Články

Rezervujte si miesta na bezplatné webináre

Rezervujte si miesta na bezplatné webináre
Poďte si vybrať z našich bezplatných webinárov.

Čítajte viac o našich webinároch a prihláste sa.
 

ČOSKORO ŠKOLÁKOM

Overenie školskej pripravenosti detí pred vstupom do základnej školy  v oblastiach: Motorika, Samostatnosť, Vnímanie, Tvorivosť, Myslenie, Pravidlá, Jazyk a reč, Vedomosti, Pamäť, Emócie, Zmysly. 

Dátum: 22. marec 2021 (pondelok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava

Obsah webinára:

 • Povieme si, ako môžeme stimulovať školskú pripravenosť dieťaťa na školu.
 • Ako efektívne a správne pracovať s 5-6 ročnými deťmi v jednotlivých oblastiach rozvoja  tak, aby deti boli dobre pripravené zvládnuť požiadavky, ktoré so sebou škola prináša.
 • Aké sú základné kritériá a znaky školskej zrelosti.
 • Ako bezproblémovo rozpoznať aktuálnu rozvojovú úroveň  dieťaťa pripravenými úlohami, ktoré by dieťa malo splniť. 
 • Prinesieme ponuku konkrétnych návrhov aktivít, ktoré pomôžu nielen učiteľovi, ale aj rodičovi zorientovať sa, v ktorej oblasti dieťa podáva nadpriemerný výkon a naopak – čo potrebuje precvičovať, aby jeho nástup do prvej triedy bol čo možno najprirodzenejší a bezproblémový.
 • Predstavíme metódy a postupy ako využívať motivačné pracovné listy, ktorú sú  zamerané na rozvoj školskej pripravenosti a následne samostatnú prácu v škole.
 • Ukážeme si, ako zaznamenávať, bodovať a vyhodnocovať splnenie úlohy dieťaťom v hodnotiacej tabuľke školských predpokladov.

Pre koho webinár odporúčame:

učiteľom v materských školách, rodičom detí predškolského veku, špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom učiteľa

 


GEOGRAFIA NIE JE ZEMEPIS

Obsah a koncepcia novej učebnice geografie pre 9. ročník ZŠ a pre osemročné gymnáziá

Dátum: 23. marec 2021 (utorok) o 17:00

Lektori: RNDr. Mária Nogová, PhD. a RNDr. Peter Tremboš, PhD. – autori učebnice

Obsah webinára:

 • Povieme si, ako dosiahnuť ciele vzdelávacieho štandardu a ako rozvíjať geografické myslenie žiakov v 9. ročníku ZŠ a v GOŠ – pri spoznávaní Austrálie, Ameriky, Nového Zélandu a polárnych oblastí.
 • Zadefinujeme si vzdelávací štandard – požiadavky na vedomosti a zručnosti žiakov a prepojenie na celý kurz geografie v 5. – 9. ročníku.
 • Zamyslíme sa nad tým, ako učí učebnica žiakov učiť sa a ako rozvíja kritické myslenie, čitateľskú gramotnosť, objavovanie, porovnávanie, vyhľadávanie informácií, prácu s mapou, grafmi, schémami.
 • Budeme spolu uvažovať, či potrebuje učiteľ geografie metodickú príručku, čo v nej nájde a ako môže prepojiť učebnicu a prácu s metodickou príručkou.
 • A viete, ako využiť učebnicu pri dištančnom vzdelávaní?

Pre koho webinár odporúčame:

učiteľom geografie na 2. stupni ZŠ a učiteľom geografie v GOŠ

 

 

 

PRIPRAVTE STREDOŠKOLÁKOV NA PODNIKANIE!

O tom, ako pripraviť žiakov stredných odborných škôl rôzneho zamerania na budúce povolanie alebo podnikanie.

Dátum: 24. marec 2021 (streda) o 17:00

Lektorka: PaedDr. Silvia Jakabová – riaditeľka Súkromnej strednej športovej školy v Bratislave
Odborná konzultantka: doc. Ing. Monika Naďová Krošláková, PhD. – odborná konzultantka webinára, vedúca autorského kolektívu učebnice Podnikanie pre SOŠ, Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta

Obsah webinára:

 • Podnikanie a jeho ciele.
 • Ako začať podnikať, formy podnikania.
 • Podnikateľské prostredie.
 • Zdroje financovania podniku.
 • Základy manažmentu pre podnikanie.
 • Základy marketingu pre podnikanie.
 • Podnikateľský plán.
 • Štruktúra podnikateľského plánu.
 • Vzorový podnikateľský plán.

Pre koho webinár odporúčame:

učiteľom ekonomických a iných odborných predmetov gymnázií a SOŠ

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

PRIPRAVOVANÉ WEBINÁRE PRE ZRIAĎOVATEĽOV, VEDENIE NA ŠKOLÁCH A VEDÚCE ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

 


KVALITA VÝROBY JEDÁL V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI s dôrazom na  DIÉTNE STRAVOVANIE OD 1. 9. 2021

Kvalita výroby jedál v školskej jedálni – ukazovateľ úrovne poskytovania školského stravovania s možnosťou rozšírenia portfólia o diétny systém pre deti a žiakov v školách, ako jeden z možných princípov voľby rodiča pri rozhodovaní o výbere školy.

Dátum: 27. apríla 2021 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

 • Aplikácia materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie.
 • Využitie metodiky všeobecných a špecifických princípov v nadväznosti na zásady pre skladbu jedálnych lístkov.
 • Normovanie a možná zámena surovín.
 • Technologické postupy a eliminácia dochucovania jedál pridaným cukrom a soľou.
 • Potravinový semafor a aký má vplyv na výrobu jedál v školskom stravovaní.
 • Podmienky poskytovania diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania s určením minimálneho počtu stravníkov.

Pre koho webinár odporúčame:

Zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditeľom škôl a samospráve ako zriaďovateľovi zariadenia školského stravovania.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 


VIETE, AKO EVIDOVAŤ DOKUMENTÁCIU PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE OD 1.9. 2021?

Vedenie dokumentácie podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré pre školské stravovanie vyplývajú z rezortu školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva, financovania a životného prostredia.

Dátum: 19. mája 2021 (streda) o 17:00

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

 • Obsahom webinára je sumarizovať všetku dokumentáciu, ktorú je školská jedáleň povinná viesť.
 • Pomôžeme vám zorientovať sa v povinnostiach vedúcej a ostatných členov kolektívu školskej jedálne pri vedení dokumentácie: kto, čo a kedy má viesť, s akou frekvenciou, a kto, čo a kedy vo vašej školskej jedálni môže kontrolovať.
 • Povieme si o elektronickom vedení dokumentácie a jej benefitoch.
 • Prinesieme aj vzory tlačív, správneho výpočtu režijných nákladov na výrobu jedného jedla s riešením, ako sa vyhnúť deformovaniu vplyvu nízkeho počtu stravníkov počas COVID obdobia na výpočet režijných nákladov.

Pre koho webinár odporúčame:

Zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditeľom škôl a samosprávam ako zriaďovateľom zariadenia školského stravovania.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.