Články

Prešovské nadané deti leteli vesmírom

Prešovské nadané deti leteli vesmírom
Hosťom v Klube nadaných detí bola RNDr. Mária Csatáryová, PhD., autorka knihy Letíme do vesmíru, prvého beletrizovaného zošita z astronómie pre deti, ktorý vydalo odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spolu s rovnomennou metodickou príručkou pre učiteľov MŠ a ZŠ..

Témou prednášky boli základné astronomické pojmy a javy. Samotné rozprávanie bolo doplnené skvelou obrazovou prílohou pomocou interaktívneho počítačového programu Stellarium, ktorý umožnil zobraziť nielen objekty, ktoré môžeme vidieť voľným okom, ale aj veľkým ďalekohľadom.

V úvode stretnutia zalovili deti vo vedomostiach na túto tému, ktoré nadobudli aj počas vyučovacích hodín, ale to, že deti astronómia zaujíma bolo vidno počas celého rozprávania. Mnohé otázky presahovali rámec vedomostí, ktoré deti získavajú v škole. Ukázalo sa, že niektoré z nich pozerajú dokumentárne filmy zamerané na astronómiu, alebo čítajú astronomické dokumenty. Zaujímali sa nielen o planéty Slnečnej sústavy, súhvezdia, ale aj o život hviezd, či tajomné čierne diery. Možno považovať za škodu, že náš školský systém nevyužíva tento záujem pri klasickom vyučovaní a to nielen vo výučbe predmetov, ale aj ako motiváciu pri výučbe prírodovedných a technických predmetov. 

Počas prednášky sa deti zoznámili s planétou Mars, ktorú môžeme práve pozorovať na nočnej oblohe. Zistili prečo tejto planéte hovoríme dvojča Zeme a to aj napriek tomu, že samotná planéta je v porovnaní so Zemou omnoho menšia. Prečo má červenú farbu a aký povrchový útvar na ňom je najzaujímavejší. Ich záujmom bol aj život na Marse a možnosti života na ňom.

Deti zaujalo aj rozprávanie o súhvezdiach. Niektoré z nich už poznali, ale zaujímavosťou pre nich bolo ako sa môžu podľa nich orientovať. Boli vybrané súhvezdia zimnej nočnej oblohy, s cieľom aby si ich deti mohli večer popozerať na nočnej oblohe. Zoznámili sa tak s najvýraznejším súhvezdím Orión a súhvezdiami -postavami v jeho príbehu. Deti sledovali príbeh slávneho lovca Orióna, ktorý v urputnom boli porazil hrozivého býka, a dozvedeli sa aj to, že na oblohe pri nohách slávneho lovca pobehujú jeho dvaja spoločníci – Veľký a Malý pes. Naučili sa hľadať najjasnejšiu hviezdu oblohy – Sírius v súhvezdí Veľkého psa, ale aj nápadné zoskupenie hviezd Plejády v súhvezdí Býka.

Najväčším zážitkom pre ne však boli objekty, ktoré je možné pozorovať len ďalekohľadom. Zoznámili sa so skupinami hviezd – hviezdokopami, ďalekými galaxiami, ale aj krásnymi hmlovinami v súhvezdí Orióna a Býka. Dozvedeli sa, že samotné hmloviny majú tiež svoj príbeh. V niektorých z nich sa práve rodia hviezdy, iné sú len pozostatkom samotných hviezd. A ich mená často korešpondujú s tým, na čo sa dané hmloviny podobajú – a tak hádali čo im pripomína hmlovina tesne pod opaskom Orióna – nazývaná aj Konská hlava.

Na záver si svoje poznatky zopakovali pomocou jednoduchej úlohy – nakresliť súhvezdie Orióna a pomocou jeho opaska nájsť najjasnejšiu hviezdu oblohy – Sírius – srdce psa a Aldebaran - oko býka. Ako aj malú kopu hviezd – viditeľnú voľným okom - Plejády. Deti si pri tejto úlohe zopakovali naučené poznatky a precvičili zakresľovanie. Úlohu zvládli na výbornú.


LETÍME DO VESMÍRU – Metodická príručka pre učiteľov materských škôl a učiteľov základných škôl

Pomôže učiteľom MŠ a prvého stupňa ZŠ efektívne pracovať s pracovným zošitom Letíme do vesmíru tak, aby deti tému ľahko a rýchlo pochopili. 

Obsahuje vzdelávacie ciele, pomôcky, odporučený postup jednotlivých vzdelávacích aktivít, aj riešenia úloh zadaných v pracovnom zošite pre deti - Letíme do vesmíru.

Prináša prehĺbenie vedomostí o preberanej téme pre učiteľov a informácie o možnostiach s voľne prístupným počítačovým programom Stellarium, pomocou ktorého môžu deti vesmírne javy a telesá aj priamo pozorovať.
LETÍME DO VESMÍRU – Zábavné aktivity na spoznávanie vesmírnych tajomstiev (pracovný zošit)

Beletrizovaný pracovný zošit Letíme do vesmíru pútavým spôsobom cez príbeh o malej Kamilke, ktorej starý otec vysvetľuje záhady vesmíru, rozoberá základné astronomické javy a telesá. Svojím obsahom sa opiera o štandardy, ktoré hovoria, čo by malo dieťa MŠ a žiak prvého stupňa ZŠ o vesmíre vedieť. 


Tematické okruhy obsiahnuté v pracovnom zošite: 

 • Orientácia podľa úkazov (zmena tvaru Mesiaca, pohyb telies po oblohe)

• Spoznávanie súhvezdí

• Objekty slnečnej sústavy

• Objekty, ktoré môžeme vidieť ďalekohľadom

• Skúmanie vesmíru


„Knižné novinky sme pripravili so zámerom, aby mali učitelia a deti v MŠ, resp. žiaci na prvom stupni ZŠ k dispozícii kompletný nástroj na ich orientáciu v danej problematike, ale tiež na zaujatie detí zábavnými hrami,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko. Ako dodala: „Navrátenie témy Základné astronomické pojmy a javy v predškolskej príprave do vzdelávacej oblasti Človek a príroda je pozitívnym krokom, chýbal však komplexný materiál pre učiteľa i dieťa, ktorý by problematiku o vesmíre a základných vesmírnych javoch pútavým aj pre dieťa aktívnym  spôsobom vysvetľoval. Utváranie elementárnych astronomických poznatkov už v predškolskom veku je predpokladom utvorenia základnej astronomickej gramotnosti našej mládeže. Keďže nie všetky deti v predškolskom veku sa mali možnosť dostať k témam z astronómie, preto pre ďalšie kontinuálne vzdelávanie v tejto oblasti v rámci celku „Človek a príroda“ je možné tieto pracovné listy zaradiť aj pre deti 1. až 3. ročníka základnej školy.“


Foto: Mgr. Ľuboš Lukáč