• METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-474-5

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY


Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy je praktický 264–stranový pomocník učiteľa pri riadení vyučovacích hodín biológie s akceptovaním špecifík metodiky vyučovania tohto predmetu a zreteľom na súčasné didaktické trendy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    15,00 €

ks

Popis

Metodická príručka je prepojená s učebnicou Biológia pre 5. ročník ZŠ so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR. Pomôžte si pri výučbe jedinečnou metodickou príručkou, ktorá umožňuje výberový charakter využívania učebnice a postupov z hľadiska pedagogických stratégií vzhľadom na rozličné technické, personálne a iné podmienky škôl (prístup k IKT a pod.).

Metodická príručka poskytuje množstvo aktivít, námetov a príkladov na využitie učebnice v rôznych fázach vyučovacej hodiny, vzorové testy na konci každého tematického okruhu, rôzne didaktické metódy a zaujímavé didaktické hry!

Každá téma z učebnice je v metodickej príručke spracovaná do prehľadných fáz vyučovacej hodiny a ponúka rôzne možnosti ich variácie. Obsahuje tiež množstvo aktivít súvisiacich s novými a zaujímavými metódami rozvíjania čitateľskej gramotnosti.

Metodická príručka taktiež poskytuje:

  • rôzne metódy, organizačné formy hodiny a umožňuje prácu s prostriedkami a odkazmi na priezerové témy,
  • názorné pojmové mapy, ktoré nahrádzajú klasický zápis poznámok do zošitov žiakov,
  • kľúčové slová alebo podstatné fakty, metodické poznámky...

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.
Ing. Iveta Trévaiová
Mgr. Angelika Matľáková

OBSAH

DIDAKTICKÝ ÚVOD
Úvod do vyučovania predmetu

PRÍRODA A ŽIVOT OKOLO NÁS
Poznávame prírodu
Metódy a prostriedky poznávania prírody
Poznávame rastliny a živočíchy
Praktická aktivita – Pozorovanie kvitnúcej rastliny 
Praktická aktivita – Pozorovanie rastliny lupou a pod mikroskopom
Spoločenstvo organizmov a ekosystémy
Opakovanie, zhrnutie a kontrola úrovne osvojenia učiva o poznávaní prírody

ŽIVOT V LESE
Ako žije les
Lesné dreviny
Význam lesných drevín
Praktická aktivita – Poznávanie a rozlišovanie lesných drevín
Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny
Lesné kvitnúce byliny
Praktická aktivita – Pozorovanie drobnozrnka
Praktická aktivita – Pozorovanie stavby tela machu lupou a mikroskopom
Lesné huby a lišajníky
Praktická aktivita – Poznávanie jedlých a jedovatých húb
Opakovanie učebných tém o lesných mikroorganizmoch, rastlinách, hubách a lišajníkoch
Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o lesných mikroorganizmoch, rastlinách, hubách a lišajníkoch
Lesné bezstavovce
Lesné stavovce. Lesné obojživelníky a plazy
Lesné vtáky
Lesné cicavce
Vysokohorské rastliny a živočíchy
Lesný ekosystém
Prezentácia žiackych projektov 1
Prezentácia žiackych projektov 2
Opakovanie učebných tém o lesných živočíchoch a význame lesného spoločenstva a ekosystému
Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o živočíchoch a význame lesného spoločenstva a ekosystému

ŽIVOT VO VODE A NA BREHU
Voda a jej okolie
Vodné rastliny
Brehové rastliny
Opakovanie učebných tém o vodnom životnom prostredí, vodných a brehových rastlinách
Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o vodnom životnom prostredí, vodných a brehových rastlinách
Drobné vodné živočíchy
Praktická aktivita – Pozorovanie črievičky
Praktická aktivita – Pozorovanie planktónu
Vodné bezstavovce
Hmyz žijúci vo vode a v jej okolí
Praktická aktivita – Pozorovanie ulít a lastúr
Praktická aktivita – Pozorovanie vodných bezstavovcov so schránkou v akváriu
Vodné a brehové stavovce. Ryby
Praktická aktivita – Pozorovanie rýb v akváriu
Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu
Vodné vtáky
Vodné cicavce
Vodný ekosystém
Opakovanie učebných tém o vodných a brehových živočíchoch a význame vodného ekosystému
Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o vodných a brehových živočíchoch a význame vodného ekosystému
Praktická aktivita – Príroda nášho okolia

ŽIVOT NA LÚKACH A POLIACH
Lúky, polia a pasienky
Lúčne rastliny a huby
Poľné plodiny – Obilniny a krmoviny 
Poľné plodiny – Olejniny a okopaniny
Praktická aktivita – Poznávanie lúčnych rastlín
Opakovanie a kontrola učebných tém o lúčnych a poľných rastlinách a hubách
Prezentácia žiackych projektov 3
Lúčne a poľné bezstavovce
Lúčne a poľné stavovce. Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach
Lúčne a poľné vtáky
Lúčne a poľné cicavce
Trávnatý ekosystém
Opakovanie učebných tém o lúčnych a poľných živočíchoch
Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o lúčnych a poľných živočíchoch
Prezentácia žiackych projektov
Výstupný test
PRÍLOHY
Príloha 1 Témy žiackych projektov a ich štruktúra
Príloha 2 Prehľad didaktických metód a didaktických hier
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu publikácia bez aktualizácií
Počet strán 264
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu publikácia bez aktualizácií
Počet strán 264
Formát A4

Súvisiace produkty

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

!!! OBSAH UČIVA PRACOVNÉHO ZOŠITA V SÚLADE S INOVOVANÝM ŠTÁTNYM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM !!!Žiak si s p..

4,00 €

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

!!! OBSAH UČIVA PRACOVNÉHO ZOŠITA V SÚLADE S INOVOVANÝM ŠTÁTNYM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM !!!Žiak si pom..

4,00 €

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

!!! OBSAH UČIVA PRACOVNÉHO ZOŠITA V SÚLADE S INOVOVANÝM ŠTÁTNYM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM !!! Žiak si ..

4,00 €

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

PRÁVE VYŠLO!!! OBSAH UČIVA PRACOVNÉHO ZOŠITA V SÚLADE S INOVOVANÝM ŠTÁTNYM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM !!!..

4,00 €

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

PRÁVE VYŠLO!!! OBSAH UČIVA PRACOVNÉHO ZOŠITA V SÚLADE S INOVOVANÝM ŠTÁTNYM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM !!!..

4,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI BIOLÓGIE PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

V príručke k učebnici biológie sú zaradené štandardné aj novšie vyučovacie metódy, metódy rozvíjania..

20,00 €