Konferencia Škola 2015/2016

8. ročník odbornej konferencie pre riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ

Články

Program odbornej konferencie ŠKOLA 2015/2016

07:30 - 08:30

Registrácia účastníkov

 

šálka dobrej rannej kávy

08:30 - 08:45

Otvorenie konferencie

08:45 - 09:15

I. BLOK

 

Ochrana práv detí v našej škole
Mgr. Oľga Bindasová, Mgr. Katarína Paulínová
Kancelária verejného ochrancu práv

09:15 - 10:00

II. BLOK

 

Novinky vo financovaní – viete ako získať finančnú dotáciu na školu v prírode a kurzy?
Ing. Gabriela Petrúšková
Odbor školstva Okresného úradu v Trenčíne, vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností

Posledná novela zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní doplnila do zákona možnosť poskytovať školám príspevky štátu na školy v prírode a  na  kurzy pohybových aktivít v prírode (lyžiarsky kurz). V prednáške vám podáme podrobné informácie k financovaniu týchto príspevkov v kalendárnom roku 2016.

10:00 - 10:30

Prestávka

 

občerstvenie

10:30 - 12:00

III. BLOK

 

Povinnosti základných škôl vo vzťahu k duálnemu vzdelávaniu. Poznáte ich?
Ing. Marián Galan
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, riaditeľka Odboru legislatívy a aproximácie práva

Prednáška je zameraná na zmeny, ktoré prináša zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide najmä o zmeny týkajúce sa typov stredných odborných škôl, ktoré si žiak môže vybrať pre prípravu na svoje budúce povolanie, ako aj zmeny v spôsoboch praktického vyučovania a miestach výkonu praktického vyučovania s cieľom, aby základné školy mohli zabezpečiť dostatočnú informovanosť pre svojich žiakov o tom, aké majú možnosti budúcej praktickej prípravy na povolanie. Ťažiskom je vysvetlenie systému duálneho vzdelávania a jeho základných atribútov s dôrazom na zapojenie a úlohy základných škôl, vrátane špecifík prijímacieho konania.

 

Kariérové poradenstvo na pôde školy
PhDr. Ľubomíra Dunčáková
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trenčíne

Prednáška sa zaoberá vymedzením opisu osvedčenej skúsenosti odbornej praxe. Rozoberá prácu a pôsobenie výchovných/kariérových poradcov, ktorí sú poskytovateľmi kariérového poradenstva pre žiakov základných a stredných škôl, ich problémy pri vykonávaní práce a potrebu ich ďalšieho vzdelávania, aby dokázali poradenstvo poskytovať efektívne prispôsobené aktuálnym potrebám. Svoje nadobudnuté skúsenosti v oblasti poskytovania kariérového poradenstva v základných a stredných školách zhrnula prednášajúca v odporúčaniach pre prax.

12:00 - 13:30

Obedová prestávka

 

obed, občerstvenie

13:00 - 14:30

WORKSHOPY I.

 

Alternatívne prvky – Daltonská škola s využitím IKT a metódou CLIL
Ing. Svetlana Chábelová, Mgr. Tatiana Dudášová, PaedDr. Žaneta Pikartová (v BA)
Mgr. Zdenka Babincová, PaedDr. Nina Baumgartnerová (v KE)
Základná škola Senica

Chcete naučiť žiakov samostatnosti, spolupráci a zodpovednosti za svoju prácu? Sú vaši žiaci spôsobilí v oblasti komunikácie? Vedia pracovať s informáciami? Dnešná doba vyžaduje rozvíjanie kľúčových kompetencií - byť spôsobilý v oblasti komunikácie v materinskom i cudzom jazyku, mať spôsobilosť narábať s IKT, pracovať s informáciami, naučiť sa učiť, vedieť koexistovať v spoločnosti, rozvíjať kompetencie k iniciatíve a pracovitosti, kompetencie k riešeniu problémov. V prednáške sa zameriame na Daltonský plán, ktorý je príležitosťou, ako to všetko zvládnuť.

 

Netradičné prístupy k výučbe technicky orientovaných predmetov na základnej škole
Mgr. Jan Krotký, Ph.D., Mgr. Petr Simbartl, Ph.D. 
Pedagogická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni

Workshop je venovaný hlavne netradičnému pohľadu na výučbu technicky orientovaných predmetov na základnej škole. Predstavíme vám nové, alternatívne spôsoby vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Zameriame sa na vedenie atraktívnej a zmysluplnej výučby, ktorá motivuje žiaka nielen k dobrým výsledkom, ale tiež k celoživotným aktivitám v oblasti technických a prírodných vied. Nahliadneme do problematiky technickej aj materiálnej podpory výuky vzdelávacieho obsahu oblasti Človek a svet práce.

