Články

Sylaby | ŠKOLA 2023/2024

Z pripravovaných tém vyberáme...


HLAVNÉ REFERÁTY

Vzdělanost jako cesta k vědomé společnosti
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Škola a vzdelávanie sa v poslednom období dostávajú do zvláštneho postavenia. Na jednej strane narastá kritika smerom ku škole a jej vzdelávacím obsahom, na strane druhej sa ukazuje, že škola je jedným z posledných miest v súčasnej neistote, t. j. že je potrebné ju brániť a podporovať. Príspevok poukáže na nevyhnutnosť vzdelávania v dnešnej dobe a bude argumentovať úlohu školy na ceste k vedomej spoločnosti.

Čo sa budú deti učiť od roku 2026
Michal Rehúš
Od roku 2026 by sa mali všetci prváci a prváčky na základných školách učiť podľa nového vzdelávacieho programu. V príspevku sa pozrieme na to, aké dôležité zmeny v učive sa chystajú. Zamyslíme sa nad tým, ktoré posuny budú k lepšiemu a či nedôjde aj ku krokom späť.


Rizikové správanie v dospievaní v kontexte digitalizácie
PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Aký je vzťah medzi správaním dospievajúcich a ich pôsobením v digitálnom svete? Kedy je vhodný vek na spoznávanie informačno-komunikačných technológií a ako determinujú vývin dieťaťa? V príspevku sa zaoberáme vzťahom digitálnych hier, technológií, médií a mediálnych obsahov a správania a vývinu dospievajúcich. Digitálne obsahy môžu mať negatívny vplyv na ich zdravie, štúdium a medziľudské vzťahy. Hranie digitálnych hier a používanie technológií môže viesť k závislosti, zvýšenej agresivite a zníženej pozornosti. Je preto dôležité venovať pozornosť online aktivitám dospievajúcich a poskytovať im priestor na komunikáciu a budovanie vzťahov.                                        


Digitálna revolúcia 2.0:  Ako umelá inteligencia (z)mení život žiakov a učiteľov 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. PaedDr. IGIP 

V dnešnej digitálnej dobe sa digitalizácia a umelá inteligencia stávajú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Vzdelávacie inštitúcie nie sú výnimkou. Táto prednáška sa zameriava na vplyv digitalizácie a umelej inteligencie na vzdelávanie v základných a stredných školách na Slovensku v horizonte najbližších rokov. Pozrieme sa na to, ako digitálne nástroje a umelá inteligencia môžu zlepšiť výučbu a priniesť nové príležitosti pre žiakov aj ich učiteľov, pričom zdôrazníme potrebu vyváženosti medzi tradičnými metódami výučby a digitálnymi nástrojmi a analyzujeme, ako túto rovnováhu udržať v školách. Budeme hovoriť o potenciálnych výhodách a rizikách pri používaní digitálnych technológií a ukážeme príklady, ako digitálne technológie a umelá inteligencia môžu pomôcť zlepšiť kvalitu vzdelávania a prípravy žiakov na budúcnosť.

Lovci a zberači pred tabletom
Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.
História budúcnosti vzdelávania je plná technológií, ktoré mali priniesť revolúciu do školstva. Film, rádio, televízne vysielanie, počítače, internet a virtuálna realita. Ale nakoniec išla karavána školstva ďalej. Až tak veľa sa toho nezmenilo. Otázkou za milión je, či to bude tentokrát inak. Prinesie umelá inteligencia revolúciu do školstva? 

