• KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1

ISBN / ISSN / KÓD: 859-40-3150-455-9

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1

NOVINKA
Prvý zo série pracovných zošitov Kuliferdo ide do školy pre deti vo veku od 5 do 7 rokov, ktorý pripravuje na vstup do školy vo všetkých desiatich oblastiach: Pohyb, Samostatnosť, Motorika, Vnímanie, Tvorivosť, Myslenie, Pravidlá, Jazyk a reč, Vedomosti a Pamäť.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    6,00 €

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

Počet súborov Cena za súbor
10 alebo viac 5,70 €
25 alebo viac 4,40 €
ks

Popis

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kuliferdo ide do školy 1 je koncipovaný tak, aby deti pripravil na ľahký a bezproblémový vstup do základnej školy.

Obsahuje súbor pracovných listov, prostredníctvom ktorých rodičia a učitelia zistia a budú rozvíjať školskú pripravenosť dieťaťa.

Pracovný zošit Kuliferdo ide do školy 1 je rozdelený do troch častí, ktoré sú zamerané:

• na oblasť hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, predmatematických predstáv a myslenia,

• na oblasť zrakového a sluchového vnímania, reči a oblasť koordinácie ruky a oka (tzv. vizuomotoriky),

• na oblasť spolupráce a sociálnej zrelosti, pozornosti a pracovnej zrelosti, pracovného tempa, emocionálnej zrelosti a oblasť všeobecných poznatkov.  


• V jednotlivých tematických oblastiach je pripravených niekoľko úloh, ktoré by dieťa malo splniť.

• Za každou časťou sa nachádza vyhodnotenie, prostredníctvom ktorého sa rodič alebo učiteľ dozvie úroveň pripravenosti dieťaťa do školy. 


Vychádza v edícii KULIFERDO IDE DO ŠKOLY, ktorého súčasťou sú dalšie dva pracovné zošity s obdobným zameraním – pripravujú predškolákov na vstup do školy po všetkých stránkach.


ODBORNÁ GARANCIA

Odborný garant: doc. PaedDr. Marianna Müller de Morais, PhD.

Autor: Mgr. Helena Vlčková

     

OBSAH

1. MOTORIKA
HRUBÁ MOTORIKA
Predstavuje pohyby celého tela. Ide o úmyselné držanie a ovládanie tela a koordináciu jeho jednotlivých častí (nôh, hlavy, trupu).

JEMNÁ MOTORIKA
Predstavuje hybnosť ruky. Ide o úmyselné a presné ovládanie a riadenie ruky, koordináciu jednotlivých prstov.

GRAFOMOTORIKA
Zahŕňa úroveň motorickej (pohybovej) spôsobilosti na písanie, obkresľovanie, kreslenie, rysovanie.

PRIESTOROVÉ VNÍMANIE
Zahŕňa pravoľavú orientáciu, zrkadlenie a otáčanie, perspektívu, orientáciu na ploche papiera, orientáciu a pohyb v priestore.

PREDMATEMATICKÉ PREDSTAVY
Zahŕňajú okrem iného vnímanie množstva, počtu, veľkosti a tvaru. Číselný rad

MOTORIKA - VYHODNOTENIE

2. ZMYSLY
ZRAKOVÉ VNÍMANIE
Predstavuje schopnosť vnímať zrakom celok i detaily, porovnávať, rozpoznávať rozdiely medzi podobnými tvarmi.

SLUCHOVÉVNÍMANIE
Predstavuje schopnosť sústredene počúvať hovorenú reč, rozkladať slová na slabiky, rozpoznať prvú hlásku v slove a rozlíšiť zvukovo podobné slová.   

REČ
Zahŕňa schopnosť hovoriť vo vetách, bez nápadnejších chýb v stavbe a gramatike, schopnosť správne vyslovovať, mať zrozumiteľný a plynulý hovorený prejav s dostatočnou slovnou zásobou.

KOORDINÁCIA RUKA — OKO (VIZUOMOTORIKA)
Predstavuje správnu kooperáciu dvoch orgánov, ktoré musia vzájomne spolupracovať, čo je základným predpokladom školskej práce, spočiatku najmä písania.

ZMYSLY - VYHODNOTENIE

3. EMÓCIE
SPOLUPRÁCA A SOCIÁLNA ZRELOSŤ
Predstavuje takú mieru pripravenosti dieťaťa, keď dieťa dokáže spoľahlivo reagovať na inštrukcie, rozlišuje sociálne roly a dokáže im prispôsobiť svoje správanie.

POZORNOSŤ A PRACOVNÁ ZRELOSŤ
Zahŕňa schopnosť dieťaťa vydržať počas daného času v pokoji a sústredene pracovať, jeho zameranie pozornosti je stále, bez výkyvov.

PRACOVNÉ TEMPO
Predstavuje takú úroveň, keď dieťa v stanovenom limite splní svoju úlohu, jeho tempo je stále, napriek tomu dostačujúce na elimináciu chýb.

EMOCIONÁLNA ZRELOSŤ
Predstavuje takú úroveň prežívania dieťaťa, keď dieťa dokáže byť pokojné, vyrovnané, zvládne krátkodobé sociálne odlúčenie od rodičov a čiastočne dokáže ovládať svoje prežívanie a pocity, ktoré nie sú v danej situácii žiaduce.

VŠEOBECNÉ POZNATKY
Zahŕňajú predovšetkým intelektové činnosti triedenia, predstavivosti, formy abstrakcie, porovnávania a pod. 

