Články

Šikanovanie v rovesníckych skupinách. Aká je realita?

Šikanovanie v rovesníckych skupinách. Aká je realita?
Aká je škála tohto fenoménu na základe poľských a medzinárodných výsledkov prieskumov?


Šikanovanie zo strany rovesníkov je definované ako forma agresívneho správania charakterizovaná pravidelnosťou, nerovnováhou moci a autority medzi tyranom a obeťou a úmyslom ublížiť obeti. Ide o univerzálny jav, ktorý môže mať zjavnú formu (fyzické, verbálne, materiálne a sexuálne obťažovanie) alebo nepriamu formu vzťahovej šikany. Vzťahové šikanovanie sa týka ubližovania obeti prostredníctvom tretej strany, ako je sociálna sieť obete, priateľstvá, sociálna podpora a prijatie v skupine rovesníkov. Prejavuje sa rôznymi formami v škole alebo cez internet, napríklad ohováraním, vylučovaním, mlčanlivosťou a ignorovaním. 


Čo hovoria o šikanovaní prieskumy

Problémom je aj vo veľkej miere na poľských školách, čo odhalil výskum Výskumného ústavu vzdelávania, na ktorom sa zúčastnilo 10 993 žiakov z 555 tried. Ako prieskum ukázal až 54 % študentov základných škôl, 36 % študentov stredných škôl, 35 % študentov odborných škôl a 36 % študentov technických škôl bolo obeťami ohovárania, izolácie a spolčovania sa proti nim. Verbálnu agresiu vo forme osočovania, urážok a kriku zažilo 49 % žiakov základných škôl, 19 % študentov stredných škôl, 22 % študentov odborných škôl a 24 % študentov technických škôl. Veľká skupina študentov v Poľsku všetkých typov škôl zažila aj zľahčovanie a ponižovanie, fyzickú a kybernetickú agresiu a nátlak. Na otázku, ktoré správanie rovesníkov bolo najzávažnejšie, študenti najčastejšie uviedli, že sa proti nim stretávajú (46 % označilo toto správanie za veľmi nepríjemné a 30 % za nepríjemné), vylúčenie a izoláciu (36 % a 39 %), ničenie vecí (38 %, resp. 35 %), napadnutie vyžadujúce lekársku pomoc (48 % a 35 %).

Údaje obsiahnuté v správe PISA 2018 ukázali, že v krajinách OECD je šikanovanie žiaľ bežnou súčasťou života škôl. V priemere 9 % študentov je šikanovaných „raz za týždeň alebo viac“, ďalších 13 % je šikanovaných „niekoľkokrát za mesiac“. V krajinách EÚ žije najmenej študentov so šikanovaním aspoň niekoľkokrát za mesiac v Holandsku (12 %), Portugalsku (14 %) a Španielsku (17 %) a najviac v Lotyšsku (35 %) a Českej republike (30 %). 

Analýza fenoménu šikanovania ako najzávažnejšej formy násilia, ktorá podkopáva sebaúctu študenta, ničí sebavedomie, zvyšuje úzkosť a negatívnu náladu ukazuje, že u 15-ročných respondentov najčastejšie dochádza ku vzťahovej šikane. Až 15 % študentov zažilo ohováranie; 14 % bolo na smiech; 9 % zažilo v niektorých situáciách vylúčenie; 9 % zažilo zmiznutie alebo zničenie svojich vecí; 8 % zažilo strkanie alebo udieranie vo svojich školách aspoň niekoľkokrát za mesiac (Sitek, Ostrowska, 2020).

Ďalšou štúdiou, ktorá umožňuje nahliadnuť na fenomén rovesníckeho šikanovania z národnej perspektívy a porovnať výsledky medzi krajinami, je TIMSS – hodnotenie výsledkov žiakov 4. ročníka v matematike a prírodných vedách. Okrem hodnotenia z matematiky a prírodných vied študenti odpovedali aj na otázky o učení vrátane napr. pocitu bezpečia v škole, sociálnych vzťahov, motivácie k štúdiu a pod. V rámci rovesníckeho šikanovania žiaci okrem iného odpovedali aj na to, ako často sú vydieraní, vylúčení zo spoločných hier, okrádaní, podvádzaní či podvádzaní inými žiakmi. V celoštátnej reprezentatívnej vzorke žiakov (4 882 žiakov zo 149 základných škôl) 5 % uviedlo, že sú obeťou takéhoto správania aspoň raz za týždeň, ďalších 22 % žiakov zažije tieto udalosti aspoň raz za mesiac (Sitek , 2020)