Zlyhanie by nemalo byť možnosťou. Poučenie z reforiem školského vzdelávania v strednej a východnej Európe
Iordan Iossifov, medzinárodný vzdelávací expert, Holandsko
V čase rýchlych a hlbokých zmien si jeden kľúčový aspekt ľudského rozvoja – vzdelávanie – zachováva svoj význam a dokonca ho umocňuje. Tvorcovia politík a nositelia rozhodnutí na celom svete poukazujú na dôležitosť vzdelávania pre súčasný blahobyt a budúcu prosperitu svojich národov, avšak rôzne krajiny aplikujú rôzne vzdelávacie politiky. Je zaujímavé, že napriek tomu, že tieto krajiny zdieľali podobnosti a začali svoje vzdelávacie reformy približne v rovnakom čase z porovnateľne východiskových pozícií, dosiahli rôznorodé výsledky výučby. Zoberme si napríklad krajiny strednej a východnej Európy. Pred tromi desaťročiami sa rázne rozišli z takzvaného „socialistického bloku“ a teraz sú členmi EÚ. Ako to, že jedna z nich je svetovým lídrom a majstrom Európy vo výsledkoch vzdelávania, ďalšia sa snaží presadzovať reformu za reformou bez toho, aby niektorú z nich presvedčivo implementovala a usilovne sa snaží dobehnúť svojich susedov z OECD, a tretia sa vlečie na konci zoznamu výsledkov vzdelávania EUMS, bez ohľadu na to, koľké a aké reformy dokončila? Vo všetkých týchto vzdelávacích systémoch učitelia boli a sú kľúčovým faktorom. Avšak politické prístupy k učiteľom sú v každom z týchto štátov odlišné. Obdobie pandémie jasne ukázalo, že profesia učiteľa tu zostane a že jej význam nemožno podceňovať, ale ako sa učitelia pripravujú? Ako sú podporovaní v odvážnom novom svete digitálnej transformácie vzdelávania (DTE)? Kto sú nové vychádzajúce hviezdy vzdelávania budúcnosti? Prečo má spolupráca medzi vydavateľmi učebníc, vznikajúcim sektorom vzdelávacích technológií a poskytovateľmi vzdelávacieho obsahu šancu stať sa vzdelávacím trendom? Bude tento trend formovať úspech alebo absenciu každého jednotlivého súčasného vzdelávacieho systému?


SEMINÁRE

Riešenie problematických situácií so zamestnancami
Ing. Jarmila Belešová
Seminár sa venuje vybraným témam uplatňovania pracovnoprávnych vzťahov v školách a školských zariadeniach. Zameriame sa okrem iného na výmeru, krátenie a čerpanie dovolenky,  uzatváranie pracovného pomeru na dobu určitú s pedagogickým zamestnancom, ukončenie pracovného pomeru s  dôchodcom a s pedagogickými  a  odbornými zamestnancami, ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Vysvetlíme si špecifiká pracovných úväzkov v nadväznosti na uzatváranie pracovných zmlúv a evidenciu pracovného času.


Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2023
Ing. Jana Sládečková, PhD.

Financovanie škôl zo štátneho rozpočtu v súlade so Zákonom  č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov; dofinancovanie energií v súvislosti s nárastom cien za energie; poskytovanie finančných prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti. Financovanie originálnych školských kompetencií v súlade so Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, s Nariadením vlády  SR č. 668/2004 Z. z  o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve ,  Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Výpočet hodnoty jednotkového koeficientu; poskytovanie finančných prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti. 


Aktuálne zmeny v školskej legislatíve
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
Príspevok sa zameriava na komplexný prehľad uskutočnených legislatívnych zmien v regionálnom školstve, ktoré sú aktuálne v tomto školskom roku. Zároveň prináša aj prehľad najvýznamnejších pripravovaných legislatívnych zmien.

Kyberbezpečnosť a IT hrozby na školách
Ing. Ladislav Kobza
Základná či stredná škola môže byť pre útočníkov zaujímavým cieľom, rozmýšľali ste o tom niekedy? V dnešnej dobe, keď digitalizácia si nachádza cestu aj do našich škôl, každý výpadok naberá na dôležitosti, každý únik citlivých údajov môže spôsobiť nepríjemné problémy.  Ransomware, phishingové podvody, hacknutie identity a veľa ďalších nových výrazov môže veľa riaditeľov spoznať na vlastnej koži, ak zanedbá riešenie kybernetickej bezpečnosti. Ideál by bol mať celý team špecialistov, ale vzhľadom na možnosti súčasného financovania školstva, je to zatiaľ len pekná predstava. Ale aj s menším financovaním, dobrým riadením, správnymi ľuďmi, aktívnou komunikáciou a záujmom, je to zvládnuteľné. WORKSHOPY
Ako pracovať s deťmi/žiakmi cudzincov
Mgr. Jana Rohová
Na workshope sa zoznámite s pojmom dieťa cudzinec a žiak cudzinec s odlišným materským jazykom. Zoznámite sa s platnou legislatívou v ČR i SR. Dozviete sa o štátnych a súkromných organizáciách, ktoré môžu pomôcť deťom, žiakom, rodičom a učiteľom detí, žiakov cudzincov. Poskytneme vám informácie o  Pedagogicko-psychologických poradniach a ich spolupráci s deťmi a žiakmi cudzincov a taktiež o tvorbe IVP. Dozviete sa ako na hodnotenie žiaka cudzinca, aké využívať vo výchovnovzdelávacom procese pomôcky a metódy práce, aké sú úskalia pri práci s kolektívom triedy – začlenenie dieťaťa, žiaka cudzinca. Ukážeme vám publikácie nakladateľstva Dr. Josef RAABE pre materské školy, základné školy, gramatika pre cudzincov, novinka obrázkový slovníček – vytvorený najmä pre ukrajinské žiakov, praktické ukážky pracovných listov z učebníc a tvorby IVP. Workshop je určený pre učiteľov predprimárneho vzdelávania, pre učiteľov primárneho vzdelávania, pre vychovávateľov, pre asistentov, pre špeciálnych pedagógov a pre rodičov.

Syndróm vyhorenia u pedagóga – ako horieť, ale nevyhorieť?
PhDr. Peter Kusý, PhD. 
Workshop prináša účastníkom základnú orientáciu v tom, čo možno chápať pod syndrómom vyhorenia, ako sa prejavuje, ako vzniká a pod. Okrem vlastnej autodiagnostiky prejavov syndrómu vyhorenia sa budeme venovať aj možnostiam, ako mu predchádzať, resp. ako ho zvládnuť, ak sa začne prejavovať. Priestor bude aj na diskusiu a zdieľanie skúseností z praxe, čo môže byť pre účastníkov tiež obohatením. 

Kritické myslenie vo vzdelávaní   
Mgr. Jakub Kobela
Cieľom workshopu je preskúmať nedostatky ľudského myslenia, ktoré sa prejavujú pri každodennom prijímaní informácií a práci s nimi. Vďaka tomuto poznaniu budú účastníci schopní identifikovať priestor pre rozvoj myslenia študentov a študentiek. Počas workshopu sa zoznámia s princípmi a technikami, vďaka ktorým dokáže vyučujúci bez problémov popri bežnom učive trénovať schopnosť kriticky myslieť, analyzovať informácie a overovať dáta. Workshop je určený pre každého, kto sa chce dozvedieť, akým spôsobom sa dokáže človek rozvíjať v oblasti kritického myslenia, a akými aktivitami sa tento rozvoj dá preniesť na rôzne vekové kategórie.

Prečo by riaditelia škôl mali venovať čas rozvoju  lídershipu?
Ing. Dagmar Keryová, PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Riaditeľovanie je fantastická, fascinujúca a jedinečná práca, ktorá rozhodne nie je pre každého. Školy, ich zamestnanci, rodičia a najmä samotné deti si zaslúžia, aby ich viedol vynikajúci človek, ktorý je čo najlepšie pripravený. Riaditeľ by sa mal vedieť orientovať v pedagogických koncepciách, nových pojmoch a nových vyučovacích metódach. Len tak bude schopný vytvárať podmienky pre prácu pedagogických zamestnancov a žiakov, len tak sa bude môcť spolu so svojím tímom rozhodnúť a zhodnotiť, ktorú z alternatívnych ciest bude podporovať a ktorú z týchto ciest nebude vo svojej škole presadzovať.Témy konferencie priebežne aktualizujeme a dopĺňame.