Články

Nová séria online školení už na september

Nová séria  online školení už na september
Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pokračujú v organizovaní bezplatnej sérii online školení pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií. Na september sa učitelia môžu tešiť na spolu deväť online školení v predmetoch: kritické myslenie, vlastiveda a slovenský jazyk.


„Druhá séria online školení je zameraná na tri oblasti – rozvoj kritického myslenia žiakov na druhom stupni základných škôl a v osemročných gymnáziách, vlastivedu na prvom stupni základných škôl a tiež inovatívne metódy vyučovania slovenčiny v základných školách aj v osemročných gymnáziách. Rovnako, ako v prvej sérii, aj teraz budeme každému predmetu venovať nie jedno, ale tri na seba nadväzujúce školenia, v rámci ktorých budú naši lektori postupne rozvíjať témy," priblížila septembrové online školenia na pokračovanie Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko a EXPOL PEDAGOGIKA. Ako potvrdila, aj tentokrát každý účastník školení dostane vzorku pracovnej učebnice, resp. učebnice zadarmo.


Séria 1 – KRITICKÉ MYSLENIE – AKO HO IMPLEMENTOVAŤ DO VYUČOVANIA?


Účastníci školení spoznajú prejavy rôznej úrovne kritického myslenia, tipy na jeho tréning, a princípy, vďaka ktorým dokáže každý učiteľ či učiteľka preniesť tréning kritického myslenia do každodenného vyučovania. Zároveň spoznajú podobu a spôsoby využitia nových pracovných zošitov, ktoré sú vôbec po prvýkrát orientované výlučne na rozvoj kritického myslenia u žiakov základných škôl. Vďaka aktivitám na tomto školení získajú učitelia bližšiu predstavu o možnostiach tréningu kritického myslenia na jednotlivých vyučovacích hodinách a porozumejú potrebe komunikačného tréningu pri rozvíjaní kritického a analytického myslenia..


Viac o obsahu jednotlivých školení nájdete TUSéria 2 – VLASTIVEDA OD A PO Z


„Prostredníctvom učenia na hodinách vlastivedy si žiaci a žiačky rozvíjajú jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti tým, že majú možnosť slovne alebo písomne prezentovať svoje vedomosti z poznávania vlastnej obce, návštevy okolitých obcí či vybraných oblastí na Slovensku. Získavajú mnoho informácií verbálne, alebo analýzou obrázka, či ilustrácie, ich popisu, prípadne cez námety na skupinovú prácu, vychádzku a aktivity v teréne mimo triedy, alebo praktickou činnosťou, ktorú je možné vykonávať v rámci medzipredmetových vzťahov. V rámci školenia učiteľom predstavíme metodiku aj typy úloh  v predmete vlastiveda, ktorými je u žiakov možné dosiahnuť kognitívny rozvoj v 3. a 4. ročníku ZŠ,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová. V obsahu školení nebudú chýbať ani spôsoby používania inovatívnych, kreatívnych a praktických úloh na hodinách vlastivedy, ktoré budú zamerané na rozvoj bádania, kritického myslenia, prácu s textom, čítania s porozumením, orientáciu v teréne...


Viac o obsahu jednotlivých školení nájdete TU


Séria 3 – INOVATÍVNE VYUČOVANIE SLOVENSKÉHO JAZYKA NA 2. STUPNI ZŠ


V obsahu tretej série online školení sa jej tvorcovia zamerali na predstavenie celkom inovatívneho prístupu vo vyučovaní slovenského jazyka v základných školách, keď spôsoby učenia sa žiakov vychádzajú z bežného života detí, záujmu mladých ľudí o technológie s cieľom vyhľadať rôzne informácie, kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor. Inovatívnosť spočíva aj v samotnom type zvolenej učebnej publikácie, ktorou je pre druhý stupeň ZŠ celkom neobyčajne – pracovná učebnica. Žiaci sa tak stávajú jej spolutvorcami.


Viac o obsahu jednotlivých školení nájdete TU