Percentá študentov, ktorí potvrdili šikanovanie

Zdroj: Sitek, 2020

Žiaci, ktorí zažívajú šikanovanie zo strany rovesníkov, majú výrazne nižšie výsledky z prírodovedných predmetov v porovnaní s tými, ktorí ju nezažili (470 bodov vs. 527 bodov). Autori správy upozorňujú na prevalenciu šikanovania v poľských školách. Takmer každá škola má žiakov, ktorí sú obťažovaní. Častejšie ide o chlapcov a študentov z veľkých miest a veľkých škôl. Je zrejmé, že šikanovanie je významným problémom v poľských školách pri porovnaní rozsahu tohto javu v Poľsku s ostatnými krajinami zúčastnenými v štúdii. V porovnaní s inými krajinami, ktoré sa zúčastňujú hodnotenia TIMSS, je Poľsko na 15. mieste, pokiaľ ide o pocit bezpečia študentov v škole (Sitek, 2020, s. 137).

Kyberšikana – novodobý fenomén ako ublížiť
Kyberšikana sa stáva čoraz dôležitejšou formou šikanovania, keďže sa čoraz viac rozširuje prístup k moderným technológiám a širokopásmové internetové pripojenie. Používanie sociálnych médií, fór, skupín a okamžitých správ na agresívne zámery voči rovesníkom je novou formou násilia, ako aj novým spôsobom vykonávania činností, ktoré sa môžu a stávajú v priamom kontakte. Používanie elektronickej komunikácie navyše sťažuje odhalenie tohto typu násilia dospelými. Škody spôsobené zosmiešňovaním, urážaním, ohováraním, vylúčením, vydávaním sa za identitu, zverejňovaním fotografií alebo nepravdivých informácií sú oveľa silnejšie ako fyzické alebo verbálne šikanovanie. Rozsah (potenciálnych príjemcov a trvanie takejto udalosti) je oveľa väčší ako v prípade priamych násilných činov. Používanie technológie umožňuje mladým ľuďom rozširovať epizódy rovesníckeho násilia mimo školského prostredia. Na rozdiel od tradičného šikanovania rovesníkov už nie je prístup k obeti kyberšikanovania časovo obmedzený. Alarmujúce je najmä to, že kvôli rastúcim potrebám byť v kontakte a vzťahoch s inými a budovať si svoju identitu sa mladí ľudia nemôžu ľahko vzdať alebo blokovať tento typ komunikácie. Skúsenosť, alebo dokonca viera, že sú odmietaní, u nich často vytvára zážitok porovnateľný s prežívaním fyzickej bolesti.

Štúdia EU Kids Online 2018 v časti o poľských študentoch ukázala, že 7,1 % mladých ľudí vo veku 9 – 17 rokov zažilo kyberšikanu. V osobnej komunikácii dostávali subjekty väčšinou nepríjemné alebo zlomyseľné správy (8,7 %). Druhou najčastejšou formou agresie bola vzťahová šikana prostredníctvom vylúčenia z online skupiny (5,5 %). Okrem toho až 62,5 % študentov, ktorí zažili fyzické alebo verbálne násilie v priamom kontakte (aspoň raz týždenne alebo viac), sa stalo obeťou kyberšikanovania. Navyše, takmer 68 % tradičných tyranov bolo tiež často zapojených do kyberšikany. Medzinárodná porovnávacia analýza uskutočnená v rovnakej štúdii (Smahel et al., 2020) naznačuje, že frekvencia šikanovania rovesníkov v poslednom roku kolíše od 7 % (Slovensko) do 40 % (Poľsko). Vo väčšine krajín zažilo šikanovanie rovesníkov viac ako 20 % detí. Percento detí, ktoré zažívajú fyzické alebo verbálne šikanovanie v priamom kontakte (aspoň raz za mesiac), sa pohybuje od 2 % (Slovensko) do 13 % (Malta) s priemerom 7 %. V prípade kyberšikany sa počet obetí pohybuje od 1 % (Slovensko) do 13 % (Poľsko) s priemerom 5 %. Celkovo takmer vo všetkých krajinách, ktoré sa zúčastňujú štúdie, menej ako 10 % detí zažíva kyberšikanovanie. Počet detí, ktoré nahlásili napadnutie svojich rovesníkov, sa pohybuje od 3 % (Slovensko) do 38 % (Poľsko). Počet násilníkov sa vo väčšine krajín pohybuje medzi 10 % a 20 %.

