• SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – 1. DIEL

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8280-213-2

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – 1. DIEL

WEBINÁR
Pracovná učebnica pre žiakov 5. ročníka základných škôl.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    7,00 €

ks

Popis

Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník je prvým dielom série učebníc slovenského jazyka pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy. Svojím originálnym a inovatívnym spracovaním nahliada na učivo z pohľadu detí s rozličnými typmi tvorivosti, inteligencie, schopností a záujmov. Tie vystupujú v úlohe sprievodcov jednotlivými kapitolami prvého a druhého dielu učebnice, čím sa učenie materinského jazyka stáva pre žiakov atraktívnym, motivujúcim a zábavným.

Pracovná učebnica spracúva aktuálne témy zo života detí, prináša rôznorodé spoločenské otázky, témy týkajúce sa poznania Slovenska, ale aj otázky narúšajúce spoločenské a kultúrne stereotypy (rodové, vekové, etnické). Pracovná učebnica v sebe integruje rôznorodé úlohy, didaktické hry a motivačné texty, riešením ktorých sa žiaci učia požadované fakty, objavujú zákonitosti, nadobúdajú očakávané zručnosti smerujúce k vytváraniu vlastných textov a rozvoju kritického myslenia. Učebné texty majú aj výchovný rozmer, rozvíjajú empatiu, altruizmus, akceptáciu rozmanitosti ľudí, ich názorov a správania. Úlohy sú formulované na rôznych kognitívnych úrovniach, posilňujú žiakovu zodpovednosť za vlastné učenie sa a motiváciu.

„Autorkám sa podarilo skĺbiť požadovaný obsah stanovený v Štátnom vzdelávacom programe so spôsobmi učenia sa žiakov, ktoré vychádzajú z ich bežného života, zároveň využívajú záujem mladých ľudí o technológie s cieľom naučiť ich vyhľadať rôzne informácie, kriticky myslieť, vyjadriť svoj názor a prezentovať svoje stanovisko. Autorky sa nevyhýbajú ani tradičným zadaniam, napr. písanie diktátu, ale väčšina úloh smeruje u žiakov k metakognícii a autoregulácii vlastného učenia sa.“ (PaedDr. Jana Tomášková, PhD., lektorka publikácie) 


Koncepcia pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník:

  • podporuje autentické učenie sa, prepája teoretické poznatky s reálnym životom,
  • necháva priestor na aktívne vyvodzovanie a systematizovanie poznatkov,
  • ponúka rôznorodé texty na rozvoj čitateľských zručností,
  • dáva možnosť vyhľadávať informácie, pracovať so zdrojmi, kriticky myslieť,
  • obsahuje rôznorodé úlohy formulované na rôznych kognitívnych úrovniach,
  • integruje prvky hry ako prostriedok motivácie a radosti z procesu učenia sa... 


Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník integruje prvky modernej a tradičnej didaktiky overené pedagogickou praxou autoriek. Spolu s metodickou príručkou tak predstavuje didaktický prostriedok, ktorý sa svojím jedinečným spracovaním môže stať významným „spoločníkom“ žiaka v procese učenia sa a zároveň môže byť pre učiteľa vítaným zdrojom žiakovej facilitácie. Z obsahového hľadiska učebnica úplne zodpovedá požiadavkám Štátneho vzdelávacieho programu, a to vo výbere tém, ale aj v zdôrazňovaní komunikačno-poznávacieho modelu výučby materinského jazyka.

    

ODBORNÁ GARANCIA

Editorky:

prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. – profesorka v odbore slovenský jazyk a literatúra, FF Prešovská univerzita, Prešov
PaedDr. Jana Tomášková, PhD. – metodička (občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra), NIVaM, Žilina  


Autorky:
Mgr. Monika Andrejčáková, PhD. – učiteľka slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ, Súkromná ZŠ v Senci
Mgr. Iveta Barková – riaditeľka Súkromnej ZŠ v Senci, učiteľka SJL a DEJ na II. stupni ZŠ, víťazka súťaže Učiteľ Slovenska za rok 2020, nominovaná na Global Teacher Prize 2021 (nominácia 50 najlepších učiteľov sveta).
PhDr. Katarína Hincová, PhD. – vysokoškolská pedagogička, metodička v odbore slovenský jazyk a literatúra, FF UCM Trnava, autorka učebných materiálov na slovenský jazyk pre ZŠ a SŠ 

OBSAH

PROFILY PROTAGONISTOV
CHCE TO LEN SYSTÉM A PORIADOK
NINA
SLOVNÁ ZÁSOBA/JEDNOVÝZNAMOVÉ/VIACVÝZNAMOVÉ SLOVÁ
USTÁLENÉ SLOVNÉ SPOJENIA/PRIROVNANIA/POREKADLÁ/PRÍSLOVIA/PRANOSTIKY
SPISOVNÝ JAZYK A NÁREČIA

TOTO UŽ VLASTNE POZNÁME !
FILIP
OHYBNÉ A NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY
GRAMATICKÉ KATEGÓRIE – ROD, ČÍSLO, PÁD

ŽIVOT V POHYBE
JAKUB
ŽIVOTNOSŤ A NEŽIVOTNOSŤ PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU PODĽA VZOROV CHLAP A HRDINA
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU PODĽA VZOROV DUB A STROJ
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU – ZHRNUTIE

NA VLNE TRADÍCIÍ
ELA
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN ŽENSKÉHO RODU PODĽA VZOROV ŽENA A ULICA
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN ŽENSKÉHO RODU PODĽA VZOROV DLAŇ A KOSŤ
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN ŽENSKÉHO RODU – ZHRNUTIE

ČARO UČENIA VONKU
KLÁRA
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU MESTO
OPIS PRACOVNÉHO POSTUPU
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU SRDCE
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU VYSVEDČENIE
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU DIEVČA
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU – ZHRNUTIEObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovná učebnica 1. diel
Počet strán 136
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovná učebnica 1. diel
Počet strán 136
Formát A4

Súvisiace produkty

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – 2. DIEL

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – 2. DIEL

Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník je prvým dielom série učebníc slovenského jazyka pr..

7,00 €

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA 1. DIEL

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA 1. DIEL

Metodická príručka k pracovnej učebnici Slovenský jazyk pre 5. ročník s riešením úloh je neoddeliteľ..

50,00 €

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA 2. DIEL

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA 2. DIEL

Metodická príručka k pracovnej učebnici Slovenský jazyk pre 5. ročník s riešením úloh je neoddeliteľ..

50,00 €

DIGI a PRINT TESTOVANIE ZO SLOVENČINY 5

DIGI a PRINT TESTOVANIE ZO SLOVENČINY 5

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEHO ZOŠITA TESTOVANIE 5 zo slovenského jazyka a literatúry p..

15,00 €

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 5

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 5

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13593:5-A2201Pracovný zošit je určený žiakom 5...

10,00 €

TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11973:5-A2201Koncepcia pracovného zošita Testo..

10,00 €

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 5

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 5

    Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 5. ročníka na upevnenie, preopakov..

10,00 €