• EDUKÁCIA RÓMSKYCH DETÍ/ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

EDUKÁCIA RÓMSKYCH DETÍ/ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA


Vzdelávací program inovačného vzdelávania je zameraný na problematiku vzdelávania rómskych detí a žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zameranie inovačného vzdelávania je v súlade so Stratégiou inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní do roku 2030 (dokument prijatý vládou SR).

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    150,00 €

ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu

Vzdelávací program poskytuje teoretické informácie a množstvo praktických odporúčaní o špecifikách výchovno-vzdelávacích postupov pri práci s rómskymi deťmi, žiakmi, ale aj rodičmi a celou rómskou komunitou. Jeho snahou je pomôcť vytvoriť motivujúce prostredie pre rómske deti a žiakov, aby vo vzdelávaní napredovali a aby dosiahli čo najvyšší stupeň vzdelania. Absolvent vďaka vzdelávaciemu programu lepšie porozumie podstate sociokultúrneho handicapu, pochopí a zanalyzuje základné východiská výchovy Rómov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Po absolvovaní vzdelávacieho programu bude schopný priaznivo ovplyvňovať vzdelanostnú úroveň rómskych detí a žiakov efektívnejším vyučovaním, výchovou a sociálno-edukačnou činnosťou. A v neposlednom rade sa zoznámi s teóriou a praktickými odporúčaniami pre podporu a rozvíjanie spolupráce s rómskymi rodinami a komunitou.

 

ROZSAH INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

50 hodín


TERMÍN KONANIA VZDELÁVANIA

Keďže RAABE AKADÉMIA ponúka tzv. asynchrónne vzdelávanie, t.j. môžete ho absolvovať online a to kedykoľvek podľa vašich časových možností. Nie ste viazaní na lektora, ani iných účastníkov školenia. Vy sami si určujete termín aj tempo štúdia. Jediným možným časovým obmedzením je termín konania záverečných prezentácii. Obhájiť záverečnú prezentáciu je potrebné pred trojčlennou odbornou komisiou, ktorá zasadá len v stanovených termínoch, spravidla štyrikrát ročne. Nie je však nutné vzdelávanie ukončiť do najbližšieho termínu záverečných prezentácií. V súčasnosti žiadny časový limit na ukončenie vzdelávania nastavený nie je. 


LEKTORKA

PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD.
Lektorka je absolventkou učiteľského odboru pedagogiky a dejepisu na Prešovskej univerzite, kde získala aj doktorát v odbore pedagogika. Absolvovala tiež učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde viacero rokov vyučovala predmet Aktuálne trendy v sociálno-edukačnej práci s rómskymi žiakmi. Venuje sa otázkam tvorby a podpory inklúzie na školách i v rámci inštitúcií výchovy vo voľnom čase. Realizovala viaceré výskumy zamerané na odhaľovanie problémov a bariér inklúzie, názorov učiteľov na inklúziu. Má dlhoročné skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi, viedla a organizovala Alfa kurzy pre mladých, náboženský formačný program založený na princípoch peer programov. 


OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Vzdelávací program prebieha dištančne, obsahuje učebné texty a prezentácie v desiatich lekciách, komentované prezentácie a dištančné úlohy. Program obsahuje aj skúsenosti z praxe, rady a odporúčania pre pracovníkov s rómskymi deťmi a žiakmi.

1. Dejiny a špecifická Rómov
2. Výchova v rómskych rodinách z marginalizovaných komunít
3. Dieťa a žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia a sociokultúrny hendikep
4. Možnosti eliminácie problémov rómskych detí a žiakov na úrovni triedy
5. Možnosti eliminácie problémov rómskych detí a žiakov na úrovni školy
6. Individualizovaný (diferencovaný) prístup vo vzdelávaní
7. Aktivizujúce metódy v edukácii detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
8. Inkluzívne vzdelávanie
9. Spolupráca školy s rodinou, komunitou
10. Rady a tipy pre pedagógov 


PRE KOHO INOVAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre pedagogických zamestnancov, učiteľov všetkých typov škôl (aj MŠ), pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov.


SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou. Pre jeho úspešné ukončenie je potrebné vypracovať a odoslať na kontrolu dištančné úlohy a absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou. Po jeho úspešnom ukončení máte možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.

Za účelom vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní a vyhotovovania protokolu o záverečnej prezentácii spracovávame o vzdelávanej osobe nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého alebo obdobného pobytu. Tieto údaje spracúvame za účelom riadneho splnenia zákonnej povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie materská škola, základná škola, osemročné gymnáziá
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ, pedagogický asistent/vychovávateľ, špeciálny pedagóg/školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ/školský psychológ, logopéd/školský logopéd/liečebný logopéd
Trvanie 50 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie materská škola, základná škola, osemročné gymnáziá
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre učiteľ, pedagogický asistent/vychovávateľ, špeciálny pedagóg/školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ/školský psychológ, logopéd/školský logopéd/liečebný logopéd
Trvanie 50 hodín

Súvisiace produkty

SYNDRÓM VYHORENIA U PEDAGÓGA

SYNDRÓM VYHORENIA U PEDAGÓGA

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

STRES MANAŽMENT U PEDAGÓGOV

STRES MANAŽMENT U PEDAGÓGOV

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

DIEŤA S NÁROČNÝM SPRÁVANÍM V MŠ

DIEŤA S NÁROČNÝM SPRÁVANÍM V MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

DIEŤA AUTISTA V ŠKOLE

DIEŤA AUTISTA V ŠKOLE

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY

KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

REŠPEKTUJÚCI ŠTÝL VÝCHOVY

REŠPEKTUJÚCI ŠTÝL VÝCHOVY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ DIEŤA V ŠKOLE

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ DIEŤA V ŠKOLE

Prostredie, ktoré v škole hodnotíme ako sociálne znevýhodnené, prináša ľuďom, ktorí v ňom žijú, viac..

22,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KYBERŠIKANA NA 1. STUPNI ZŠ

KYBERŠIKANA NA 1. STUPNI ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

KYBERŠIKANA NA 2. STUPNI ZŠ

KYBERŠIKANA NA 2. STUPNI ZŠ

Program podáva prehľad rizikových javov spojených s užívaním informačných a komunikačných prost..

40,00 €

SPOLUPRÁCA UČITEĽOV ZŠ S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

SPOLUPRÁCA UČITEĽOV ZŠ S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ PEDAGÓGOV PRE PRÁCU SO ŽIAKMI SO ŠVVP

ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ PEDAGÓGOV PRE PRÁCU SO ŽIAKMI SO ŠVVP

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 1. STUPEŇ ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 1. STUPEŇ ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

V materskej, základnej i strednej škole môžu okrem učiteľov pôsobiť aj zamestnanci, ktorí poskytuj..

83,00 €