Dôsledky šikanovania
Vzhľadom na rozsah tohto javu by sa mala venovať osobitná pozornosť vážnym následkom šikanovania zo strany rovesníkov pre obete, svedkov a tyranov. Skúsenosť so šikanovaním rovesníkov môže spôsobiť negatívny postoj k celému kontextu školy, nízku dochádzku a problémy s učením, pocit osamelosti, nedostatok podpory v skupine rovesníkov. Môže viesť k sociálnemu stiahnutiu, primárnej a sekundárnej izolácii, vzťahovým ťažkostiam, depresii, úzkostnej poruche, maladaptívnej regulácii emócií, samovražedným sklonom. Čím dlhšie šikanovanie trvá, tým závažnejšie môžu byť následky – pre väčšinu u šikanovaných študentov to trvá niekoľko týždňov alebo semester, bohužiaľ skupine (okolo 19 % obetí) to trvá niekoľko rokov aj po zmene školy. Pre týchto študentov môžu byť následky šikanovania katastrofálne. Môže sa zdať prekvapujúce, že zamestnanci školy nie vždy identifikujú týchto študentov ako obete. Z výsledkov štúdií vyplýva, že zamestnanci škôl identifikujú iba jednu štvrtinu dlhodobo šikanovaných žiakov, čo má za následok nedostatok vhodnej intervencie a dlhotrvajúce problémy obetí a svedkov šikanovania. Jedným z dôvodov je neochota alebo nepresvedčivosť nahlásiť takúto udalosť medzi študentmi. Obete sa najčastejšie zdôverujú kolegom, rodičom a oveľa menej často učiteľom – iba 3 – 18 % obetí hovorí učiteľom o svojich problémoch. Asi 3 – 9 % obetí sa v škole zdôverí iným dospelým. 

Od prieskumov k aplikácii RESQL
„V rámci prípravy návrhu aplikácie RESQL sme vykonali prieskumný kvalitatívny výskum v skupine 40 žiakov, 40 učiteľov a 20 rodičov žiakov základných a stredných škôl. Uskutočnili sme aj štúdiu na 35 ľuďoch so skúsenosťami so šikanovaním rovesníkmi (12 mužov, 9 žien vo veku 19–23 rokov), ktorá odhalila faktory, ktoré uľahčujú alebo bránia vyhľadať pomoc u dospelých v prípade šikanovania rovesníkov. Výskumy ukazujú, že študenti zriedkavo uvádzajú vzťahové šikanovanie (vylučovanie, ignorovanie, ohováranie, ničenie dobrého mena). Príčinou môže byť neschopnosť rozpoznať tieto prejavy ako šikanovanie, ich nezrejmosť a teda problém opísať situáciu, pocit hanby a pocit viny. Okrem toho neexistujú žiadne jasné, anonymné a všetkým školám prístupné ohlasovacie postupy a postupy odpovedí. Študenti si nie sú istí, aké správanie by sa malo hlásiť, komu a ako ho majú opísať. Boja sa odhaliť sa ostatným študentom tým, že sa ohlásia a stanú sa obeťami. Je preto dôležité uľahčiť im prvý krok, jednoduchosť a bezpečnosť podávania správ chápaných ako anonymita a dôvernosť. Splnenie týchto podmienok a príprava zamestnancov školy môže prispieť k zvýšeniu počtu hlásených prípadov šikanovania,“ tvrdí Malgorzata Wójcik, PhD., prodekanka pre študijné záležitosti, Univerzita sociálnych a humanitných vied Katovice, Poľsko. 

Implementácia systému pomoci RESQL do poľských škôl
Štúdie o implementácii systému RESQL v školách priniesli okrem hodnotenia aplikovaných nástrojov aj poznatky o fenoméne šikanovania v skúmaných triedach. Pomohli tiež identifikovať takzvanú „triednu atmosféru“. Štúdie implementácie systému RESQL zahŕňali 600 študentov z trinástich verejných škôl. Žiaci pochádzali zo siedmich tried 1. a 2. ročníka stredných škôl a siedmich tried 7. a 8. ročníka základných škôl. Študenti absolvovali hodnotiace prieskumy týkajúce sa implementácie systému RESQL a prieskumy merajúce atmosféru triedy. Implementačné štúdie otestovali dvanásť scenárov pre zasahujúcich učiteľov. Študenti absolvovali hodnotiace prieskumy pre zavádzaný systém RESQL a prieskumy na meranie klímy triedy. Implementačné štúdie testovali dvanásť scenárov pre intervenčných učiteľov. Ohlasy študentov na implementované prvky systému RESQL boli veľmi pozitívne. 75 % opýtaných študentov sa domnieva, že vedené hodiny boli v ich triedach potrebné, 70 % si myslí, že hodiny boli užitočné, 82 % by sa chcelo podobných hodín zúčastniť aj v budúcnosti a 83 % uvádza, že zvyšok študentov v škole potrebuje takéto lekcie. Štúdie o atmosfére v triede zároveň ukázali, že niektorí žiaci v skúmaných školách zápasia s ťažkosťami vo svojich sociálnych skupinách. 31 % predmetov deklaruje, že v triede nemajú jediného človeka, na ktorého by sa mohli spoľahnúť. 30 % študentov nerado chodí do školy. 15 % študentov nemá rado svoju triedu a 11 % sa v škole necíti bezpečne.

Všetko o RESQL nájdete TU


Aplikácia RESQL ako riešenie
Výsledky štúdií ukazujú, že rozvoj podporných systémov pre učiteľov na prevenciu násilia v školách je opodstatnený. Systém RESQL je príkladom takéhoto riešenia a jeho vývojári dúfajú, že sa stane populárnym a jednoduchým spôsobom, ako predchádzať šikanovaniu zo strany rovesníkov v škole. RESQL online panel pre zasahujúcich učiteľov je dostupný prostredníctvom webovej stránky. Aplikácia pre žiakov funguje ako anonymný systém okamžitých správ na nadviazanie kontaktu medzi osobou nahlasujúcou udalosť šikanovania a zasahujúcim učiteľom. Škola má k dispozícii online panel a jedinečný kód, ktorý môžu študenti použiť na autorizáciu v mobilnej aplikácii. Takéto riešenie zabezpečuje, že študenti z danej školy budú môcť kontaktovať zasahujúcich učiteľov len z tej istej školy. Mobilná aplikácia umožňuje študentom anonymne hlásiť znepokojujúce alebo ohrozujúce správanie iných študentov. K správe je možné pripojiť aj multimédiá (fotografie, video). Študenti môžu použiť niekoľko kategórií správ, ktoré sú priradené konkrétnym typom šikanovania, a jednoduché, intuitívne kroky na opísanie situácie. Vzorové opisy nevhodného správania uľahčujú študentom posúdiť, či je situácia šikanovaním alebo nie. Aplikácia okrem toho dáva študentom možnosť nahlásiť šikanovanie rovesníkov po dobu 24 hodín z miesta, ktoré je pre nahlasujúcu osobu diskrétne a bezpečné. 

Podrobnejšie informácie o APLIKÁCIII RESQL nájdete aj v článku TU


Záver
Pôvodné aj národné štúdie uskutočnené verejnými inštitúciami ukazujú, že problém šikanovania rovesníkmi v školách je súčasťou každodenného života. Tento problém sa v závislosti od prijatých ukazovateľov a metodík stáva výraznou záťažou pre 10–20 % študentov. Iní však, aj keď sa ich opakované šikanovanie priamo netýka, stále zostávajú svedkami, čo výrazne ničí školskú a triednu atmosféru, čo vedie nielen k horšiemu sociálno-emocionálnemu rozvoju žiakov, ale aj k ich problémom s učením. Použitie RESQL ako aplikácie pre smartfóny, ktorá je najčastejšie používaným zariadením medzi mladými ľuďmi, mu dáva veľkú šancu stať sa populárnym riešením.