EMÓCIE - VYHODNOTENIEObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 96
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 96
Formát A4

Súvisiace produkty

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

32,00 € 37,00 €

KULIFERDÍK – PRVÉ KRESLENIE

KULIFERDÍK – PRVÉ KRESLENIE

Slúži na úspešný rozvoj kresliarskych zručností najmenších detí, ale aj na celkový rozvoj dieťaťa a ..

8,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1.

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1.

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

17,00 €

KULIFERDÍK – AKTIVITY NA CELÝ ROK

KULIFERDÍK – AKTIVITY NA CELÝ ROK

Kuliferdík – Aktivity na celý rok je jedinečnou pomôckou pre najmenšie deti, ktorá sa dá využiť ako ..

6,00 €

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD KOMPLET

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD KOMPLET

Súbor Kuliferdo – Predškolák s ADHD obsahuje dvojicu pracovných zošitov s pracovnými listami. Prináš..

12,00 €

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD 1 – Sústredenie a pozornosť

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD 1 – Sústredenie a pozornosť

Vzhľadom na to, že je neustály nárast počtu detí s ADHD, sme pre vás vytvoril tento pracovný zošit. ..

6,00 €

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD 2 – Správanie a komunikácia

KULIFERDO – PREDŠKOLÁK S ADHD 2 – Správanie a komunikácia

Vzhľadom na to, že je neustály nárast počtu detí s ADHD, sme pre vás vytvoril tento pracovný zošit. ..

6,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY KOMPLET 1 – 3

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY KOMPLET 1 – 3

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovné zošity Kulife..

18,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

6,00 €

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3

Vzhľadom na to, že na Slovensku za zavádza povinná predškolská výchova,  pracovný zošit Kulifer..

6,00 €

ŠKOLNÍ ZRALOST a její diagnostika – 1.

ŠKOLNÍ ZRALOST a její diagnostika – 1.

Prvý titul z edičného radu Školská zrelosť, určený najmä pedagógom materských škôl a prvého stupňa z..

18,00 €

ŠKOLNÍ ZRALOST a odklady školní docházky – 2.

ŠKOLNÍ ZRALOST a odklady školní docházky – 2.

Druhý diel edičného radu Školská zrelosť prináša komplexne spracovanú tému odkladov školskej dochádz..

18,00 €

ŠKOLNÍ ZRALOST a komunikace – 3.

ŠKOLNÍ ZRALOST a komunikace – 3.

Tretí diel edičného radu Školská zrelosť prináša komplexne spracovanú tému komunikácie v materskej š..

18,00 €

ŠKOLNÍ ZRALOST a dítě s SVP: vzdělávaní a diagnostika – 4.

ŠKOLNÍ ZRALOST a dítě s SVP: vzdělávaní a diagnostika – 4.

Štvrtý diel edičného radu Školská zrelosť predstavuje špecifiká vzdelávania a diagnostiky detí so šp..

18,00 €

ŠKOLNÍ ZRALOST a dítě s SVP: v praxi mateřské školy – 5.

ŠKOLNÍ ZRALOST a dítě s SVP: v praxi mateřské školy – 5.

Piaty diel edičného radu Školská zrelosť sa venuje problematike príprave detí so ŠVP na školskú doch..

18,00 €

ŠKOLNÍ ZRALOST a nadané dítě – 6.

ŠKOLNÍ ZRALOST a nadané dítě – 6.

V triedach materských škôl učiteľky denne stoja pred kolektívom detí, ktorý je tvorený deťmi z intak..

18,00 €

KULIFERDO – JEMNÁ MOTORIKA A GRAFOMOTORIKA

KULIFERDO – JEMNÁ MOTORIKA A GRAFOMOTORIKA

Aktivity na nácvik písania a vnímaniaMožnosť sledovania individuálneho napredovania detíDobrý štart ..

7,90 €

KULIFERDO – GRAFOMOTORIKA

KULIFERDO – GRAFOMOTORIKA

Rozvoj grafomotorických zručností Osvojenie si správnych základov pre budúce písanie a kreslenie P..

7,90 €

KULIFERDO ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ – BALÍK (ROZVOJ + OVEROVANIE)

KULIFERDO ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ – BALÍK (ROZVOJ + OVEROVANIE)

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)Súbor ôsmich červených pracovných zošitov zameraný na rozvoj ško..

19,00 € 22,00 €

KULIFERDO + BYSTRÁ MAKOVIČKA

KULIFERDO + BYSTRÁ MAKOVIČKA

Výhodný balík obsahuje 8 pracovných zošitov KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ) a 1 pracovný zošit ..

17,90 € 23,90 €

BYSTRÁ MAKOVIČKA

BYSTRÁ MAKOVIČKA

Aktivity, ktoré tvoria obsah pracovného zošita, sú rozdelené do štyroch častí, pričom každá z nich j..

7,90 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSGRAFIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSGRAFIOU

Prax dokázala, že základom úspechu je pozitívna motivácia, teda neukazovať dieťaťu, čo nevie, ale st..

3,00 €

NÁROČNÉ DIEŤA

NÁROČNÉ DIEŤA

V metodickej časti sú rozpracované postupy včasnej intervencie, postupy a špecifiká práce s integrov..

60,00 €

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (OVEROVANIE)

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (OVEROVANIE)

Modrý súbor pracovných zošitov KuliFerdo je výnimočnou pomôckou pri mapovaní rozsahu vedomostí,..

6,00 €

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)

Červený súbor pracovných zošitov KuliFerdo je výnimočnou pomôckou pre pedagógov a rodičov deti predš..

16,00 €