Články

Novinky pre čerstvých druhákov aj tretiakov

Novinky pre čerstvých druhákov aj tretiakov
Prázdniny sa skončili a prvý týždeň školy je takmer za nami. Viete, ako si s najmenšími školákmi zopakovať len nedávno nadobudnuté vedomosti? Hlavne zábavne a bez stresu!

Rozbeh v škole

Prvý týždeň v škole, najmä na prvom stupni znamená „rozkukanie sa“, socializáciu detí, zoznámenie s novými učiteľmi, ale aj obdobie, kedy deti dostávajú učebnice na nový školský rok. A začiatok školského roka patrí aj opakovaniu. 

Niektorí aktívni rodičia mysleli na tieto chvíle už aj počas prázdnin, a svoje deti nenechali na školu úplne zabudnúť tým, že si zľahka občas zopakovali, čo sa naučili v predchádzajúcom školskom roku. Chceli tak svojim deťom zabezpečiť hladký vstup do školy a zmierniť nápor zo zmien, ktoré škola od septembra prináša. 

Na druhej strane sú aj rodičia, ktorí presadzujú názor, že deti si majú cez prázdniny od školy poriadne oddýchnuť a na dva mesiace na ňu zabudnúť.


Úspešné začiatky

Nech už deti oddychovali alebo sa aj trošku učili a opakovali, všetkých teraz čaká štart do nového školského roka. A ten si každý rodič pre svoje dieťa praje čo najúspešnejší. Aby bolo na čom ďalej stavať a zažívať školské úspechy, pevné základy nesmú chýbať.

Prváci sa naučili čítať, písať a počítať – základ do života. Aby mohli v učení ako druháci napredovať, veľmi pomôže utvrdenie všetkých spomínaných vedomostí. Práve preto vznikol pracovný zošit KULIFERDO PRVÁKOM, v ktorom nájdu rodičia pre svoje deti úlohy na zopakovanie kompletne celého učiva prvého ročníka. Na deti čakajú úlohy z písania a čítania ale aj z matematiky. 

Výborne poslúži najmä teraz na začiatku roka, kedy druhákom v prvej časti pomôže hravo zopakovať písanie a čítanie. Je zameraný na precvičenie všetkých tvarov písmen, delenia slov na slabiky ale aj určovanie slabík. Vďaka pracovnému zošitu si precvičia sluchovú a zrakovú percepciu, interpunkčné znamienka, začiatočné písmená v slovách, tvorbu viet na základe obrázkov a čítanie s porozumením. Druhá časť je venovaná opakovaniu matematiky, teda prirodzeným číslam od 0 do 20, deti si precvičia určovanie počtu v skupine, rozklad čísla na jednotky a desiatky, číselnú os, sčítanie a odčítanie v obore do 20 a prechod cez 10, pojmy ako vyšší, nižší, bližšie, ďalej, širší, užší a pod.. Pracovný zošit v sebe kumuluje úlohy na precvičenie celého prvého ročníka a zadania sú sformulované tak, aby ich deti mohli vypracúvať samostatne.

S podobným zámerom prichádza aj pomocník pre tretiakov s názvom KULIFERDO DRUHÁKOM. Ten má za úlohu pomôcť deťom utvrdiť si vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky tak, aby boli výborne pripravení na tretí ročník. Obsah učiva je v ňom premiešaný, nie je rozdelený do oblastí. Deti si tak aj pri vypracovaní niekoľkých strán zopakujú rôzne učivo. Zadania úloh vedú deti k samostatnosti a sú atraktívne doplnené o obrázky, ktoré im pomáhajú pri učení. 

Je takisto rozdelený do dvoch častí, v prvej sú úlohy venované slovenskému jazyku – deti si precvičia hlásky a tlačené a písané písmená, rozlišovacie znamienka, uplatňovanie pravopisu i/í a y/ý po tvrdých a mäkkých spoluhláskach ale aj písanie adresy či blahoželania. V druhej časti zameranej na  matematiku nájdu úlohy na sčítanie a odčítanie do 100,  zopakujú si jednotky a desiatky, porovnávanie či slovné úlohy, meranie dĺžky, štvorcovú sieť a platidlá.

Oba pracovné zošity nájdete v našom e-shope na www.raabe.sk