Články

Nová siedmacka geografia

Nová siedmacka geografia
Siedmaci v základných školách budú spoznávať Európu s celkom novou učebnicou.

Učebnica Geografia pre 7. ročník ZŠ a pre GOŠ (2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom) je ďalšou časť zo série učebníc geografie pre základné školy a GOŠ, ktoré vyšli v učebnicovom vydavateľstve EXPOL PEDAGOGIKA. 

„Formou spracovania, rozsahom a autorsky nadväzuje na učebnice pre 9. a 8. ročník ZŠ, obsah sa zameriava na fyzicko-geografické a spoločenské usporiadanie Európskeho svetadiela. Je to didakticky moderne spracovaná učebnica, ktorá reflektuje súčasné fakty, trendy, usporiadanie štátov a tendencie rozvoja svetadiela a jeho častí,“ predstavuje novú učebnicu Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.

Učebnica obsahuje texty, rubriky, úlohy na individuálnu a skupinovú prácu, ktoré rozvíjajú logické a kritické myslenie, mapy a ilustračný materiál. Cieľom je sprostredkovať žiakom základné informácie a zaujímavosti o Európe v nadväznosti na  postavenie, súčasné dianie a perspektívy rozvoja Európy v celosvetovom kontexte a naučiť ich prostredníctvom pojmových máp zhrnúť nadobudnuté poznatky. 

„Učebnica je spracovaná tak, aby ju učitelia mohli optimálne využívať pri súčasnej časovej dotácii predmetu (ŠVP 2015), ale zároveň aj ako súčasť VO Človek a spoločnosť (ŠVP 2023) v nadväznosti na ostatné predmety. Učebnicu bude dopĺňať pracovný zošit aj metodická príručka pre učiteľa,“ hovorí Mira Bianchi Schrimpelová.
Poznávanie Európy v porovnávaniach

Nová učebnica geografie pre siedmakov sa vyznačuje prehľadnými, zrozumiteľnými textami a obrázkami, jednoduchými infografikami – a to všetko v porovnaniach s rôznymi ukazovateľmi európskych štátov a oblastí Európy (základných údajov o rozlohe a počte obyvateľov, HDP/obyv., HDI, náboženskom zložení, vývoji počtu obyvateľstva). 


Existuje mnoho dôvodov, prečo je dobré, aby siedmaci spoznávali Európu na hodinách geografie:

Rozšírenie obzorov: Poznanie Európy im umožňuje rozšíriť si obzory a dozvedieť sa o rôznych kultúrach, krajinách a ľuďoch. To im môže pomôcť pochopiť svet okolo nich a získať globálny pohľad na veci.

Rozvoj geografických zručností: Štúdium Európy im umožňuje rozvíjať si geografické zručnosti, ako je čítanie máp, práca s grafmi a pochopenie geografických pojmov. Tieto zručnosti im budú užitočné v škole aj v živote.

Príprava na budúcnosť: V globalizovanom svete je dôležité, aby študenti mali základné znalosti o Európe, pretože je to dôležitý kontinent s veľkým vplyvom na svetovú politiku, ekonomiku a kultúru. Poznanie Európy im môže pomôcť pripraviť sa na budúcnosť, či už sa rozhodnú cestovať, študovať alebo pracovať v zahraničí.

Zvýšenie povedomia o rôznorodosti: Európa je rozmanitý kontinent s bohatou históriou a kultúrou. Poznanie rôznych krajín a regiónov v Európe im môže pomôcť oceniť rôznorodosť a naučiť sa rešpektovať iné kultúry.

Rozvoj kritického myslenia: Štúdium Európy im umožňuje rozvíjať si kritické myslenie a analytické zručnosti. Môžu sa dozvedieť o rôznych perspektívach a názoroch na rôzne otázky a naučiť sa formovať si vlastné názory.


Okrem týchto všeobecných dôvodov existujú aj špecifické dôvody, prečo je štúdium Európy dôležité pre siedmakov:

Blízkosť: Slovensko je geograficky umiestnené v srdci Európy, takže študenti by mali mať dobré znalosti o susedných krajinách a regiónoch.

Spoločná história: Slovensko má s mnohými európskymi krajinami spoločnú históriu a kultúru, takže študenti by mali mať základné znalosti o týchto vzťahoch.

Členstvo v EÚ: Slovensko je členom Európskej únie, takže študenti by mali mať základné znalosti o fungovaní EÚ a jej vplyve na Slovensko.


Novú učebnicu Geografie pre siedmakov si už teraz môžete objednať TU.