usmernenia pre školských digitálnych koordinátorov a pre učiteľov informatiky na základných a stredných školách.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis


MŠVVaŠ SR zaviedlo pozíciu školský digitálny koordinátor ako špecialistu vo výchove a vzdelávaní v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (koordinátorov pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom IKT v zmysle § 38, ods. 3c zákona 138/2019 Z. z.), aby sa stali inovačnou silou v školách, kde budú realizovať digitálnu transformáciu školy, vzdelávať svojich kolegov a uskutočňovať transformáciu školy.

Požiadavky na rozvoj digitálnych zručností a kompetencií žiakov s ohľadom na život a prácu v digitálnej spoločnosti kladú zvýšené požiadavky aj na digitálne kompetencie učiteľov, ktoré sú obsiahnuté v Európskom rámci digitálnych kompetencií pedagógov DigCompEdu. Celkovo ide o dvadsaťdva kompetencií učiteľov v oblasti využívania digitálnych technológií zaradených do šiestich oblastí – profesijné zapojenie, digitálne zdroje, výučba, digitálne hodnotenie, podpora žiakov, podpora digitálnych kompetencií žiakov, ktoré sú podrobnejšie rozpracované v teoretickej časti brožúry.

Obsahom brožúry Školský digitálny koordinátor sú teoretické informácie vyplývajúce z európskeho dokumentu o digitálnej transformácii s názvom Akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý vydala Európska komisia v septembri 2020. Jeho hlavným cieľom je podpora využívania technológií vo vzdelávaní a rozvoj digitálnych kompetencií v krajinách EÚ.

Dozviete sa tiež informácie týkajúce sa národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, v rámci ktorého boli vytvorené metodiky, príručky a ostatný vzdelávací obsah. Projekt poskytuje učiteľom vzdelávanie nielen na podporu vedomostí a zručností, ale aj na rozvoj kompetencií pre 21. storočie rozvoj trinástich profesijných kompetencií potrebných na zvyšovanie digitálnych kompetencií u žiakov.

Z pozície školský digitálny koordinátor vyplývajú povinnosti a kompetencie zamerané na podporu a zlepšovanie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov na školách. Školský digitálny koordinátor rozumie znakom digitálnej školy ako vzdelávacieho prostredia a vníma väzby medzi pedagogickými postupmi a fyzickým aj virtuálnym vzdelávacím prostredím. Má prehľad o dostupných digitálnych technológiách pre vzdelávanie v rôznych predmetoch a na rôznych stupňoch vzdelávania, čím poskytuje kvalifikovanú odbornú aj metodickú podporu vedeniu školy aj jednotlivým učiteľom pri výbere vhodných nástrojov a didaktických postupov a v spolupráci so správcom siete na škole rieši praktické problémy učiteľov a vedenia s používaním digitálnych technológií.

V brožúre Školský digitálny koordinátor sú uvedené teoretické informácie a metodicko-aplikačné usmernenia pre učiteľov informatiky a pre digitálnych koordinátorov na školách aj na tieto témy:

• Digitálne zdroje a nástroje pre učiteľov,
• Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu,
• Možnosti vytvárania vlastných digitálnych edukačných materiálov,
• Formatívne hodnotenie a monitorovanie práce žiakov,
• Edukačné počítačové hry,
• Tvorba žiackych projektov s využitím digitálnych technológií,
• Vytváranie digitálnych portfólií žiakov a iné... 


ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

Mgr. Slavomír Kachman – pôsobil ako štátny radca na MŠVVaŠ, v súčasnosti pracuje na Okresnom úrode v Košiciach, Odbor školstva

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP – Víťazka Národnej Ceny Učiteľ Slovenska 2018 Vyštudovala umelú inteligenciu na TU v Košiciach. Vyštudovala nanoedukáciu na Central Michigan University a bionanotechnológie na Universität Kaiserslautern. Na Slovensku v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom rozbiehala špecializované nanovzdelávanie učiteľov prírodovedných a technických predmetov. Pracovala na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach ako expert pre didaktické inovácie v národnom projekte IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, v súčasnosti pracuje ako učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach. 


OBSAH

I TEORETICKÉ INFORMÁCIE O DIGITALIZÁCII V ŠKOLSTVE
1. Digitálne zručnosti a kompetencie pre 21. storočie

1.1 Pojem kompetencia
1.2 Kompetencie vo vzdelávaní v rámci Európskej únie
1.3 Kompetencie vo vzdelávaní v Slovenskej republike
1.4 Digitálne zručnosti a kompetencie vo vzdelávaní
1.5 Digitálne zručnosti a kompetencie pedagógov

2. Transformácia vzdelávania pomocou digitálnych technológií
2.1 Digitálna transformácia vzdelávania v európskom kontexte
2.2 Digitálna transformácia vzdelávania na Slovensku a jej podpora prostredníctvom projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie
     2.2.1 Projekty a aktivity Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
     2.2.2 Projekty metodicko-pedagogického centra (MPC)
     2.2.3 IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (CVTI)
     2.2.4 Vytvorenie novej skupiny odborov vzdelávania – Informačné a komunikačné technológie a tvorba kurikulárnych dokumentov (ŠIOV)
     2.2.5 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (NÚCEM)
     2.2.6 Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika (ŠPÚ)
2.3 Program digitálnej transformácie vzdelávania
     2.3.1 Digitálna škola

3. E-manažment školy

4. Akčný plán digitálnej transformácie vzdelávania na obdobie 2021 – 2024

5. Školský digitálny koordinátor – príklady z praxe 

II METODICKO-APLIKAČNÉ USMERNENIA PRE ŠKOLSKÉHO DIGITÁLNEHO KOORDINÁTORA

6. Prehľad digitálnych nástrojov v praxi školského digitálneho koordinátora
6.1 Vybavenie školy digitálnou technikou
6.2 Digitálne nástroje a zdroje pre učiteľov
     6.2.1 Profesijné zapojenie
     6.2.2 Digitálne zdroje
     6.2.3 Výučba, digitálne hodnotenie a podpora žiakov
     6.2.4 Podpora digitálnych kompetencií žiakov

Záver

Zdroje literatúryObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 100
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 100
Formát A5

Súvisiace produkty

KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU

KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU

Žiak, u ktorého sa objavia z rôznych príčin problémy rozličného druhu i charakteru, potrebuje už pri..

22,00 €

SEBAHODNOTENIE DIGITÁLNEJ PRIPRAVENOSTI ŠKÔL

SEBAHODNOTENIE DIGITÁLNEJ PRIPRAVENOSTI ŠKÔL

Novela školského zákona prináša novinku v monitorovaní kvality školy. Určuje, že účasť školy na moni..

22,00 €

INOVATÍVNA ŠKOLA

INOVATÍVNA ŠKOLA

Riaditeľ zodpovedá vo výchovnovzdelávacej oblasti za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov ur..

72,00 €