 

Verejné obstarávanie v školskej praxi – poznáte novinky v elektronickom trhovisku?
Ing. Dušan Mihok
TENDER - KONZULT, s.r.o.

Workshop prinesie informácie o obsahu novely zákona o verejnom obstarávaní aj s prehľadom zmien. Jeho cieľom je oboznámiť vás s praktickými skúsenosťami s obstarávaním prostredníctvom EKS a informovať o posledných novelách zákona o verejnom obstarávaní a ich aplikácii v podmienkach škôl.

 

Efektívna komunikácia medzi rodinou a školou
Mgr. Zuzana Vojtová (v BA)
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Wokrshop je zameraný na kľúčové aspekty budovania vzťahu medzi školou a rodinou, na efektívne komunikačné stratégie, na komunikačné štýly a štruktúru rozhovoru, nácvik komunikačných zručností a analýzu problémových situácií z pohľadu Adlerovskej psychológie.

PhDr. Anna Janovská, PhD.(v KE)
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, FF UPJŠ v Košiciach

Workshop je zameraný na spôsoby efektívnej komunikácie v škole, konkrétne na komunikáciu učiteľa a rodiča/ov žiaka. Budete mať možnosť dozvedieť sa zásady komunikácie, ktorá vedie k spolupráci a riešeniu problémov a prakticky si vyskúšať spôsob vedenia rozhovoru s rodičom v odlišných situáciách či techniky napomáhajúce zvládať útočné správanie zo strany rodiča.

14:30 - 14:45

Prestávka

14:45 - 16:15

WORKSHOPY II.

 

Alternatívne prvky - Daltonská škola s využitím IKT a metódou CLIL
Ing. Svetlana Chábelová, Mgr. Tatiana Dudášová, PaedDr. Žaneta Pikartová (v BA),Mgr. Zdenka Babincová, PaedDr. Nina Baumgartnerová (v KE)
Základná škola Senica

Chcete naučiť žiakov samostatnosti, spolupráci a zodpovednosti za svoju prácu? Sú vaši žiaci spôsobilí v oblasti komunikácie? Vedia pracovať s informáciami? Dnešná doba vyžaduje rozvíjanie kľúčových kompetencií - byť spôsobilý v oblasti komunikácie v materinskom i cudzom jazyku, mať spôsobilosť narábať s IKT, pracovať s informáciami, naučiť sa učiť, vedieť koexistovať v spoločnosti, rozvíjať kompetencie k iniciatíve a pracovitosti, kompetencie k riešeniu problémov. V prednáške sa zameriame na Daltonský plán, ktorý je príležitosťou, ako to všetko zvládnuť.

 

Netradičné prístupy k výučbe technicky orientovaných predmetov na základnej škole
Mgr. Jan Krotký, Ph.D., Mgr. Petr Simbartl,Ph.D. 
Pedagogická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni

Workshop je venovaný hlavne netradičnému pohľadu na výučbu technicky orientovaných predmetov na základnej škole. Predstavíme Vám nové, alternatívne spôsoby vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Zameriame sa na vedenie atraktívnej a zmysluplnej výučby, ktorá motivuje žiaka nielen k dobrým výsledkom, ale tiež k celoživotným aktivitám v oblasti technických a prírodných vied. Nahliadneme do problematiky technickej aj materiálnej podpory výuky vzdelávacieho obsahu oblasti Človek a svet práce.

 

Verejné obstarávanie v školskej praxi – poznáte novinky v elektronickom trhovisku?
Ing. Dušan Mihok
TENDER - KONZULT, s.r.o.

Workshop prinesie informácie o obsahu novely zákona o verejnom obstarávaní aj s prehľadom zmien. Jeho cieľom je oboznámiť Vás s praktickými skúsenosťami s obstarávaním prostredníctvom EKS a informovať o posledných novelách zákona o verejnom obstarávaní a ich aplikácii v podmienkach škôl.

 

Efektívna komunikácia medzi rodinou a školou
Mgr. Zuzana Vojtová (v BA)
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Wokrshop je zameraný na kľúčové aspekty budovania vzťahu medzi školou a rodinou, na efektívne komunikačné stratégie, na komunikačné štýly a štruktúru rozhovoru, nácvik komunikačných zručností a analýzu problémových situácií z pohľadu Adlerovskej psychológie.

PhDr. Anna Janovská, PhD.(v KE)
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, FF UPJŠ v Košiciach

Workshop je zameraný na spôsoby efektívnej komunikácie v škole, konkrétne na komunikáciu učiteľa a rodiča/ov žiaka. Budete mať možnosť dozvedieť sa zásady komunikácie, ktorá vedie k spolupráci a riešeniu problémov a prakticky si vyskúšať spôsob vedenia rozhovoru s rodičom v odlišných situáciách či techniky napomáhajúce zvládať útočné správanie zo strany rodiča.

16:15 - 16:30

Ukončenie konferencie