• SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ DIEŤA V ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-774-1

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ DIEŤA V ŠKOLE


Vzťah medzi sociálnym vylúčením, vývinom dieťaťa v sociálne znevýhodnenom prostredí a jeho vzdelávaním.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Prostredie, ktoré v škole hodnotíme ako sociálne znevýhodnené, prináša ľuďom, ktorí v ňom žijú, viac strát ako benefitov. Brožúra poskytuje pohľad na život v priestore, ktorý je pred očami človeka žijúceho v majorite, v optimálne podnetnom sociálnom prostredí, skrytý. Má ambíciu odkryť vzťahy medzi sociálnym vylúčením, vývinom dieťaťa v sociálne znevýhodnenom prostredí a jeho vzdelávaním. Pozornosť venuje školskému životu dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, bariéram, ktorým čelí, ale aj metódam, ktoré pomáhajú vytvárať inkluzívne prostredie v triedach s deťmi z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia. 

  • Pomôže pedagogickým a odborným zamestnancom porozumieť svojim žiakom, pochopiť, z akého prostredia prichádzajú.
  • Naučia sa pracovať so svojimi vlastnými postojmi, stereotypmi, nepochopením a strachom, aj ako pracovať s triedou na rozvoji pozitívnych vzťahov, akceptácii odlišností a empatickom porozumení.
  • Prináša aj podnety na úspešnú spoluprácu rómskej rodiny a školy.


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
Vyštudovala učiteľstvo psychológie a slovenského jazyka a úspešne ukončila postgraduálne špecializačné štúdium školskej psychológie. Momentálne pôsobí ako odborná asistentka na Ústave romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre. Centrom jej výskumnej a vedeckej práce je téma edukácie a socializácie detí z marginalizovaných rómskych komunít (výchovné štýly, školská zrelosť, sociálne vzťahy, postoje, komunikačná kompetencia), problematika utvárania identity a konceptualizácia problémov ľudí ohrozených sociálnou exklúziou. V posledných rokoch sa výskumne venuje problematike sociálnej opory ľudí v sociálnom vylúčení a rizikovému správaniu dospievajúcich. Pôsobila v nadnárodných a národných expertných tímoch pri implementácii systémových zmien v oblasti edukácie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a v oblasti vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie. Je členkou Asociácie školských psychológov Slovenskej republiky. 


OBSAH

Použité grafické symboly
Úvod
1 Kultúra a prostredie – deliace čiary
     1.1 Kultúra a kultúrny kapitál
     1.2 Sociálne vylúčenie
     1.3 Kultúra chudoby
     1.4 Sociálne znevýhodnené prostredie
2 Detstvo v sociálne znevýhodnenom prostredí
     2.1 Protektívne faktory zvládania nepriaznivých detských skúseností
3 Školský život dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
     3.1 Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vstupe do školy
          3.1.1 Školská pripravenosť dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
          3.1.2 Problémy diagnostiky školskej pripravenosti
     3.2 Jazyková kompetencia dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
          3.2.1 Kultúrna determinácia jazykovej kompetencie
          3.2.2 Jazyková kompetencia rómskeho dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
     3.3 Adaptívne schopnosti dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
     3.4 Podpora dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia vo vzdelávaní
4 Budovanie inkluzívneho prostredia školskej triedy
     4.1 Postoje k rómskym deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia
     4.2 Kultúrne odlišnosti v školskej triede
     4.3 Prístup zameraný na dieťa
     4.4 Spolupráca školy a rodiny
5 Metódy budovania vzťahov a pozitívnej triednej klímy
     5.1 Ranné stretnutia
     5.2 Skupinové pravidlá
     5.3 Mapovanie sociálnej klímy v triede
          5.3.1 Sociometria
          5.3.2 Projektívne metódy mapovania sociálnej klímy
          5.3.3 Výsledky mapovania sociopreferenčných vzťahov
Záver
Literatúra  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 88
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 88
Formát A5

Súvisiace produkty

REŠPEKTUJÚCI ŠTÝL VÝCHOVY

REŠPEKTUJÚCI ŠTÝL VÝCHOVY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

EDUKÁCIA RÓMSKYCH DETÍ/ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

EDUKÁCIA RÓMSKYCH DETÍ/ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

SPOLUPRÁCA UČITEĽOV ZŠ S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

SPOLUPRÁCA UČITEĽOV ZŠ S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Pedagogická asistencia je moderný pedagogický nástroj zvyšovania kvality procesov a výsledkov edukác..

22,00 €

KULIFERDO – PRACOVNÉ LISTY

KULIFERDO – PRACOVNÉ LISTY

V pracovnom zošite KULIFERDO - PRACOVNÉ LISTY pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifick..

7,00 €

ŽIAK SO ŠVVP V 1. AŽ 4. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ŽIAK SO ŠVVP V 1. AŽ 4. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Komplexná publikácia, v ktorej nájdete nielen teóriu v zrozumiteľnom jazyku, ale najmä širokú ponuku..

83,00 €