• TALENT V ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-267-8

TALENT V ŠKOLE


Metodický materiál pre riaditeľov a učiteľov ZŠ na edukáciu nadaných žiakov. Jedinečná brožúra, ktorá rieši problematiku edukácie nadaných detí v bežnej ZŠ. Ponúka názory odborníkov na tematiku výchovy a vzdelávania nadaných žiakov v kontexte školského vzdelávacieho systému na Slovensku. Prináša najdôležitejšie poznatky o nadaní a talente a tiež o možnostiach a formách edukácie nadaných žiakov v bežných školách.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  28,00 € 11,00 €

ks

Popis

RIEŠENIE PROBLÉMOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

Brožúra vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy prináša cenné poznatky, modely a stratégie edukácie nadaných. Obsahová náplň, koncepčnosť a formálne spracovanie publikácie vychádzajú z dlhodobých výskumných, publikačných a pedagogických skúseností autorov.

Podáva komplexné informácie týkajúce sa problematiky výchovy a vzdelávania nadaných a talentovaných detí v bežnej škole. Tradične zastúpené témy o histórii nadania a talentu, vývine, identifikácii a výbere talentov či formách vzdelávania nadaných dopĺňajú okruhy tém, ktoré nie sú doteraz publikačne pokryté – prístupy k talentovaným v rovine metodickej a praktickej.

Brožúra vychádza so zámerom:

  • dostať do povedomia riaditeľov a učiteľov ZŠ všeobecné informácie o nadaní a talente,
  • oboznámiť riaditeľov a pedagógov s aktuálnou legislatívou týkajúcou sa vzdelávania nadaných žiakov,
  • ponúknuť komplexný prehľad metód, foriem a stratégií vzdelávania nadaných žiakov,
  • podporovať kognitívny, emocionálny a metakognitívny rozvoj nadaných žiakov.

Výhody brožúry:

 • Jedinečná publikácia na trhu pre riaditeľov a učiteľov ZŠ.
 • Pohľad odborníkov na edukáciu nadaných na prax v základných školách.
 • Teoretické poznatky a ich praktická aplikácia v praxi bežných škôl.
 • Modely, stratégie, metódy, formy edukácie nadaných žiakov rešpektujúce špecifické požiadavky kladené na rozvoj potenciálu, osobnosti a špecifického nadania nadaných žiakov v bežnej základnej škole.

slovensko-českom priestore doteraz nebol na jednom mieste predstavený tak rozsiahly prehľad edukačných stratégií vyučovania, ktoré ponúkajú cenné postupy a metódy edukácie nadaných, ako aj komplexné rozvíjanie ich osobnosti.

ODBORNÁ GARANCIA

Editor:
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Autor:
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
Je dlhoročným vedeckým pracovníkom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave a šéfredaktorom časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Prednáša tiež na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Zaoberá sa problematikou nadania, nadaných detí, detí z iných minoritných skupín a otázkami psychologickej metodológie.

doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Pôsobí ako docent na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Výskumná a publikačná činnosť autorky sa orientuje na otázky edukácie nadaných žiakov, problematiku diferenciácie v edukačnom prostredí školy, problematiku inklúzie v edukačnom prostredí a integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Predmetom jej odborného záujmu je tiež problematika učiteľského vzdelávania, rozvoj učiteľskej profesionality, kompetencií, a to tak v rámci pregraduálnej prípravy ako aj v ďalšom vzdelávaní učiteľov.

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (recenzent)
Pôsobí ako vedúca Ústavu všeobecnej psychológie na Fakulte psychológie PEVŠ v Bratislave. Je autorkou mnohých učebníc, štúdií, odborných prác a príspevkov v odborných časopisoch doma i v zahraničí na tému psychológia nadania a tvorivosti. V minulosti tiež pôsobila na Katedre psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.

OBSAH

Úvod
I TROCHA TEÓRIE
(doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.)
1. Talent a nadanie
1.1 Pohľad do histórie
1.2 Talent a dedičnosť
1.3 Talent a prostredie
1.4 Vývin nadania
1.5 Štruktúra talentu
1.6 Druhy talentov
2. Nadané deti
2.1 Vlastnosti nadaných detí
2.2 Problémy nadaných detí
2.3 Identifikácia a výber talentov
2.4 Formy vzdelávania nadaných detí

II ŠKOLSKÉ PREDPISY
(doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.)
3. Z histórie
4. Školský zákon
5. Podzákonné predpisy

III AKO VYTVORIŤ PRIAZNIVÉ PROSTREDIE PRE NADANÝCH ŽIAKOV V BEŽNÝCH ŠKOLÁCH
(doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.)
6. Modely, stratégie, metódy edukácie nadaných žiakov v bežnej základnej škole
6.1 Tvorba edukačného modelu pre nadaných žiakov
6.2 Dimenzia výchovných a vzdelávacích cieľov
6.2.1 Pedagogické vymedzenie nadania východisko cieľovej orientácie edukačného modelu
6.2.2 Špeciálne edukačné potreby nadaných žiakov vyplývajúce z vymedzenia nadania
6.2.3 Ciele edukácie nadaných žiakov
6.2.4 Princípy edukácie nadaných žiakov
6.3 Obsahová dimenzia modelov edukácie nadaných žiakov
6.4 Dimenzia edukačnej situácie
6.5 Dimenzia edukačných stratégií
6.6 Príklady štruktúry modelov pre nadaných
7. Rozvoj kognitívnych a metakognitívnych schopností nadaných žiakov
7.1 Prechod od tradičného vyučovania k sprostredkovanému učeniu rozvíjajúcemu deficity kognitívnych funkcií a metakogníciu
8. Kompetencie a osobnostné požiadavky na učiteľa nadaných žiakov
9. Hodnotenie nadaných žiakov
10. Komunikácia a spolupráca s rodičmi nadaných žiakov
ZáverObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 182
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 182
Formát A5

Súvisiace produkty

NADANÝ ŽÁK NA 1. STUPNI ZŠ

NADANÝ ŽÁK NA 1. STUPNI ZŠ

Príručka Nadaný žák na 1. stupni ZŠ je praktickou pomôckou pre učiteľov a aj rodičov nadaných žiakov..

20,00 €

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

Metodické orgány by mali byť podľa legislatívy súčasťou pedagogického riadenia školy, v procesoch pe..

28,00 €

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, si musí uvedomiť, že škola ..

22,00 €

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

V materskej, základnej i strednej škole môžu okrem učiteľov pôsobiť aj zamestnanci, ktorí poskytuj..

83,00 €

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pra..

16,00 € 31,00 €

ŽIAK SO ŠVVP V 1. AŽ 4. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ŽIAK SO ŠVVP V 1. AŽ 4. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Komplexná publikácia, v ktorej nájdete nielen teóriu v zrozumiteľnom jazyku, ale najmä širokú ponuku..

83,00 €

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povin..

17,00 € 37,00 €