Články

Sexuálna výchova bude pre žiakov povinná

Sexuálna výchova bude pre žiakov povinná
Školské osnovy sa venujú vzťahom a sexualite len okrajovo. Vzdelávacie štandardy k téme má priniesť pripravovaná kurikulárna reforma.

Je to téma, ktorá sa týka každého človeka. Na Slovensku je však stále veľmi citlivá a niekedy až tabuizovaná. Sexuálnej výchove sa venujú súčasné školské osnovy len okrajovo.

Dotýka sa jej prierezová oblasť výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorá je však nepovinná a slabo rozpracovaná. Niektorí školáci neabsolvovali o tejto oblasti žiadnu osvetu, iným ju výrazne zredukovali. Školy čakajú tento rok prelomové zmeny: prví žiaci sa začnú učiť podľa nového programu.

Zmenu by však mala najbližšie roky priniesť pripravovaná kurikulárna reforma. V novom štátnom vzdelávacom programe bude vzťahová a sexuálna výchova povinnou prierezovou témou. „Za úplne najlepšie považujem, aby bola integrovaná do viacerých predmetov,“ povedal minister školstva Ján Horecký s tým, že by nemalo ísť o samostatný predmet. Navyše sa oblasť bude vyučovať rôzne podľa vekových kategórii žiakov a študentov.

Aj v súčasnosti sa o vzťahoch a sexualite učia žiaci v rámci biológie, občianskej náuky alebo náboženstva. Na Základnej škole Pavla Marcelyho v Bratislave sa témy objavujú na hodinách od piateho ročníka, pričom spôsob výučby si zvolia učitelia.

Podľa riaditeľa Gabriela Kalnu by sa však mala osveta posilniť. „Mali by existovať presné štandardy, aby škola nemusela bojovať s rodičmi, či o týchto témach informovali veľa alebo príliš málo,“ reagoval.

Faktom je, že štandardy k týmto témam v súčasnosti neexistujú. Preto sa o nich podľa lektorky vzťahovej a sexuálnej výchovy z organizácie inTYMYta Radky Mikšík učí v rôznej miere a kvalite. „Napríklad realizáciou besied či prednášok, často však osobami, ktoré nemajú učiteľské či lektorské zručnosti,“ priblížila.


Prvá pracovná učebnica o vzťahovej a sexuálnej výchove už vznikla

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah. Sociálna, osobná a zdravotná výchova je pre deti a mladých ľudí rovnako dôležitá ako ktorákoľvek iná oblasť školského vzdelávania, a len spolupráca školy s rodinou môže poskytnúť mladým dostatočne bezpečný priestor. Zatiaľ čo rodičia sú primárnymi pedagógmi v tejto oblasti, školy zohrávajú kľúčovú úlohu. V ideálnom prípade budú rodičia a školy spolupracovať na poskytovaní komplexných informácií v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy pre mladých ľudí.

Tematika sama osebe je kontroverznou a veľmi aktuálnou najmä v dnešnej dobe. Absencia a zároveň nutnosť sexuálnej a vzťahovej výchovy na školách je očividná. Získané (ne)vedomosti sa premietajú do správania a postojov detí nielen v škole, ale majú presah mimo školy. Na pomoc rodičom aj učiteľom preto prichádza celkom nová séria pracovných učebníc s názvom Vzťahová a sexuálna výchova. 


Pracovná učebnica 2 je vekovo vhodná pre druhý stupeň základných škôl – má 10 tematických celkov.

  • Obsahuje aktivity na zamyslenie, praktické príklady zo života tínedžerov, riešenia.
  • Učí danú vekovú skupinu zdravým, bezpečným, rešpektujúcim vzťahom.
  • Pomáha orientovať sa v prostredí internetu, nebezpečných hoaxov a nedôveryhodných zdrojov.
  • Obsahuje informácie podložené aktuálnym výskumom odborníkov a odborníčok z oblasti psychológie a medicíny.
  • Zdôrazňuje rovnosť bez ohľadu na vek, farbu kože, vieru, sexuálnu orientáciu, bydlisko.
  • Slúži ako sprievodca pri rozhovoroch medzi rodičmi a ich deťmi.
  • Radí danej vekovej skupine, kam sa obrátiť v oblasti vzťahov, sexuality, intimity.


V edícii Vzťahová a sexuálna výchova ešte pripravujeme:

  Vzťahová a sexuálna výchova 1 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 6 do 10 rokov

  Vzťahová a sexuálna výchova 3 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 15 do 18 rokov


Mohlo by vás zaujímať:

Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe