• PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE

PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE


Program inovačného vzdelávania sa zameriava na problémové správanie v materskej škole, ktoré pre učiteľa predstavuje výraznú záťaž v jeho pedagogickej praxi. Popisuje základné vývinové zvláštnosti súvisiace s náročnými prejavmi v správaní predškolákov. Po absolvovaní vzdelávacieho programu učitelia a pedagogickí asistenti materských škôl lepšie porozumejú jednotlivým formám problémového správania, ich príčinám a možnostiam ich prevencie či riešenia pri zohľadnení špecifík prvých šiestich rokov života.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    150,00 €

ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


Skúsenosti z praxe a aj výskumy poukazujú na to, že rôzne prejavy problémového správania detí patria medzi situácie, ktoré pedagógovia vnímajú ako závažný zdroj záťaže vo svojej pedagogickej práci. Počet detí s rôznymi problémami (externalizovanými – napr. agresívne prejavy a internalizovanými – napr. úzkosti, depresie) narastá a ich prvé prejavy sú často prítomné už pred nástupom do školy. Prevencia a včasná intervencia sú najúčinnejšími spôsobmi ako ich výskyt eliminovať alebo aspoň zmierniť. Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zvýšiť vedomosti a kompetencie pedagógov v prevencii a intervencii problémového správanie v materskej škole. Frekventant sa oboznámi a porozumie formám, príčinám aj prejavom problémového správania predškolákov. Spozná spôsoby prevencie a intervencie externalizovaných a internalizovaných problémov v materskej škole.

Pedagogické kompetencie, ktoré absolvent získa štúdiom vzdelávacieho programu:

• spozná základné pojmy a definície týkajúce sa problémového správania,

• absolvent vie identifikovať signály externalizovaných a internalizovaných problémov v správaní,

• absolvent dokáže porozumieť týmto problémom v správaní detí,

• absolvent dokáže zvoliť a realizovať postupy na predchádzanie problémovému správaniu v materskej škole,

• dokáže zvoliť a realizovať vhodnú intervenciu v prípade problémového správania v materskej škole.

 

ROZSAH INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

50 hodín


TERMÍN KONANIA VZDELÁVANIA

Keďže RAABE AKADÉMIA ponúka tzv. asynchrónne vzdelávanie, t.j. môžete ho absolvovať online a to kedykoľvek podľa vašich časových možností. Nie ste viazaní na lektora, ani iných účastníkov školenia. Vy sami si určujete termín aj tempo štúdia. Jediným možným časovým obmedzením je termín konania záverečných prezentácii. Obhájiť záverečnú prezentáciu je potrebné pred trojčlennou odbornou komisiou, ktorá zasadá len v stanovených termínoch, spravidla štyrikrát ročne. Nie je však nutné vzdelávanie ukončiť do najbližšieho termínu záverečných prezentácií. V súčasnosti žiadny časový limit na ukončenie vzdelávania nastavený nie je. 


LEKTORKA

PhDr. Anna Janovská, PhD.

Lektorka je absolventkou študijného odboru psychológia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde ukončila aj externé doktorandské štúdium. Počas svojej kariéry pôsobila ako psychologička a od roku 2008 pracuje ako odborná asistentka na univerzitách v Prešove aj v Košiciach a popri tom je školskou psychologičkou v základnej škole. V priebehu svojej psychologickej praxe, zamerania predmetov, ktoré vyučuje, ale tiež výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje problematike školskej psychológie, problémového správania sa, výchovného poradenstva, ale aj rozvíjaniu komunikačných a kooperačných spôsobilosti a riešeniu konfliktov v školskej praxi.


OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Vzdelávací program je rozdelený do 10 lekcií. Obsahuje 5 komentovaných prezentácii, z ktorých dve obsahujú aj témy, ktoré nie sú obsiahnuté v učebných textoch. Obsahuje tri dištančné úlohy pre účastníkov. Na overenie zvládnutia teoretických vedomostí je zostavený test.

Tematické celky vzdelávacieho programu:
1. Náročné/problémové správanie – vymedzenie pojmov, príčiny a najčastejšie prejavy
2. Vývinové súvislosti problémového správania
3. Vzťahová väzba a jej poruchy
4. Agresívne správanie a jeho prejavy v predškolskom veku
5. Najčastejšie agresívne prejavy u predškolákov a možnosti ich riešenia
6. Niektoré vybrané formy problémového správania predškolákov
7. Detské strachy a úzkosti
8. Depresívne prejavy v predškolskom veku
9. Psychosomatické ťažkosti v predškolskom veku
10. Problémy v správaní na báze ADD/ADHD
11. Problémy v správaní na báze porúch autistického spektra
12. Ako predchádzať problémovým situáciám v materskej škole a riešiť ich 


PRE KOHO INOVAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl.


SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou. Pre jeho úspešné ukončenie je potrebné vypracovať a odoslať na kontrolu dištančné úlohy, absolvovať test s minimálnou 80% úspešnosťou a obhájiť záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou. Po jeho úspešnom ukončení máte možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.

Za účelom vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní a vyhotovovania protokolu o záverečnej prezentácii spracovávame o vzdelávanej osobe nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého alebo obdobného pobytu. Tieto údaje spracúvame za účelom riadneho splnenia zákonnej povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ MŠ, pedagogický asistent
Trvanie 50 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ MŠ, pedagogický asistent
Trvanie 50 hodín

Súvisiace produkty

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €