Konferencia Škola 2015/2016

8. ročník odbornej konferencie pre riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ

Články

Lektori odbornej konferencie ŠKOLA 2015/2016


Jana DubovcovaJUDr. Jana Dubovcová
Verejná ochrankyňa práv
Je verejnou ochrankyňou práv od marca 2012, kedy bola poslancami národnej rady zvolená za v poradí druhého verejného ochrancu práv po Pavlovi Kandráčovi. Dlhé roky pôsobila ako sudkyňa a predsedníčka Okresného súdu v Banskej Bystrici. Počas jej kariéry v súdnictve získala Medzinárodnú cenu Svetovej banky Jill Gill´s Memorial za prácu na zavedení náhodného prideľovania spisov sudcom a Súdneho manažmentu a optimalizáciu súdnej sústavy a taktiež najvyššie ocenenie Transparency International za anketu o korupcii na súde a zavádzanie programu náhodného výberu sudcu na všetky súdy. V apríli 2014 jej veľvyslanec Spojených štátov amerických Theodore Sedgwick udelil cenu Human Rights Defender.

 

PaulinovaMgr. Katarína Paulinová
Kancelária verejného ochrancu práv
Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia začala pracovať ako právnička v Kancelárii verejného ochrancu práv. V súčasnosti pôsobí na Odbore ochrany základných práv a slobôd, kde sa venuje problematike ochrany základných práv a slobôd so zameraním sa na zbytočné prieťahy v konaní a práva detí vo vzťahu k orgánom verejnej správy. Bola členkou pracovnej skupiny prieskumu verejnej ochrankyne práv, ktorý sa týkal povinnosti štátu poskytnúť dieťaťu ochranu jeho práv a záujmov v prípade stretu právnych záujmov - kolízne opatrovníctvo. Ako právna expertka sa zúčastnila prieskumu podmienok detí v reedukačných centrách. V súčasnosti vedie prieskum zameraný na preskúmanie materiálneho napĺňania základného práva dieťaťa na osobitnú ochranu - vzdelávanie a poskytovanie informácií deťom o ich práve požiadať aj samostatne o pomoc, poskytovanie okamžitej pomoci deťom pri ochrane života a zdravia, dostupnosť a zrozumiteľnosť informácií ako aj pomoci v tejto oblasti.

 

BindasovaMgr. Oľga Bindasová
Kancelária verejného ochrancu práv
Je absolventkou psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 1977 pracovala v psychologickom poradenstve v Banskej Bystrici. V roku 1994 sa začala špecializovať na prevenciu drogových závislostí. Vytvorila a viedla, v rámci systému Centier poradensko – psychologických služieb, pracovisko prevencie. V rokoch 2005- 2008 vyučovala na katedre andragogiky a psychológie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V júli 2008 nastúpila do Centra pomoci rodine o.z. Návrat. Od septembra 2010 bola asistentkou poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky a ďalej pracovala v psychologickom poradenstve, ako špecialistka na závislosti. Od roku 2012 do súčasnosti pracuje v Kancelárii verejného ochrancu práv, kde sa venuje predovšetkým témam zameraným na deti, mládež a oblasť vzdelávania.

 

PikartováIng. Gabriela Petrúšková
Odbor školstva Okresného úradu v Trenčíne, vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností
Už 20 rokov pracuje v štátnej správe v oblasti financovania regionálneho školstva – pracovala na odbore školstva Okresného úradu, neskôr v Krajskom školskom úrade a v súčasnosti opäť na odbore školstva Okresného úradu v sídle kraja. Náplňou práce je problematika financovania regionálneho školstva navonok – vo vzťahu k zriaďovateľom a školám a školským zariadeniam v územnej pôsobnosti, ale zároveň aj dovnútra – vo vzťahu k školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad v sídle kraja.

 

 Marián GalanIng. Marián Galan
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva
Pôvodne učiteľ odborných predmetov na Strednom odbornom učilišti stavebnom v Bratislave. Od roku 1996 do 2001 pôsobil na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania; v gescii mal študijné a učebné odbory stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť skupín odborov Elektrotechnika, Stavebníctvo a Doprava, pošty a telekomunikácie. Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pôsobí od roku 2002. Začínal ako hlavný radca oddelenia odborného vzdelávania. Od marca 2015 pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva.

 

SurmajováJUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, riaditeľka Odboru legislatívy a aproximácie práva
Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia začala pracovať na odbore legislatívy a aproximácie práva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde od roku 2011 pôsobila v Kancelárii štátneho tajomníka ako poradkyňa pre legislatívu. V roku 2012 absolvovala doktorandské štúdium a bol jej udelený titul PhD. V rokoch 2012–2014 vykonávala pedagogickú činnosť v predmete Teória a prax legislatívy. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva, kde sa venuje najmä tvorbe zákonov a ostatných právnych predpisov v rezorte školstva.

 

DunčákováPhDr. Ľubomíra Dunčáková
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trenčíne
Ako poradenská psychologička pôsobí v rôznych zariadeniach rezortu školstva už vyše tri desaťročia. Má dlhoročné skúsenosti s prácou v sieti zariadení pedagogicko-psychologického poradenstva – v CPPPaP a CŠPP. Istý čas pôsobila aj ako školská psychologička. Profesionálne sa zameriava na komplexné osobnostné, vzdelávacie, školské a kariérové poradenstvo pre deti a mládež. Zameriava sa na poradenstvo intaktnej populácie i so zdravotným znevýhodnením a na rodinné poradenstvo. Je lektorkou vo viacerých projektoch ESF. Spolupracuje s ÚPSVaR, Inštitútom pre výskum práce a rodiny ako hlavná expertka vzdelávania v NP a taktiež s VÚDPaP v Bratislave, ako hodnotiteľka v programe COMDI. V súčasnosti pracuje ako vedúca centra a poradenská psychologička v CŠPP v Trenčíne. Je autorkou publikácií, v ktorých zverejnila svoje skúsenosti v oblasti kriérového poradenstva. Je držiteľkou „Ocenenia jednotlivca za dlhoročné aktivity, tvorbu a disemináciu metodík v oblasti kariérového poradenstva pre mládež" v súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2014. Pri tejto príležitosti vystúpila aj na medzinárodnej konferencii v Prahe a Bratislave.

 

DudášováMgr. Tatiana Dudášová
Základná škola Senica
Učiteľka pre primárne vzdelávanie s 20-ročnou praxou, vyznačuje sa svojráznym spracovaním učebnej látky, príznačná je pre ňu istota pedagogického rozhodovania a dosahuje dlhodobo výborné výsledky pri práci so žiakmi vo vyučovacom procese i v záujmovej oblasti. V práci na ZŠ Sadová 620 v Senici vynakladá dennodenne úsilie na poznanie nového – formy, metódy, poznatky. Je jednou z prvých pedagógov, ktorí na škole "prepadli" čaru Daltona a vykonáva funkciu vedúcej metodického združenia učiteľov na I. stupni participujúcich na daltonskom vyučovaní.

 

PikartováPaedDr. Žaneta Pikartová
Základná škola Senica
Učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia SJL – DEJ, a s 19-ročnou praxou. Sebareflexívny, tvorivý typ učiteľky, jej doménou je štylistika, vyučovanie literatúry, Daltonský plán s využitím IKT, metódy rozvoja kritického myslenia a projektové vyučovanie. Daltonskú filozofiu a spôsob vyučovania implementuje v nižšom strednom vzdelávaní osem rokov.

 

BabincováMgr. Zdenka Babincová
Základná škola Senica
Učiteľka pre primárne vzdelávanie, ktorá prijala niekoľko výziev na zlepšenie svojho profesijného rastu – daltonský plán, anglický jazyk v národnom projekte vzdelávania učiteľov cudzích jazykov v rámci Koncepcie vzdelávania cudzích jazykov na Slovensku, CLIL, ktoré dotiahla do úspešného konca. Je žiadanou triednou učiteľkou, akceptuje žiaka takého aký je, dokáže citlivo odhadnúť, čo žiakovi pomáha a čo nie. Rozvíja tvorivosť u žiakov, je rozvážna a podnecuje žiakov k aktivite. Na ZŠ Sadová 620 v Senici je udržiavateľkou folklórnych tradícií regiónu Záhoria.

 

BaumgartnerováPaedDr. Nina Baumgartnerová
Základná škola Senica
Učiteľka pre primárne vzdelávanie je služobne najmladšou členkou daltonských učiteliek na primárnom stupni na ZŠ Sadová 620 v Senici. Vyniká umením nadchnúť žiakov pre predmet, má výborné výsledky. Žiaci ju hodnotia ako prísnejšiu, nešetrí však námahou pri vysvetľovaní učiva, berie ohľad na žiakov, rešpektuje ich názory, podstatu pedagogického umenia vidí najmä vo výchove, má rodičovský vzťah k žiakom v triede, dbá o disciplínu a poriadok. Je to mnohostranný, vyrovnaný, harmonický typ učiteľa s pozitívnym prístupom k životu.

 

SimbartlMgr. Petr Simbartl, Ph.D.
Pedagogická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni
Je absolventom doktorandského štúdia "Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní" na Pedagogickej fakulte ZČU v Plzni. Vo svojom bádaní sa zameriava na využívanie multimédií vo vzdelávaní spolu v spojení s interaktivitou. Na Západočeskej univerzite v Plzni vyučuje najmä technické predmety, týkajúce sa práce s materiálom a to pre študentov rôznych učiteľských odborov. Jeho silnou stránkou je organizačná činnosť najmä v podobe realizácie dvoch každoročných študentských medzinárodných konferencií. Je editorom zborníkov, tvorcom mnohých metodických návrhov pre praktické činnosti nielen na druhom stupni základných škôl. 

 

KrotkýMgr. Jan Krotký, Ph.D.
Pedagogická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni
Vedúci oddelenia technické výchovy na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni a vedúci Centra didaktických a multimediálnych výukových technológií. Absolvent doktorandského štúdia "Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní". Jeho hlavným predmetom záujmu je využitie moderných technických výukových prostriedkov vo vzdelávaní a implementácia nových technológií najmä do výučby technicky orientovaných predmetov na základných školách. Výsledky metodickej a výskumnej činnosti publikuje v podobe celého radu odborných článkov, publikácií alebo úžitkových a priemyselných vzorov.

 

MihokIng. Dušan Mihok
TENDER - KONZULT, s.r.o.
Konateľ spoločnosti TENDER-KONZULT, s.r.o., ktorý sa zaoberá riadením, zabezpečovaním a výkonom činností postupov verejného obstarávania pre zmluvných partnerov spoločnosti – rôznych obstarávateľov a verejných obstarávateľov. Popri svojej práci sa venuje aj lektorskej činnosti (kurzy, semináre) týkajúcej sa verejného obstarávania. Spoločnosť, ktorej je od roku 2001 konateľom realizovala pre svojich klientov už niekoľko stoviek postupov verejného obstarávania.

 

VojtováMgr. Zuzana Vojtová
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
V súčasnosti pôsobí ako psychologička vo Výskumnom ústave detskej psychológia a patopsychológie. Zameriava sa na diagnostiku, prevenciu a intervenciu u detí s poruchami správania (ADHD), venuje sa prevencii drogových závislostí – tvorbe preventívnych programov, selektívnej prevencii u rizikových detí a poradenstvu a psychoterapii u adolescentov vychádzajúcej z psychológie Alfreda Adlera. Jej ďalšie profesijné aktivity zahŕňajú výskumnú, publikačnú, metodickú a lektorskú činnosť pre odborných zamestnancov v rezorte školstva (sociálno-psychologické výcviky, vzdelávacie podujatia MPC), pôsobila aj ako školský psychológ v ZŠ.

 

Janovská AnnaPhDr. Anna Janovská, PhD.
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, FF UPJŠ v Košiciach
Štúdium psychológie ukončila v roku 1984 na FF UPJŠ v Košiciach. Pracovala ako klinická psychologička vo Fakultnej nemocnici v Košiciach. Od roku 1992 do roku 2008 pracovala ako poradenská psychologička v pedagogicko-psychologickej poradni v Košiciach. V roku 2008 nastúpila na miesto odbornej asistentky na Katedru manažérskej psychológie Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity, kde dodnes pracuje na čiastočný úväzok. Od septembra 2012 je zamestnankyňou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pracuje ako odborná asistentka na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ. Zameriava sa na problematiku well-beingu, psychológiu zdravia, školskú a pedagogickú psychológiu.