Pdf dokumenty

Obchodné a platobné podmienky pre pdf dokumenty


Nakupovanie tovaru a objednávanie služieb na našich internetových stránkach www.raabe.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel:

  • vo všeobecných obchodných a platobných podmienkach a
  • v obchodných a platobných podmienkach platných pre jednotlivé typy produktov a služieb, ktoré sú vypracované v súlade so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami, neodporujú im, len detailnejšie špecifikujú pdf dokumenty (pdf články):

I. Objednávka


1. Objednávateľ objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.raabe.sk písomnou formou: e-mailom na abo@raabe.sk (vrátane objednávky cez e-shop), poštou na adrese Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12 - 14, Bratislava 811 08, telefonicky na čísle 02/32 66 18 50. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Objednávateľ svojou objednávkou tiež potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami ako aj s obchodnými a platobnými podmienkami platnými pre jednotlivé typy produktov a služieb predávajúceho.
2. Pri každej objednávke musí objednávateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
3. Predávajúci spracúva osobné údaje objednávateľa ako prevádzkovateľ internetového systému www.raabe.sk v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ dobrovoľne poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie objednávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi predávajúcim a objednávateľom. Pre tento účel je poskytovanie osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by predávajúci nebol schopný zmluvu s objednávateľom uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov.
4. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom. Objednávateľ zároveň obdrží od predávajúceho potvrdzujúci email o zaevidovaní objednávky a o začatí jej spracovania. Od tohto termínu je objednávka záväzná.
5. V prípade, ak objednávateľ po obdržaní potvrdzujúceho emailu zo strany predávajúceho chce objednávku zmeniť, doplniť alebo zrušiť, môže tak urobiť do 24 hodín po obdržaní potvrdzujúceho emailu a to e-mailom na abo@raabe.sk alebo telefonicky na čísle 02/32 66 18 50.

II. Dodacie lehoty


Pdf dokument obdrži objenávateľ od predávajúceho e-mailom v deň zaevidovania úhrady na účet predávajúceho na základe vystavenej faktúry.

III. Cena a platobné podmienky


1. Cena tovaru je uvedená na stránke www.raabe.sk pri príslušnom tovare. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platná cena tovaru bude vždy uvedená pri tovare na stránke www.raabe.sk alebo v špeciálnej marketingovej akcii predávajúceho adresovanej objednávateľovi, ktorá má vždy prednosť pred cenami zverejnenými na www.raabe.sk,  pokiaľ je to pre objednávateľa výhodnejšie v súlade s podmienkami špeciálnej marketingovej akcie.
2. Objednávateľ uhrádza platbu bankovým prevodom, kartou on-line alebo úhradou cez poštu na základe vystavenej faktúry na objednaný tovar. Splatnosť faktúry na tovar je 14 dní odo dňa jej vystavenia predávajúcim.
3. Iné podmienky splatnosti faktúry a termínov dodania tovaru môžu byť dohodnuté na základe písomnej žiadosti objednávateľa doručenej predávajúcemu e-mailom alebo poštou. Predávajúci má právo žiadosti objednávateľa nevyhovieť. Iné podmienky splatnosti faktúry a termínov  dodania sú platné len po ich písomnom akceptovaní zo strany predávajúceho.
4. Ceny tovarov sú na www.raabe.sk uvádzané vrátane DPH.
5. Pdf dokument je dodaný objednávateľovi e-mailom.

IV. Preberanie tovaru


1. Objednávateľ preberá tovar emailom, ktorý zadal predávajúcemu pri objednávke.
2. Pri preberaní tovaru je objednávateľ povinný skontrolovať kompletnosť pdf dokumentu a technické možnosti jeho otvárania a ukladania. Akékoľvek neskoršie reklamácie nebudú akceptované.
3. Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších poplatkov dohodnutých v zmluve na diaľku na účet predávajúceho.
4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na objednávateľa.
5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa momentom prevzatia tovaru objednávateľom alebo jeho splnomocnencom.

V. Odstúpenie od zmluvy


1. Objednávateľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín po jej potvrdení, oznámením predávajúcemu. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Telefonické stornovanie objednávky musí byť potvrdené písomnou formou (e-mailom). Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU
2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku po obržaní pdf dokumentu e-mailom, a to vzhľadom na skutočnosť, že ide o tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:
a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru,
c) vystavená cena tovaru bola chybná.

VI. Reklamácie


1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
2. Oprávnenie na reklamáciu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru alebo používaním tovaru v nevhodných podmienkach zo strany objednávateľa. Z reklamácie sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča objednávateľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí objednávateľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VII. Alternatívne riešenie sporov (ARS)


1. Objednávateľ – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na abo@raabe.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

VIII. Záverečné ustanovenia


1. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné a platobné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a objednávateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Obchodné a platobné podmienky vstupujú do platnosti od 26.01.2016.